Ivo-ärenden

Stressad läkare gav tio gånger för hög dos

En läkare gav i slutet av ett 15 timmar långt arbetspass av misstag en patient en tio gånger för hög läkemedelsdos.

Apotek expedierade fel antibiotika till barn

Av misstag expedierades ett gammalt recept, vilket inte upptäcktes förrän kunden återkom efter en vecka.

Patient fick läkemedel för oralt bruk injicerat i blodet

Samma typ av misstag skedde två gånger. Ytterligare tre läkemedelshändelser har anmälts sen hösten 2017.
Annons

Patient avled efter kommunikationsmiss

Fick inte blodförtunnande som han var ordinerad efter en operation. Avled av en blodpropp i ett kranskärl.

Patient avled av blödning i magtarmkanalen

Hade fått blodproppshämmare samtidigt som han stod på blodförtunnande med acetylsalicylsyra.

Patient fick allvarlig vårdskada av läkemedel

Patienten drabbades av muskelsönderfall och fick vårdas inneliggande på sjukhus i fyra månaders tid.
1

Barn fick 12 gånger för hög dos av fel läkemedel

En bebis på åtta månader på Karolinska sjukhuset fick av misstag fel slags läkemedel och i för hög dos.
2

IVO riktar kritik mot NKS Barnavdelning

Nya Karolinska har inte säkerställt att kraven på en god och säker vård har uppfyllts, skriver myndigheten.

Narkotika stals från operationsavdelning

Föruppdragna sprutor med opiater upptäcktes vara utspädda till lägre koncentration än vad som markerats.

Medicinering uteblev då nytt recept saknades

Patienten fick inte sina mediciner under ett par dagar. Drabbades av krampanfall och fick föras till sjukhus.
1

Neuroleptika lämnades ut till kund som överdoserade

Trots notering om att läkemedlet endast fick hanteras av personal fick kunden hämta ut hundra tabletter.
1

Fick penicillin trots dokumenterad allergi

Patienten fick tas till intensivvårdsavdelning med lågt blodtryck och hudavlossning.

Epilepsimedicin sattes ut av misstag

När patienten fick ett krampanfall uppmärksammades epilepsin och att läkemedelsbehandling saknades.

Barn avled på sjukhus av infektion efter skalltrauma

Fick inte pneumokockvaccin efter ett skalltrauma. Två månader senare avled barnet i pneumokocksepsis.

Patient hade tre depotplåster samtidigt

Gamla plåster togs inte bort. Patienten blev medvetandesänkt och fick föras till sjukhus.

Marknadsföring av Voltaren gel ger nya böter

Glaxosmithkline får böta för tre reklamfilmer som bedöms vara vilseledande och bryta mot god branschsed.