Månads arkivering januari 2009

Besked från TLV om marginalen senareläggs

0

Inför omregleringen av apoteksmarknaden har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, fått i uppdrag att bland annat presentera ett förslag på hur den framtida handelsmarginalen på apoteken ska sättas.

Idag, fredag, kom beskedet att datumet flyttas fram i tiden. Enligt Martin Kits, pressekreterare hos Göran Hägglund, har departementet och TLV gemensamt kommit fram till att det behövs mer tid.
– Det var en väldigt tajt tidsplan redan från början och det finns ytterligare frågor som behöver redas ut, säger han.

Om det är några specifika problem som dykt upp kan han inte svara på. Något nytt datum är heller inte bestämt.
-Vi har bara fått besked om att det skjuts framåt i tiden, säger Cecilia Hultin tillförordnad informationschef på TLV.

Stockholm toppar förskrivning av antibiotika

0

Trots att Läksak, Läkemedelssakkunniga i Stockholm, under flera år har uppmanat till en minskad antibiotikaanvändning fortsätter siffrorna att öka. När Stockholms läns landsting och Läksak i förra veckan vid ett forum presenterade sin rekommendationslista för 2009, väcktes debatten på nytt.
– Det är svårt att tänka sig att stockholmare skulle behöva mer antibiotikabehandling än andra i Sverige. Det handlar nog mer om slentrianmässig förskrivning, sade Christer Norman, specialist i allmänmedicin och medlem i Läksams expertgrupp för infektionssjukdomar i Stockholm.

Han menade också att stockholmare kan ha högre krav än andra på vad som kan leda till snabb bot vilket kan bidra till förskrivningen. Även Otta Cars, ordförande i Strama, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning, pratade om att förskrivningsmönstren måste ändras.

Som ett exempel på när antibiotika inte ska förskrivas på en gång nämnde Christer Norman misstanke om bihåleinflammation.
– Studier har visat sig att antibiotika i regel är verkningslöst på många av dessa patienter. Vänta i stället tio dagar och behandla med nässprej och analgetika, sade han. 

Svenskt metadonprogram på export

0

De vitryska myndigheterna har valt ut Uppsalamodellen efter att ha studerat ett antal olika behandlingsprogram med metadon från flera länder. I december 2008 kom en delegation med läkare och psykologer på besök till beroendekliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och nu har en försöksverksamhet startat i Minsk.

Totalt ska 200 hiv-smittade heroinmissbrukare delta i programmet för att bli av med sitt metadonberoende.
– Det är väldigt roligt att de valt vår modell efter att ha tittat på flera olika varianter, säger Leif Grönbladh föreståndare för metadonprogrammet och forskare i neurovetenskap vid Uppsala universitet.

Det som skiljer Uppsalaprogrammet från flera andra är att missbrukarna, förutom metadonbehandling, får stöd av ett arbetslag med medicinsk och psykosocial kompetens i öppenvården. En stor del av behandlingen går ut på att patienterna ska få ett fungerande liv med ett arbete och sociala relationer.

Uppsala var först i Europa i mitten av 60-talet att introducera metadon som behandling mot tungt narkotikamissbruk, idag finns ett 60-tal enheter bara i Sverige.
– Många missbrukarprogram har ett inslag av straff där ett återfall kan leda till att behandlingen avbryts. Vi försöker istället att optimera behandlingen för varje patient och menar att allting inte är kört på grund av återfall. Detta är något vi försökt förmedla till den vitryska delegationen, säger Leif Grönbladh.

Uppror bland danska onkologer

0

En ny styrgrupp i Danmark utvärderar sedan en tid tillbaka vilka cancerläkemedel som ska användas i vården. När de, efter många turer fram och tillbaka, tillslut beslutade att Avastin (bevacizumab) inte ska ingå i behandlingsarsenalen för lungcancerpatienter så ilsknade de danska lungläkarna till.

De planerar nu att skicka med ett brev med alla patienter där de står att de inte får bästa tillgängliga behandling på grund av att Sundhedstyrelsen bestämt så, skriver danska Dagens Medicin.
? Etiskt så har vi en förpliktelse att upplysa patienterna om att de inte får den bästa behandlingen. Jag är glad för att vi enats om det här brevet så att vi gör samma sak i hela landet, säger en av lungläkarnas representanter, Peter Meldgaard, till tidningen.

Enligt styrgruppen som sagt nej till Avastin så är vinsterna för patienterna inte tillräckliga jämfört med biverkningarna. Men onkologerna refererar istället till amerikanska studier som visar att 69 procent av lungcancerpatienterna som behandlades med Avastin fick en förlängd överlevnad med i genomsnitt fyra månader.  

NICE ska se över sina hälsoekonomiska analyser

0

NICE, som bestämmer vilka läkemedel som ska subventioneras i England, har fått mycket kritik det senaste halvåret för att de är för hårda i sin bedömning av nya läkemedel. Senast förra veckan släppte bioteknikföretagens branschorganisation en rapport där de beskrev att de policys som NICE har bromsar utvecklingen inom hela läkemedels- och bioteknikområdet.

Som svar på detta har NICE:s chef Sir Michael Rawlings nu tillsatt en egen utredning som ska se över hur deras utvärderingar går till. I ett pressmeddelande säger han att ?den här studien ska se över om vissa typer av värden är viktigare än andra, och den ska undersöka om det finns ytterligare faktorer  som vi ska ta hänsyn till när vi värderar nya tekniker.?

Utredningen leds av Sir Ian Kennedy som är professor emeritus vid University College London. I uppdraget ingår att han ska hålla ett antal workshops med industrin, patienter och myndigheter. Han ska presentera resultatet av studien i sommar.

Industrin tipsar regeringen inför EU-ordförandeskap

0

Brevet från Läkemedelsindustriföreningen, Lif, innehåller sju förslag på områden som industrin tycker att regeringen borde lyfta under nästa halvår när Sverige är ordförandeland i EU. Bland annat handlar det om det så kallade pharmapaketet, med tre olika lagförslag, som ska behandlas i EU-parlamentet det kommande året.

Lif passar också på att i brevet återigen argumentera för den prissättningsmodell på läkemedel som Sverige har idag. Tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, planerar Lif att ha en konferens i juli där bland annat den svenska modellen för prissättning ska diskuteras. Lif, som för två veckor sedan starkt kritiserade regeringen för deras planerade prissättningsmodell på den nya apoteksmarknaden, skriver nu att ?den oro som Lif känt undanröjts.? Detta eftersom både socialminister Göran Hägglund och statssekreterare Dan Ericsson dementerat uppgifterna om att regeringen planerar en schablonmässig sänkning av inköpspriset på läkemedel.

Övriga frågor som Lif anser att regeringen bör prioritera är djurförsöksdirektivet, antibiotikaresistens, patientrörlighetsdirektivet, innovation och det europeiska patentsystemet.

Forskningspropositionen genomröstad

0

Forskningspropositionen debatterades igår i riksdagens kammare. Efter debatten röstades den igenom med 156 röster för och 103 emot.

Beslutet innebär bland annat att anslagen till universitet och högskolor höjs med 700 miljoner kronor 2009. Det som regeringen kallat för strategiska satsningar inom medicin, teknik och klimat får 500 miljoner kronor och forskningsråden och Vinnova får 350 miljoner kronor mer under 2009.   

Tibolon ökar risk för återfall i cancer

Syftet med den aktuella studien var att ta reda på om tibolon kan hjälpa bröstcancerpatienter som lider av östrogenbrist utan att öka risken att patienterna får cancer ännu en gång.

Efter operationen får patienter med bröstcancer tilläggsbehandlingar för att undvika återfall i cancer.  Det är vanligt med hormonbehandlingar som motverkar östrogen. Behandlingen gör att cancercellerna inte får tillräckligt med östrogen och på så sätt hämmas tillväxten. Patienter kan drabbas av flera biverkningar som följd, bland annat av benskörhet och blodvallningar.

Forskarna följde drygt 3000 kvinnor som behandlades med östrogenblockerare efter en bröstcanceroperation.  Tibolon var bättre på att minska blodvallningar och förekomsten av benskörhet jämfört med placebo. Men forskarna fann även att de kvinnor som fick tibolon oftare drabbades av återfall i bröstcancer. Nästan 17 procent av kvinnorna i tibolongruppen fick återfall tre år efter operationen jämfört med 10 procent av dem i placebogruppen.

Sertralin bästa antidepressiva

0

Analysen baseras på 117 studier som på olika sätt jämför 12 olika antidepressiva med varandra. Syftet med metaanalysen var att göra en kliniskt relevant jämförelse som dels visar vilka antidepressiva som är mest effektiva och dels vilka patienterna är mest följsamma till.

När det gäller effekt hamnar mirtazapin, escitalopram, sertralin och venlafaxin i topp. Escitalopram visade sig till exempel vara 33 procent bättre än duloxetin, 35 procent bättre än fluvoxamin och 95 procent bättre än reboxetin. Liknande siffror redovisas för sertralin.

Men när det gäller följsamheten till behandlingen visade sig escitalopram, sertralin, citalopram och bupropion bäst. Sammantaget konstaterar därför forskarna, med italienska Andrea Cipriani i spetsen, att setralin och escitalopram är de läkemedel som är bäst kliniskt eftersom de både har stark effekt och bra följsamhet.  Eftersom escitalopram fortfarande befinner sig under patent skriver forskarna att det är rimligt att erbjuda akut deprimerade patienter sertralin som det första behandlingsvalet. Ett läkemedel, reboxetin, visade sig vara signifikant sämre än alla andra.

Studierna som ligger till grund för metaanalysen undersöker alla den akuta behandlingen av depression. Om patienter ska behandlas längre än 8 veckor är det därför inte säkert att resultaten är relevanta.

I en kommenterande artikel i Lancet skriver Sagar V Parikh, verksam vid universitetet i Toronto, att resultaten är mycket viktiga för kliniskt verksamma läkare. Läkare bör ha ett antal behandlingsförslag att erbjuda sina patienter skriver han, och dagens resultat visar vilka alternativ man bör erbjuda.

Hårdare regler för parallellhandlare

0

Parallellhandlare i Storbritannien kan gå tuffare tider till mötes när de regulatoriska myndigheterna i landet, MHRA, vill skärpa kraven för vilka som ska få sälja läkemedel till apotek. De brittiska myndigheterna vill minska antalet licenser som tillåter företag vara återförsäljare av läkemedel uppger nyhetstjänsten Pharma adhoc. Anledningen är att komma åt handel med falska läkemedel.

Sedan 2004 har nio fall upptäckts i Storbritannien där apotekspersonal eller kunder fått olagliga läkemedel och i ytterligare fem fall har olagliga läkemedel påträffats hos återförsäljarna. För att eliminera risken att dessa läkemedel når så pass långt i distributionskedjan föreslår de brittiska myndigheterna att säkerhetskraven skärps på en rad punkter varav färre licenser är ett.

Dessutom vill de höja kraven på transporter och lagerhållning och införa högre krav på personer på ansvariga poster för handel med läkemedel. Genom att få apoteken att köpa varor direkt från tillverkaren utan flera mellanhänder hoppas man kunna minska risken att falska produkter tar sig in på marknaden.

Men förslaget har upprört många av de berörda och möts nu av kritik. Parallellhandlare med Storbritannien som marknad menar att de riskerar omfattande förluster om de striktare reglerna införs. Egna företagare menar att de i sin tur kommer att slås ut på bekostnad av Celesio, Phoenix, Alliance Boots och andra stora kedjor som redan är oberoende av mellanhänder för sin distribution. I brittiska medier utpekas Norge som ett exempel där en fri marknad i stället blivit ett oligopol som domineras av några större aktörer, något de vänder sig emot. Fram till mitten av mars har olika aktörer på sig att komma med synpunkter till MHRA.

Insulinbehandling kan hjälpa svårt sjuka barn

Det är för första gången som forskare visar att minskning av blodsockernivåer kan minska dödligheten hos barn i samband med intensivvård. I den aktuella studien ingick 700 svårt sjuka barn. Hälften av dem fick intensiv insulinbehandling under hela sjukhusvistelsen medan resten behandlades med insulin enbart om deras blodsockernivåer blev extremt höga.

Blodsockernivåer gick ner betydligt mer hos den gruppen som fick intensiv behandling jämfört med barnen som fick insulin senare. Intensivbehandling ledde i vissa fall även till hypoglykemi, det vill säga extremt låga blodsockernivåer. Men trots detta hade intensiv insulinbehandling en positiv effekt, påpekar forskarna som står bakom studien. Dödligheten var nämligen lägre i den gruppen som fick intensiv behandling, den var 3 procent jämfört med 6 procent i den andra gruppen.

Det kommer att krävas fler studier för att ta reda på hur insulinbehandling påverkar barnens överlevnad och det allmänna hälsotillståndet på lång sikt, skriver forskarna.

Positiva resultat med oralt medel mot ms

0

Det är data från den så kallade CLARITY-studien som visar att behandling med kladribintabletter minskar antalet skov hos patienter med skovförlöpande multipel skleros. Behandling med en låg dos kladribin ledde till 58 procent relativ minskning av antalet skov per år jämfört med placebo. Patienter som fick en högre dos fick en 55 procent relativ minskning av antalet skov.

Merck Serono marknadsför sedan tidigare injektionsläkemedlet Rebif (interferon beta) mot ms men slåss nu med andra läkemedelsföretag om att bli först med att utveckla en oral behandling mot sjukdomen. Den aktuella substansen kladribin, verkar genom att minska antalet lymfocyter och är redan godkänt i Sverige för att behandla vissa former av leukemi.

Den aktuella CLAIRITY-studien har pågått i två år och inkluderar 1 326 patienter indelade i tre grupper. En grupp som fick en hög dos kladribin vid två eller fyra tillfällen under det första året, en grupp som fick en lägre dos vid motsvarande tillfällen och en placebogrupp. Merck Serono meddelar att fullständiga data från studien kommer att presenteras om ett par månader. Ansökan om godkännande för marknadsföring av kladribin mot ms kommer nu att skickas in till EMEA och FDA. Efter beskedet steg Merck:s aktier med 6,3  procent.

Europeisk oro för apotekares roll i Sverige

4

Det är nätverket PGEU, Pharmaceutical Group of the Eupropean Union, som sammanställt ett dokument som kritiserar den svenska hållningen vad gäller apotekarkompetensen. I dokumentet pekar PGEU ut de faror som följer ett beslut att inte kräva apotekarkompetens på ansvariga poster på apoteken.

Nätverket, med svenska Thony Björk, chef för Apoteket AB:s internationella enhet som president, har medlemmar från 30 europeiska länder. De arbetar för att bevaka och stärka apotekarens roll som nyckelspelare i det europeiska sjukvårdsarbetet. I dokument som tagits fram i samband med att den svenska apoteksmarknaden omregleras pekar nätverket på att de flesta apotek i Europa har en blandning av apotekare och andra yrkeskategorier anställda, något de framhåller som positivt. Problemet uppstår menar de, när det blir för få apotekare med relevant kompetens och utbildning på plats, vilket är på väg att hända i Sverige.

De trycker på att det i de flesta europeiska länder finns krav på att ha apotekare på plats och att Sverige skulle ställa sig utanför ett europeiskt hållningsätt genom att inte införa samma krav. Om det i Sverige på den omreglerade marknaden inte kommer att krävas utbildade apotekare som kan möta frågor från kunder och leda övrig apotekspersonal innebär det en stor säkerhetsrisk, skriver PGEU.

I en tid när apoteksmarknaden förändras finns det stora möjligheter att stärka säkerheten kring läkemedelsanvändningen genom att involvera apotekare på ett tydligt i hälsoarbetet på apoteken, menar nätverket. Att inte välja den vägen och istället släppa på kraven skulle vara en kortsiktig, oekonomisk och osäker lösning skriver de.

Komplicerat riva upp omregleringen

0

De tre oppositionspartierna, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, har gått ut med att de tänker riva upp omregleringen av apoteksmarknaden om de vinner valet 2010. Ylva Johansson (s) har sagt att hon inte kan stå bakom en utförsäljning av apoteken och har varnat de aktörer som planerar att starta apotek på den svenska marknaden.

Men att ställa tillbaka en delvis frisläppt marknad kan bli väldigt svårt. Det säger forskaren inom EG-rätt och konkurrensrätt Lars Henriksson till Sveriges Radio. Han menar att det framför allt innebär formella problem eftersom ett monopol kan strida mot EG-rätten. En lagstiftning som skulle krävas för att återinföra ett monopol, skulle enligt honom komma att prövas i EG-domstolen.

Att riva upp omregleringen skulle också innebära flera praktiska problem. Oppositionspartierna har ännu inte presenterat några närmare förslag på hur det skulle gå till, men bland annat har de vänt sig emot att de ägandeförhållanden som innebär att grossister också kan driva apotek. Men att inte tillåta vissa aktörer att agera på marknaden blir enligt Lars Henriksson svårt. Liksom att värdera vad en nyligen frisläppt marknad vid eventuella återköp skulle kosta.

Oppositionspartierna har sagt att de innan nästa val kommer att presentera hur deras modell för en apoteksmarknad ska se ut.

Ingen ökad frakturrisk med loopdiuretika

0

Vätskedrivande loopdiuretika som bumetanid, furosemid och torasemid, ökar utsöndringen av kalcium ur kroppen. Dessutom kan användningen av dessa läkemedel leda till ortostatiska blodtrycksfall, vilket ökar risken för att patienterna ramlar. Just den här kombinationen har gjort att misstankar riktats mot att användning av loopdiuretika skulle leda till en ökad risk för frakturer. Särskild oro har funnits för kvinnor som passerat klimakteriet som redan har en högre frekvens av benskörhet.

Amerikanska forskare har nu tittat på om förändringar i bentätheten och förekomst av benfrakturer är högre bland kvinnor som äter loopdiuretika än andra. Kvinnorna som studerats ingår alla i en stor amerikansk prospektiv studie som kallas Womans Health Initiative. Forskarna analyserade data av 3 411 kvinnor som fått loopdiuretika och 130 444 som inte använt den typen av läkemedel. Samtliga hade passerat klimakteriet.

Resultaten, som publicerats i Archives of internal medicine, visar att kvinnor som någon gång använt loopdiuretika inte löpte någon högre risk att få frakturer. Forskarna kunde inte heller se någon skillnad i bentäthet mellan de två grupperna. Däremot fanns en något högre risk att drabbas av fraktur bland de kvinnor som behandlats med loopdiuretika under en längre tid.

Författarna till artikeln skriver i en kommentar att det kan finnas en koppling mellan sämre hälsa överlag och användning av loopdiureika som också kan förklara fynden. 

EU godkänner Stelara mot psoriasis

Stelara (ustekinumab) har utvecklats av Janssen-Cilag och godkändes av EU-kommissionen efter att resultat av två positiva fas III-prövningarna presenterats. Enligt studierna kan ustekinumab hjälpa patienter som lider av  så kallad plackpsoriasis och inte svarar på traditionella mediciner. Patienterna upplevde en bättre livskvalitet som kan upprätthållas med fyra injektioner av ustekinumab per år.

Det nya läkemedlet är en monoklonal antikropp som är riktad mot interleukin-12 och interleukin-23. Dessa signalproteiner har kopplats till psoriasis och flera andra immunsjukdomar.

Stelara har också en dämpande effekt på immunförsvaret och ska inte ges till patienter som lider av infektioner. Allvarliga infektioner har även förekommit som biverkningar under de kliniska prövningarna.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng