Månads arkivering juni 2001

Tranbärsjuice minskar förekomst av urinvägsinfektion

Etthundrafemtio kvinnor med urinvägsinfektion randomiserades till tre grupper. Den första gruppen fick 50 ml tranbärs-/lingonjuicekoncentrate dagligen i sex månader. Den andra fick dagligen 100 ml av en laktobacillusdryck fem dar i veckan i ett år och en tredje grupp fick ingenting.

Efter sex månader hade antalet nya urinvägsinfektioner halverats i gruppen som fick tranbärsjuice jämfört med gruppen som fick laktobacillusdrycken. Endast åtta (16 procent) av kvinnorna tranbärsgruppen hade minst en återkommande urinvägsinfektion, jämfört med 19 (38 procent) i laktobacillgruppen och 18 (36 procent) i kontrollgruppen.

Enligt författarna bekräftar denna studie uppfattningen att urinvägsinfektioner kan förebyggas med tranbärsjuice. Eftersom tranbärsjuice finns lätt tillgängligt kan det vara ett alternativ till att förebygga urinvägsinfektion och skulle kunna minska behovet av antibiotika.

Källa: http://bmj.com/cgi/content/full/322/7302/1571

Astrazeneca lämnar in ansökan för Crestor

Registreringsansökan för Crestor har lämnats in till Food and Drug Administration (FDA) i USA och till europeiska myndigheter för behandling av höga kolesterolnivåer samt de flesta kombinationer av andra typer av blodfettsrubbningar.

Registreringsansökan baseras på resultat från kliniska studier i fas III, omfattande mer än 4000 patienter. Bland studierna finns direkt jämförande studier som visar att Crestor ger en dramatisk sänkning av det onda kolesterolet och att fler patienter når de i USA och Europa (och av Läkemedelsverket i Sverige) rekommenderade målnivåerna.

Enligt ett pressmeddelande från Astrazeneca visarresultaten att Crestor är överlägset tre andra i dag på marknaden förekommande statiner när det gäller att sänka det "onda" kolesterolet – LDL-C – och att fler patienter kunde nå de uppsatta behandlingsmålen för kolesterol med Crestor än med andra ofta använda statiner. I de kliniska studierna i fas II visade Crestor signifikant, dosrelaterad minskning av LDL-C på upp till 65 procent inom doseringsintervallet.

Kranskärlssjukdom är en betydande orsak till sjuklighet och lidande och den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Det "onda" kolesterolet är den viktigaste riskfaktorn bakom åderförkalkning (ateroskleros), som i sin tur orsakar kranskärlssjukdom. Höga kolesterolnivåer är en av de viktigaste riskfaktorerna som föregår utvecklandet av kranskärlssjukdom i befolkningen.

Etnicitet ? omtvistat kriterium för behandlingsval

Den stora hjärtsviktsbehandlings-studien SOLVD (Studies of Left Ventricular Dysfunction) publicerades 1991 och visade bland annat att patienter med hjärtsvikt bör behandlas med ACE-hämmare.

Nu visar subgruppsanalyser att behandlingsfördelarna visserligen gäller den vita befolkningen, men inte den svarta. Även en annan stor internationell studie, V-HeFT II-studien, har indikerat detta och det är sedan tidigare välkänt att svarta svarar sämre på ACE-hämmarbehandling vid hypertoni. SOLVD-analysen publicerades nyligen i New England Journal of Medicine, och i samma nummer presenterades data som visade att betablockeraren carvedilol, i motsats till ACE-hämmare och andra betablockerare, har jämförbar effekt hos vita och svarta hjärtsviktspatienter.

Osannolika samband
Författarna bakom subgruppsanalysen av SOLVD drar den generella slutsatsen att terapeutiska rekommendationer i möjligaste mån bör skräddarsys utifrån etnicitet. NEJM:s ledarskribent Robert Schwartz menar dock att stratifiering efter etnicitet är fel väg att gå. Det är osannolikt att det fåtal gener som styr hudfärgen på ett meningsfullt sätt skulle kunna länkas till multigena sjukdomar eller de komplexa mekanismer som styr ett läkemedels effekt. Forskarna bör hellre försöka identifiera de verkliga orsakerna, genetiska och andra, till variationerna i behandlingssvar.

Nyligen gav dock amerikanska FDA klartecken till en klinisk studie där det första ”etniska läkemedlet” utvärderas; ett hjärtläkemedel avsett för svarta amerikaner (se LV 5/01).

Till sist:
Patientens 8 etiska regler

Vi blir alla sjuka och kan behöva träffa en doktor. I dessa stressiga tider har Läkemedelsvärlden tagit fram åtta enkla regler för hur vi ska bete oss när vi kommer till doktorn.

1. Förvänta dig inte att doktorn delar dina obehag
För mycket inblandning och empati från doktorns sida kan göra att hon riskerar sin vetenskapliga objektivitet.

2. Var alltid glad och positiv
Din doktor lever ett hektiskt och tröttsamt liv och förtjänar faktiskt all uppmuntran och stöd hon kan få.

3. Försök att lida så mycket som möjligt av din sjukdom
Kom ihåg att din doktor faktiskt har ett professionellt rykte och status att försvara.

4. Klaga inte om behandlingen inte fungerar
Du förstår väl att doktorn har en djupare insikt i sjukdomens verkliga natur som överskuggar din enkla uppfattning om sjukdomen.

5. Du ska vara välvilligt inställd till att deltaga i kliniska studier
Även om det nya läkemedlet inte gör nytta för just dig så kommer den publicerade studien att få mycket uppmärksamhet.

6. Betala glatt och utan knot dina patientavgifter
Se det som ett privilegium att bidra till läkarens lön och landstingets hårt ansträngda ekonomi.

7. Dra inte på dig sjukdomar som du inte kan betala för
Det är rent av arrogant av dig att du ådrar dig en åkomma som är över dina tillgångar.

8. Avslöja aldrig några av doktorns misstag eller fel
Förhållandet mellan dig och din läkare är heligt, och det är din skyldighet att skydda henne från risken att avslöjas

NOTISER

Oftast antidepressiva bakom förgiftningar

De antidepressiva medlen venlafaxin, sertralin, mirtazepin och fluoxetin dominerar stort sammanställningen över förgiftningar som inrapporterades till Giftinformations-centralen förra året. Giftinformationscentralen sammanställer varje år en lista på inrapporterade intoxikationer av nya substanser som sedan rapporteras till EU och industrin. Av 303 epikriser rörande läkemedelsförgiftningar med nya substanser stod dessa fyra antidepressiva för 139.

Svampmedel kan påverka hjärtat

Amerikanska läkemedelsverket FDA varnar för att två läkemedel mot svampinfektioner kan ge allvarliga biverkningar. I Sverige säljs de under namnen Lamisil och Sporanox. Varningen gäller tabletter och kapslar, inte medel för utvärtes bruk. FDA känner till 54 fall där behandling med medlen kan ha bidragit till hjärtsvikt.

Studier på omapatrilat fortsätter

Omapatrilat är det första läkemedlet i klassen vasopeptidashämmare för behandling av högt blodtryck. Som Läkemedelsvärlden skrev i hypertonitemat i nr 5 var substansen inlämnad till amerikanska läkemedelsverket FDA för godkännande, men drogs tillbaka då FDA anmärkte på biverkningar. Företaget håller nu på med två studier, Vanlev och Octave, för att studera och dokumentera omap-atrilats blodtryckssänkande effekter. Man räknar med att studierna blir klara under året och hoppas kunna förnya sin ansökan till FDA efter det.

Långverkande Risperdal nära marknaden

En depåversion av Risperdal verkar bli det första långverkande atypiska neuroleptikat på marknaden. Jansen-Cilag förbereder registreringsansökningar för de större marknaderna efter positiva fas III-data. Dessa visar att den långverkande formuleringen av Risperdal, som ges en gång var fjortonde dag, är säker och tolereras väl samt förbättrar positiva och negativa symtom vid schizofreni.

Helsingforsdeklarationen ses över

Världshälsoorganisationen WMA (World Medical Association) ska granska sina rekommendationer om etik vid kliniska prövningar. Den gällande versionen i Helsingforsdeklarationen från oktober 2000 (www.wma.net) har kritiserats som omöjlig att arbeta med. Vid WMA:s möte i början av maj utsågs en grupp som ska undersöka kritiken som främst gäller riktlinjerna för placebokontrollerade studier. ?De förändringar som behöver göras kan gå emot de etiska riktlinjerna i vissa länder?, deklarerade WMA:s generalsekreterare Delon Human.

Nya Alzheimerriktlinjer i USA

Sjukdomen kan diagnosticeras kliniskt på ett tillfredställande sätt, läkemedelsbehandling är värdefull, men de hårdlanserade diagnostiska tester som kommit på senare tid är i princip värdelösa. Detta är huvudbudskapen i de nya amerikanska riktlinjerna för Alzheimers sjukdom som presenterades i maj.
Kolinesterashämmarnas effekt fastslås och intag av vitamin E och motion rekommenderas. En botande behandling är dock fortfarande långt borta.

(LANCET 2001; 357; 1505)

Tamoxifen bara i fem år

0

Trots att resultat från tidigare mindre studier har antytt att behandling med tamoxifen av kvinnor med bröstcancer i mer än fem år troligen inte ger någon ytterligare effekt, har det varit oklart hur länge behandlingen bör pågå. En ny studie som publicerades i Journal of the National Cancer Institute (2001;93:684-90) bekräftar att behandling med tamoxifen längre än fem år inte är motiverad.
Forskarna randomiserade

1 172 kvinnor som redan hade behandlats med tamoxifen i fem år att antingen fortsätta med behandlingen eller få placebo. Efter sju år kunde man se ett något bättre resultat hos kvinnor som slutat med tamoxifen jämfört med de som fortsatt med läkemedlet. Effekten var densamma oavsett ålder eller andra variabler.

Frågan om hur länge patienter ska behandlas med tamoxifen är viktig eftersom behandlingen inte är problemfri, påpekar forskarna. Även om läkemedlet verkar som en östrogenantagonist i bröstvävnad har det vid längre behandling kopplats till ökad risk för livmodercancer. I den aktuella studien var det 12 fall av livmodercancer bland kvinnor som fick tamoxifen och sex i placebogruppen.

Kompromisslösning om chefsstrukturen

Den 17 maj tog Apoteket AB beslut om en ny chefsstruktur inom företaget. Det ursprungliga förslaget från i höstas, där man bland annat lanserade idén att de nuvarande apotekscheferna skulle avvecklas, väckte starka reaktioner från främst Sveriges Farmacevtförbund.

Ansvar kan variera

Därför blev istället ett kompromissförslag verklighet där den nuvarande chefsstrukturen bibehålls, men bara tills den nya organisationen etablerats.
Sedan ska den nytillsatte så kallade apoteksområdeschefen i dialog med berörda apotekschefer fastlägga de ansvarsförhållanden som ska gälla på varje apotek, där det utlagda ansvaret kan komma att variera mellan apoteken. Detta innebär sannolikt i vissa fall ett minskat ansvar på lokal nivå.

Apoteksområden skapas

Den 1 juli övertar så kallade distriktschefer apoteksdirektörernas ansvarsområden. I höst ska dessa i samarbete med apotekschefer och fackliga företrädare arbeta fram nya apoteksområden inom varje distrikt.

Dessa ska ledas av apoteksområdescheferna, som får en nyckelroll i Apotekets nya organisation. Befattningens innehåll ska utformas i detalj i september, och tjänster ska sedan utlysas så snart som apoteksområdena fastställts. En av uppgifterna blir alltså att utforma en lämplig organisation och ansvarsfördelning lokalt.

Vad de ansvariga på apoteksnivå kommer att tituleras framöver är ännu inte avgjort.

Förbud mot olika priser på samma läkemedel

Fram till alldeles nyligen har Glaxosmithkline haft ett prissystem med olika priser i Spanien. Ett lägre pris har tagits ut om preparatet har sålts till en spansk återförsäljare och ett högre om det har gått till ett annat EU-land. Men nu har EU-kommissionen satt stopp för Glaxosmithklines system.
? Läkemedelsföretag, eller andra företag, kan inte ha separata distributionsavtal som delar upp den gemensamma marknaden i nationella marknader. Vi har noga undersökt Glaxosmithklines argument men de håller inte för en närmare granskning, säger Mario Monti, EU:s kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor, i ett pressmeddelande.
Redan 1998 informerade dåvarande Glaxowellcome kommissionen om den nya prissättningen. Majoriteten av grossisterna gick med på avtalet men fyra överklagade till kommissionen.
I kommunikationen mellan företaget och kommissionen erkänner Glaxosmithkline att den dubbla prissättningen syftar till att hämma parallellhandeln.

