Annons

NOTISER

Oftast antidepressiva bakom förgiftningar De antidepressiva medlen venlafaxin, sertralin, mirtazepin och fluoxetin dominerar stort sammanställningen över förgiftningar som inrapporterades till Giftinformations-centralen förra året. Giftinformationscentralen sammanställer varje år en lista på inrapporterade intoxikationer av nya substanser som sedan rapporteras till EU och industrin. Av 303 epikriser rörande läkemedelsförgiftningar med nya substanser stod dessa fyra antidepressiva för […]

21 jun 2001, kl 16:44
0

Oftast antidepressiva bakom förgiftningar

De antidepressiva medlen venlafaxin, sertralin, mirtazepin och fluoxetin dominerar stort sammanställningen över förgiftningar som inrapporterades till Giftinformations-centralen förra året. Giftinformationscentralen sammanställer varje år en lista på inrapporterade intoxikationer av nya substanser som sedan rapporteras till EU och industrin. Av 303 epikriser rörande läkemedelsförgiftningar med nya substanser stod dessa fyra antidepressiva för 139.

Svampmedel kan påverka hjärtat

Amerikanska läkemedelsverket FDA varnar för att två läkemedel mot svampinfektioner kan ge allvarliga biverkningar. I Sverige säljs de under namnen Lamisil och Sporanox. Varningen gäller tabletter och kapslar, inte medel för utvärtes bruk. FDA känner till 54 fall där behandling med medlen kan ha bidragit till hjärtsvikt.

Studier på omapatrilat fortsätter

Omapatrilat är det första läkemedlet i klassen vasopeptidashämmare för behandling av högt blodtryck. Som Läkemedelsvärlden skrev i hypertonitemat i nr 5 var substansen inlämnad till amerikanska läkemedelsverket FDA för godkännande, men drogs tillbaka då FDA anmärkte på biverkningar. Företaget håller nu på med två studier, Vanlev och Octave, för att studera och dokumentera omap-atrilats blodtryckssänkande effekter. Man räknar med att studierna blir klara under året och hoppas kunna förnya sin ansökan till FDA efter det.

Långverkande Risperdal nära marknaden

En depåversion av Risperdal verkar bli det första långverkande atypiska neuroleptikat på marknaden. Jansen-Cilag förbereder registreringsansökningar för de större marknaderna efter positiva fas III-data. Dessa visar att den långverkande formuleringen av Risperdal, som ges en gång var fjortonde dag, är säker och tolereras väl samt förbättrar positiva och negativa symtom vid schizofreni.

Helsingforsdeklarationen ses över

Världshälsoorganisationen WMA (World Medical Association) ska granska sina rekommendationer om etik vid kliniska prövningar. Den gällande versionen i Helsingforsdeklarationen från oktober 2000 (www.wma.net) har kritiserats som omöjlig att arbeta med. Vid WMA:s möte i början av maj utsågs en grupp som ska undersöka kritiken som främst gäller riktlinjerna för placebokontrollerade studier. ?De förändringar som behöver göras kan gå emot de etiska riktlinjerna i vissa länder?, deklarerade WMA:s generalsekreterare Delon Human.

Nya Alzheimerriktlinjer i USA

Sjukdomen kan diagnosticeras kliniskt på ett tillfredställande sätt, läkemedelsbehandling är värdefull, men de hårdlanserade diagnostiska tester som kommit på senare tid är i princip värdelösa. Detta är huvudbudskapen i de nya amerikanska riktlinjerna för Alzheimers sjukdom som presenterades i maj.
Kolinesterashämmarnas effekt fastslås och intag av vitamin E och motion rekommenderas. En botande behandling är dock fortfarande långt borta.

(LANCET 2001; 357; 1505)