Annons
Tuff läkemedelskritik i IVO:s årsredovisning
Foto: Erik Andersson

Tuff läkemedelskritik i IVO:s årsredovisning

IVO levererar hård läkemedelskritik mot äldreboenden, akutsjukhus och skönhetssalonger i årsredovisningen.

25 mar 2024, kl 10:30
0

IVO, inspektionen för vård och omsorg, kommer med vass läkemedelskritik i sin årsrapport. Myndigheten har upptäckt en rad brister inom på äldreboenden, akutsjukhusens akutmottagningar och på skönhetssalonger i sin tillsyn under 2023. Det handlar om läkemedel som ges för sent eller inte alls samt brister i läkemedelshantering och läkemedelsordination.

Myndigheten arbetar med att ändra sitt fokus för sin egeninitierade tillsyn. Nu gör IVO inte lika många regionala insatser och prioriterar färre men större nationella tillsyner.

IVO upptäcker fler brister

Den ändrade inriktningen gör att IVO upptäcker fler brister. 2021 är andelen beslut utan brister 73 procent. 2023 visar på en minskning till 12 procent.

Beslut med krav på återrapportering är myndighetens näst tuffaste åtgärd efter föreläggande, förbud och återkallelse av tillstånd. Andelen beslut med krav på återrapportering tiofaldigades mellan 2021 och 2023, från 7 procent till 72 procent.

Myndigheten skriver att: ”Genom nationella prioriteringar och större sammanhållna tillsyner har IVO kunnat använda resurserna mer effektivt och agera på de återkommande allvarliga riskområden som finns över hela landet.”

Färre men större nationella tillsyner leder också till högre träffsäkerhet i tillsynen, ökad enhetlighet och stärkt rättstillämpning enligt IVO.

Läkemedelskritik mot äldreomsorgen

IVO fortsätter sin tillsyn av äldreomsorgen, som Läkemedelsvärlden tidigare skrivit om. Granskningen av nästan 2000 äldreboenden i 283 kommuner och tio stadsdelar är myndighetens mest omfattande. IVO inriktar sig på den medicinska vården och behandlingen.

Fokus i tillsynen ligger på kompetens, kontinuitet och dokumentation, läkemedelshantering samt vård i livets slutskede. IVO kommer med hård kritik. Myndigheten skriver att ”Resultatet visar generellt på grundläggande brister i vårdgivar­nas förmåga att säkerställa en vård med godtagbar kvalitet och säkerhet.”

Alla kommuner brister i minst ett av de områden som granskats. Samtliga kommuner får ett beslut med krav på återredovisning av hur de ska komma tillrätta med problemen.

IVO anser att hälften av kommunerna redovisar till­räckliga förbättringsåtgärder när det gäller patientsäker­heten. Resten följs upp med nya inspektioner och ett nytt beslut. IVO skriver att de flesta kommuner är på rätt väg.

Akutsjukhus får läkemedelskritik

Även på akutsjukhusen upptäcker IVO allvarliga brister. Under 2022 och 2023 granskas akutmottagningarna på 27 akutsjukhus. IVO konstaterar allvarliga brister i patient­säkerheten. Bristerna orsakas framförallt av för få vårdplatser. Otillräcklig bemanning, överbeläggningar och utlokaliseringar gör att en god och säker vård inte kan ges eller garanteras i tillräcklig utsträckning, anser IVO.

IVO pekar bland annat på dygnslånga väntetider, att patienter vårdas på platser utan adekvat utrustning, att patienter får läkemedel för sent eller inte alls, och medicinsk övervak­ning som inte sker utifrån patientens behov. I många fall får patienter inte heller hjälp med sin hygien, nutrion och vätska. Det förekommer också i många fall också att patienter inte fick behov av hygien, nutrition och vätska tillgodo­sedda.

Bara fyra av akutsjukhusen får godkänt av IVO under 2023. Myndigheten bedömer att dessa har förutsättningar att rätta till bristerna.

För ett sjukhus pågår uppföljning av ett vitesföreläggande och för ett sjukhus har IVO ansökt om att förvaltningsrät­ten ska utdöma tidigare vitesföreläggande. IVO fortsätter tillsynen av de övriga.

Skönhetssalonger utan läkemedelskoll

IVO granskar även skönhetssalonger och andra inrättningar som ägnar sig åt estetiska behandlingar.

Från början riktar myndigheten tillsynen mot 42 verksamheter. Ytterligare 24 verksamheter som framförallt utför estetiska injektionsbehandlingar tillkommer under året. IVO granskar även 15 verksamheter som utför estetisk kirurgi.

Flera allvarliga patientsäkerhetsproblem upptäcks. Myndigheten anser att flertalet verksamheter inte lever upp till kraven på en god och säker vård.

Vanliga brister handlar om läke­medelsordination, läkemedelshantering, dokumen­tation, ledningssystem, basal hygien, hantering av medicintekniska produkter samt information till patienter.

IVO konstaterar att många som ägnar sig åt estetisk verksamhet saknar tillräcklig kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller.

Vårdcentral med falska läkare

IVO redovisar också enskilda ärenden som gäller läkemedelsbrister.

Myndigheten har exempelvis stängt ned en vårdcentral med falska läkare. Vårdcentralen saknade dessutom tillgång till läkemedel som är nödvändiga för att bedriva sjukvård med god kvalitet. Dessutom fanns allvarliga hygienbrister.

En läkare som hjälpt en ALS-sjuk man att avsluta sitt liv med dödliga doser läkemedel anmäldes av IVO. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd drog in läkarens legitimation. Läkaren överklagade till förvaltningsrätten som kammarrätten som avslog detta. Domen överklagades till högsta förvaltningsrätten. Läkartidningen rapporterar i början av mars i år att högsta förvaltningsrätten inte tar upp fallet.