Positivt beslut
? Vi tycker naturligtvis att det här är ett positivt beslut eftersom Spanien är den största marknaden för parallellexport, säger Ulf Janzon, vd på Paranova och ordförande i FPL, Föreningen för parallellimportörer av läkemedel.
? Parallellimporten står i dag för cirka tio procent av all läkemedelsförsäljning i Sverige och bidrar till sänkta kostnader i den svenska sjukvården.
Glaxosmithkline har nu två månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder företaget kommer att vidta.
? Naturligtvis rättar vi oss efter kommissionens beslut. Vi kan inte göra något åt det, säger Lena Strömberg, informationschef på Glaxosmithkline i Sverige.

Skärpta regler för dextropropoxifen

0

Sedan början av 70-talet har det varit känt att dextropropoxifen vid överdosering eller tillsammans med alkohol kan orsaka andningsförlamning och hjärtbiverkningar. I Sverige fick debatten om läkemedlen ordentlig fart när forskarparet Ulf och Birgitta Jonasson i slutet av 90-talet pub-
licerade data som visade att cirka 200 personer om året dör av förgiftning där dextropropoxifen orsakat eller bidragit till dödsfallet.

Ulf och Birgitta Jonasson beräknar att åtminstone ett 40-tal varje år dött av en ofrivillig förgiftning. Marginalerna för livshotande skador är små när alkohol kombineras med den ordinerade dosen. Alltsedan paret började publicera sina forskningsresultat har de krävt att medlen ska narkotikaklassas.
? Man vet att läkarna i och med att de måste använda den speciella blanketten också tar ett större ansvar för förskrivningen. Jag tror att man inom några år kommer att spara 50?100 liv om året genom en restriktivare förskrivning, säger Ulf Jonasson.

Inte narkotikaklassade
Men beslutet om skärpningen vid förskrivningen innebär inte att läkemedlen narkotikaklassats.
Enligt narkotikakonventionen från 1961 är substansen dextropropoxifen narkotikaklassad, men beredningar med mindre än 135 mg undantogs från förteckningen. Skälet till det var att värktabletterna som precis börjat komma ut på marknaden skulle vara lättillgängliga. En lättillgänglighet man fått anledning att ifrågasätta konsekvenserna av.
? Men i praktiken innebär skärpningen att de här medlen ska förskrivas som om de var narkotikaklassade, säger Conny Eklund på Läkemedelsverket.
Läkemedel med dextropropoxifen är de enda preparat som inte är det som ska förskrivas på det här sättet.
I föreskrifterna har det tidigare stått att dextropropoxifen liksom bland annat TreoComp och tillväxthormon ?bör? förskrivas på särskild blankett.
? Men står det ?bör? använder läkarna den vanliga blanketten, konstaterar Helena Calles på Läkemedelsverket.
? Trots all information Läkemedelsverket gått ut med om riskerna vid felanvändning så har det inte skett några större förändringar av förskrivningen.
Förutom att ge läkarna en ytterligare tankeställare innan de förskriver värktabletterna vill man med skärpningen minska receptförfalskningarna, säger Helena Calles.
Under förra året upptäcktes drygt 900 förfalskade recept. Av dessa gällde drygt en tredjedel, 338 stycken, dextropropoxifen.

All marknadsföring ska vara förankrad i gällande Fass-text

I ett brev till alla distriktsläkare, och i broschyren ?Produktfakta?, anges under rubriken Dosering: ?Vid en eventuell akut försämring ska patienten behandlas enligt gängse praxis. Detta innebär för de flesta patienter att inhalationssteroiden dubbleras. Enklaste sättet att åstadkomma detta är att fördubbla den aktuella Seretidedosen??

Redan hösten 2000 påpekade Draco att underlag för denna rekommendation saknas och står i direkt strid med Fass-texten. GSK svarade att man inte skulle använda broschyren längre som även skulle makuleras.

IGM går på Dracos linje och bedömer att GSK medvetet valt att frångå gällande regler när man i brevet inledningsvis skriver: ?Något vetenskapligt stöd för dessa rekommendationer finns inte??. Något underlag för schablonmässig dubblering av dosen finns ej, vilket är avvikelse från grundkravet att all marknadsföring ska vara förankrad i gällande Fass-text. Detta inkluderar även indiaktioner och doseringar.

IGM finner att GSK med ovanstående marknadsåtgärd har brutit mot artiklarna 2 och 4 i Regler för läkemedelsinforma-tion. Företaget har därmed handlat i strid med god branschsed och åläggs att betala en IGM-avgift om 50 000 kr. GSK har valt att överklaga IGM:s bedömning.

Antalet kritiserade ärenden ökar

I Sverige regleras reklam av läkemedel dels genom Läkemedelslagen och dels genom Läkemedelsindustriföreningens (LIF) etiska regelverk. Där står bland annat att reklam ska vara vederhäftig, styrkas med referenser och får bara ske till professionen. Enligt Läkemedelsverket är inte § 21 i Läkemedelslagen särskilt fyllig avseende marknadsföring.

Både Läkemedelsverket, Informationsgranskningsmannen IGM och företagen själva kan anmäla ett företag som de anser har marknadsfört ett läkemedel i strid med de etiska reglerna. Där står också att företagen är skyldiga att följa de beslut som IGM fattar i de ärenden som anmäls och utreds. De ärenden som Läkemedelsverket anmäler eller de av IGM:s beslut som överklagas, går till NBL, Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation.

Antalet reklamärenden som har initierats av Läkemedelsverket och lett till kritik är cirka 50 procent fler än tidigare år. Ärenden initierade av företag och andra har däremot inte ökat nämnvärt. Totalt uppgår antalet marknadsföringsaktiviteter som fällts av NBL och IGM till ett femtiotal per år, vilket innebär cirka en per vecka. Enligt Läkemedelsverket är det anmärkningsvärt mot bakgrund av att läkemedelsindustrin har godkänt det egna regelsystemet. Läkemedelsverket anser att det visar att man alltid bör inta en kritisk hållning till industrins marknadsföring av läkemedel.

Nästa nummer:
Mindre läkemedelsföretag i fokus

Medan de stora läkemedels-koncernerna ofta beskylls för att vara stela strukturer där kreativitet är en bristvara, kopplas de allt fler små och medelstora företagen ofta samman med begrepp som framåtanda och nytänkande. Men stämmer bilden? Temat i nästa Läkemedelsvärlden handlar om det paradigmskifte som skett på senare år

? i synnerhet i Sverige ? till fördel för mindre, innovativa läkemedelsföretag.

Nästa nummer:
Vår man i London

I tuff konkurrens fick han det eftertraktade jobbet som chef för det europeiska läkemedelsverket EMEA. Under sina 15 år på Läkemedelsverket i Uppsala utmärkte han sig som en lojal och kompetent medarbetare. Han beskrivs vidare som mannen som verkställde förra generaldirektören Kjell Strandbergs vision om det svenska Läkemedelsverket. Möt Thomas Lönn-gren, den ende svenska generaldirektören inom EU.

Till sist:
Att ingen har kommit på det förut

Astrazeneca lanserar via Nexium ett nytt (genialiskt?) sätt att diagnostisera ett sjukdomstillstånd. Det handlar om att kunna diagnosticera halsbränna utan gastroskopi. Om patientens besvär med halsbränna el-ler sura uppstötningar minskar när man tar Nexium vet man säkert att det var halsbränna man hade!

Kanske skulle man på samma sätt kunna använda Magnecyl för att veta att det var ont i huvudet man hade eller ett astmaläkemedel för att diagnostisera astma. Det öppnar oanade vägar för sparade läkemedelskostnader. Att ingen har kommit på det förut!

Till sist:
Mer Nicorette till folket

I ett aktuellt pressmeddelande varnar Pharmacia för att tillgängligheten av nikotinläkemedel i sommar kan bli ett problem, eftersom Apoteket AB bara säljer Nicorette på sina apotek och inte hos apoteksombuden.

Med tanke på den kritik som Pharmacia själva ådragit sig för leveranssvårigheter undrar Läkemedelsvärlden stillsamt om det inte är bäst att undvika stenkastning i det egna glashuset. Men visst har företaget en poäng när man påpekar att skadlig tobak säljs på 34 000 ställen och nikotinläkemedel bara på 900.

?Vad är egentligen ett läkemedel??

Temat har alltid varit spektakulärt, färgat av myter, mirakler och dåraktiga utopier. Drömmar om universalmedel, livselixir och kärleksdroger har samsats med skolmedicinens farmakopéer och vardagens huskurer. På en medicinsk marknad där ingen hade monopol, där statistik och kontrollerade studier inte var uppfunna och alla konkurrerade på lika villkor, saknades skarpa gränser mellan vetenskapligt och folkligt. Erfarenhet, kulturell kompetens och patienternas behov avgjorde läkarens framgång. Farmakopéerna följde sin egen logik. Ont skall med ont fördrivas. Egenskaper som beskt, skarpt och mörkt blev symboliska bärare av den sjukdomsförgörande kraften ? vem tror på en hostmedicin som smakar gott? Inom samma logik rymdes livselixirens gyllene komponenter: guld, myrra, saffran, manna, honung, vin.

Också sedan läkemedelsindustrin etablerat sig kring sekelskiftet 1900 förblev gränsen mellan vetenskapligt prövade läkemedel och andra till en början öppen. Pharmacia (grundat 1911) byggde till exempel hela sin framgångsrika första utvecklingsfas på ?nervnäringspreparatet? energon. Huvudkomponenterna var kalvhjärna, socker och mjölk.

Med modernitetens framväxt ? vad sociologen Max Weber har kallat livsvärldens rationalisering eller avförtrollning ? tycktes frontlinjerna med ens knivskarpa. En av de viktigaste drogs mellan den vetenskapliga medicinens vetenskapligt testade läkemedel och de så kallade naturmedlen, rester ur ett förgånget, förbrukat vetande. Men här står vi inför en paradox. Trots svag beviskraft har just naturmedlen fortsatt att bära människans djupaste drömmar om evig ungdom, hälsa och sjukdomsbefrielse. De har också svarat mot en snabbt växande marknad.

Är det just den upptäckten som gjort att läkemedelsföretag som förr ägnade sig åt en bred, sjukdomsinriktad forskning idag tycks satsa allt mer energi på potenshöjande medel, föryngringshormoner, bantningspreparat, håravfallskrämer och rökavvänjningstuggummi?

Idag dras också nya frontlinjer. Läkemedel med syfte att bota och lindra sjukdom ställs mot medel med syfte att höja livskvaliteten och som i sträng mening alltså inte har med sjukdom att göra.

Frågan är problematisk. Den kan knappast hanteras med hjälp av själva sjukdomsbegreppet. En intensiv, humanistiskt inspirerad debatt har resulterat i att medicinens traditionella utgångspunkt ? att sjukdom definieras av ett antal objektiva kriterier ? utmanats av mer relativistiska positioner. Sjukdom, liksom smärta och lidande framstår mer och mer som rörliga konstruktioner, det vill säga som skapade och definierade från sociala, kulturella och individuella utgångspunkter.

Givetvis är detta av godo. Men kanske finns här också risker. Varje livsproblematik, varje subjektiv kroppsuppfattning kan omdefinieras till en medicinsk fråga utan att nödvändigtvis vara det. 1900-talets medikaliseringsprocess har inneburit en mycket stark tillvänjning till mediciner. Vi tycks ha fått en kultur där man löser problem genom att stoppa en tablett i munnen. Ta moderna tiders kvinna som ett exempel. Tillspetsat kan man säga att hon är uppfödd på p-piller, sover på rohypnol, åldras på östrogen och blir lycklig på prozac. Kanske blir hon också smal på xenical.

Hela denna process tycks alltså nu ta ännu ett steg genom de så kallade livsstilsläkemedlen (en sällsynt misslyckad benämning) som inte syftar till att bota sjukdom utan till att höja vår individuella livskvalitet, men också vårt individuella värde. De spelar rakt i famnen på vår kropps-, ungdoms- och prestationsfixerade kultur där njutning, potens och vitalitet framstår som medborgardygder, och övervikt och oskönt åldrande tillsammans med svaghet, handikapp och sårbarhet som stigmata för en ny typ av marginaliserad underklass.
Målet för det goda samhället borde i själva verket vara färre mediciner, inte fler.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng