Annons
Dagen-efter-antibiotika ska granskas
Foto: Istock

Dagen-efter-antibiotika ska granskas

Efterfrågan på den behandling som kallas doxy-pep ökar och väcker oro för antibiotikaresistens. Strama ska granska evidensläget.

21 mar 2024, kl 10:23
0

Finn Filén. Foto: Fotogruppen SÖS.

Doxy-pep är ett sätt att förebygga sexuellt överförbara bakterieinfektioner som börjar bli populärt i allt fler länder. Främst bland män som har sex med män. Termen är en förkortning av det engelska uttrycket “Doxycycline Post-Exposure Prophylaxis”.

Den som använder doxy-pep har antibiotikumet doxycyklin i beredskap och tar det vid behov. Genom att ta 200 mg inom 72 timmar efter oskyddat sex kan man minska sin risk för bakterieorsakade könssjukdomar. Då och då tar man alltså två tabletter med doxycyklin för säkerhets skull.

Men hur påverkar en sådan användning utvecklingen av antibiotikaresistens? Den frågan är en het potatis som experter över hela världen diskuterar.

Experternas slutsatser varierar. I San Fransisco rekommenderar hälsomyndigheterna doxy-pep till riskgrupper bland män som har sex med män. De officiella riktlinjer som finns på andra håll är betydligt mer återhållsamma, på grund av resistensfrågan.

Strama utreder doxy-pep

Intresset för doxy-pep ökar även i vårt land och väcker oro för resistensproblem. Nyligen rapporterade SVT Nyheter om denna oro och en tvekan bland läkare att skriva ut antibiotika i detta syfte.

Hittills har de inga svenska råd eller rekommendationer att luta sig mot. Men det nationella expertnätverket Strama som arbetar mot antibiotikaresistens tar nu tag i frågan. Strama startar en utredning av evidensläget om doxy-pep, berättar dess ordförande Thomas Tängdén i ett mejl till Läkemedelsvärlden.

Han förklarar att Strama vill titta närmare på doxy-pep “eftersom det verkar som att det är något som blir alltmer aktuellt i Sverige”.

Upplever det som oseriöst

En som märker det ökande intresset är överläkare Finn Filén på Venhälsan vid Södersjukhuset i Stockholm. Venhälsan är en mottagning för män som har sex med män och transpersoner som har sex med män. Mottagningen erbjuder provtagning och behandling för sexuellt överförda infektioner, rådgivning och hiv-förebyggande behandling med Prep, preexpositionsprofylax.

– Många av våra patienter är nyfikna på doxy-pep och frågar. De har hört om det av vänner utomlands eller i gaymedia, berättar Finn Filén för Läkemedelsvärlden.

Han tycker att vården behöver fortsätta att utveckla sitt sätt att bemöta och behandla personer med förhöjd risk för sexuellt överförbara infektioner. Av det skälet välkomnar han diskussionen om doxy-pep. Men han är ändå emot att börja använda doxycyklin på detta sätt.

– Jag har funderat mycket på detta. Och för egen del skulle det kännas helt oseriöst att skriva recept på antibiotika “vid behov”, säger han.

– Jag vill hellre att testning ska vara enkel och lättillgänglig än att använda antibiotika på det här sättet.

Hittills få studier om doxy-pep

Ännu finns det inte särskilt mycket forskning om doxy-pep. Den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC listar fyra studier som primärt har studerat skyddseffekten av doxy-pep mot sexuellt överförda infektioner.

Samtliga är randomiserade, icke blindade studier där doxy-pep har jämförts med standardvård. Tre av dem gäller personer som är födda som män och har sex med män. Alla visar att dagen-efter-pillren minskar risken för gonorré, klamydia och syfilis.

I en uppmärksammad amerikansk studie vid fyra kliniker i San Francisco och Seattle deltog till exempel 501 personer. Resultatet visade att de som fick doxy-pep hade en halverad risk för gonorré jämfört med dem som fick standardvård.

Risken för klamydia var bara en dryg tiondel så hög i doxy-pep-gruppen som i standardvårdsgruppen och samma sak gällde syfilis. Sammantaget minskade risken för de tre infektionerna med två tredjedelar, skriver forskarna i studien som är publicerad i New England journal of medicine.

I den studie som undersökte doxy-pep till kvinnor var den uppmätta skyddseffekten betydligt mindre och osäkrare.

Lite är känt om doxy-pep och resistens

Ännu mindre kunskap finns hittills om hur doxy-pep påverkar bakteriers resistens mot doxycyklin och andra antibiotika i samma familj, tetracykliner. Dessa är bredspektrumantibiotika och viktiga behandlingsalternativ mot bland annat svåra lunginflammationer, vissa former av kronisk bronkit och fästingöverförda infektioner som borrelios.

I de av studierna som undersökt saken, har tetracyklinresistenta gonorré- och klamydiabakterier visserligen inte blivit vanligare under behandlingen hos dem som fått doxy-pep. Men det har ändå synts en klar skillnad mellan dem och kontrollgrupperna, där det är färre som haft sådana resistenta bakterier.

Detta framhåller den svenska forskaren Magnus Unemo tillsammans med en belgisk och en australiensisk kollega i en artikel i Journal of antimicrobial chemotherapy.

I artikeln går de igenom forskningsläget om risken för ökad resistens hos olika bakterietyper vid omfattande doxy-pep-bruk.

Rekommenderar försiktighet

De framhåller att risken för ökad resistens inte bara gäller de bakterier som den förebyggande behandlingen är riktad mot. Även många andra bakterier som vi bär på kan riskera att utveckla mer resistens mot tetracykliner. De nämner bland andra streptokocker, stafylokocker och E. koli-bakterier.

Det här skulle både kunna påverka hälsan hos personen själv, bland annat genom förändrad bakterieflora i tarmen, och öka spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

Forskarnas huvudbudskap är sammanfattningsvis att experter och hälsomyndigheter i dagsläget inte bör rekommendera doxy-pep i rutinvård. Tills vi vet mer bör behandlingen bara ske i kontrollerade forskningsstudier, anser de.

Större risker än fördelar?

Finn Filén på Venhälsan håller med:

– Vi behöver mer data. Men min omedelbara reaktion är att fördelarna med doxy-pep för patienterna helt enkelt inte väger upp de risker man tar när det gäller resistensutveckling.

Han bedömer att de sjukdomsfall som doxy-pep främst skulle kunna förebygga i Sverige är klamydia och syfilis i tidigt stadium hos personer som ofta ändå testar sig regelbundet.

– Dessa lindriga infektioner upptäcker och behandlar vi i dag tidigt. Det är en enkel behandling och man blir alltid bra, säger Finn Filén.

– Svår syfilis i sena sjukdomsstadier är betydligt allvarligare. Då har patienten ofta gått med symtom på infektionen under flera år utan att söka vård. Detta är oerhört ovanligt i Sverige. Men de fallen skulle vi troligen inte minska med doxy-pep eftersom det handlar om personer som vore mycket svåra att nå med sådana insatser.

Annorlunda med Prep

Förebyggande läkemedelsbehandling med antivirala läkemedel mot hiv, Prep, ser Finn Filén däremot som ett stort framsteg. Det ger stora vinster i hälsa och livskvalitet och har inte medfört några ökade resistensproblem, framhåller han.

– Doxy-pep är en helt annan sak. Där finns en risk att man bränner ett viktigt antibiotikum helt i onödan. Det riskerar även att leda till ofullständigt behandlade infektioner och svårtolkade provsvar där vi i slutändan kommer att använda ännu mera antibiotika.