Månads arkivering januari 2009

Bo Jonsson ska utreda vaccinationsprogram

0

I det uppdrag som folkhälsominister Maria Larsson gett till utredaren Bo Jonsson ingår att han ska göra en kartläggning av vad som händer inom vaccinområdet, och hur detta kan påverka de nationella vaccinationsprogrammen och läkemedelsförmånen. Bland annat ska han utreda hur det går till när ett vaccin utvärderas för vaccinationsprogrammet idag, och om den processen behöver bli bättre. Han ska också se över om den information som föräldrar och individer får om olika vaccinationer är tillräcklig.

Bo Jonsson är generaldirektör för Statens fastighetsverk och har tidigare hållit i flera utredningar.

Ojämlik cancervård i Europa

Sverige har en bra statistik för canceröverlevnad. I andra länder kan det se annorlunda ut. Alla cancerpatienter har inte samma möjligheter att få vården, och beror på vilket europeiskt land de bor i. Det visar rapporten, ?Comparator Report on Patient Access to Cancer Drugs in Europe?, som publicerades den 16 januari i år. Bakom rapporten står två svenska forskare, Dr Nils Wilking från Karolinska Institutet och Professor Bengt Jönsson från Handelshögskolan i Stockholm. De har undersökt cancervård i 27 EU-länder samt i Norge, Island och Schweiz.

I Österrike, Frankrike och Schweiz är man bäst på att se till att den senaste forskningen kommer patienterna till godo. Däremot har Polen, Tjeckien och Storbritannien halkat efter. Cancerpatienter i Sverige har en större chans att överleva än patienter i Storbritannien, trots att incidens av cancer är detsamma i dessa länder.

Enligt Nils Wilking är det många faktorer som påverkar kvalitén på cancervården i europeiska länder. Skillnaderna kan bero på ländernas ekonomiska status och hälsovårdekonomi, och att tillgången på cancerläkemedel regleras olika.

Rapportens författare ser gärna att politiker i Europa tar till sig dessa resultat. Nils Wilking påpekar att ökad rörelsefrihet inom Europa kan leda till ökad ojämlikhet när det gäller cancervård.
– Då är detta ingenting vi kan kalla för demokratisk, tillgänglig sjukvård. De som har pengar och resurser kommer att söka vård i andra länder, säger han.

Forskarnas förslag är att anslå särskilda medel till nya cancerläkemedel inom vårdbudget i EU.

TLV:s tidsplan för omregleringen klar

0

TLV har på uppdrag av regeringen lämnat in en tidsplan för hur de ska genomföra sina uppdrag i samband med att apoteksmonopolet försvinner den 1 juli. På sitt bord har myndigheten fått ett stort ansvar där det bland annat ingår att utveckla en modell för prissättningen av originalläkemedel och att övervaka prissättningsmodellen för generiska läkemedel. TLV ska också bestämma den handelsmarginal som ska locka hit investerare utan att samhällskostnaderna skenar.

I sin tidsplan skriver TLV att den i slutet av januari ska informera regeringen om hur den nya marginalen ska konstrueras och hur den ska sättas. Senast den första april ska apotekens inköps- och försäljningspriser vara bestämda liksom förslag på vilka förutsättningar som ska gälla för utbyte av läkemedel vid generisk konkurrens.

TLV skriver att en förutsättning för att de delar av uppdraget som ska sättas i verket den 1 juli, ska hinna bli klara, är att ett riksdagsbeslut tas under april. Alternativt att regeringen utfärdar en förordning till TLV innan beslutet är taget så att de kan börja handla.

Ett orosmoment är de förändringar som ska ske för prissättningen av generika. För att detta ska kunna bli verklighet krävs att ett omfattande it-stöd hinner tas fram och i tidsplanen anger TLV att det kan bli praktiskt svårt till 1 juli om inte förutsättningarna är klara till i början av mars.

Läkemedel lockar investerare i lågkonjunktur

0

Riskkapitalbolagen ligger inte på latsidan trots rådande lågkonjunktur. Flera av de internationella bolagen är villiga att investera men de väljer andra branscher än tidigare. Enligt en undersökning med 220 företagsledare från Europa och USA, varav 30 från Norden, uppger 46 procent att de anser läkemedel som den säkraste sektorn att investera eller köpa upp bolag i. Undersökningen, som är gjord på uppdrag av företaget Celerant Consulting, visar att läkemedelbranschen lockar mer än it- och telekomsektorn som 36 procent uppger sig vilja investera i de närmaste tolv månaderna.

Patrik Sjöstedt, nordenchef på Celerant Consulting, säger att läkemedelsbranschen tilltalar riskkapitalbolagen eftersom det är ett område med en ständig efterfrågan som inte är lika känslig för konjunkturer som många andra branscher.

Frank Torti tar över FDA

0

Vem som tar över det amerikanska läkemedels ? och livsmedelsverket, FDA, under Barack Obamas presidentskap är ännu föremål för spekulation. Det som är klart är att nuvarande forskningschefen, Frank Torti, kliver fram till rodret under en övergångsperiod nu när von Eschenbach lämnar sin post. Von Eschenbach är utsedd av George Bush och det är vanligt att politiskt tillsatta chefer avgår när presidenten gör det.

Torti har arbetat vid FDA sedan i maj förra året efter att bland annat ha varit ordförande för en canceravdelning vid Wake Forest University i North Carolina. Han värvades av von Eschenbach för att stärka den vetenskapliga infrastrukturen på FDA och för att stärka det internationella forskningssamarbetet.

Flera namn har figurerat i debatten om vem som kommer att ta över ledarskapet på FDA och Frank Torti är en av dem som nämnts. Genom att nu lyfta fram honom och inte förhandstippade Janet Woodcock, som under många år arbetat på FDA, verkar det troligt att Woodcock nu är borta från Obamas lista.

Stopp för upphandling av läkemedel i tre landsting

0

Det är efter en överklagan av upphandlingen från tre läkemedelsbolag som länsrätten i Örebro tillfälligt stoppat kontraktet. Upphandlingen gäller läkemedel och läkemedelsnära produkter som förskrivs på rekvisition i Örebro läns landsting, Landstinget i Värmland och Landstinget Sörmland.
Det är läkemedelsbolagen Octapharma Nordic, Janssen-Cilag, Baxter Medical och Sandoz som har överklagat upphandlingen.

 Anledningen till överklagan är bland annat oklarheter i förfrågningsunderlaget. Länsrätten har nu fattat ett interimistiskt beslut att stoppa upphandlingen.
? Länsrättens beslut innebär att landstingen inte får teckna upphandlingskontrakt och avsluta upphandlingen avseende de överklagade delarna förrän länsrätten eller överprövande instans har avslutat sin utredning, säger Vidar Ambrosiani, jurist och handläggare på länsrätten, till nyhetsbrevet Pharma Online.

Företagen ska senast den 26 januari yttra sig över de yttranden som landstingen gemensamt lämnat till länsrätten i respektive mål, säger Vidar Ambrosiani.

Pfizer minskar personalstyrkan med 2 400

0

Förra veckan meddelade Pfizers ledning att omkring 800 av företagets tjänster inom forskning och utveckling kommer att upphöra. Anledningen uppgavs vara byta av fokus vad gäller forksning. Mer ska satsas på onkologi, Alzheimers, smärta och inflammation medan områden som hjärta- och kärl, övervikt och benskörhet kommer att överges.

Det senaste beskedet som uppges gälla sälj- och marknadspersonal, anses vara ytterligare ett steg för företaget att rusta inför att patentet för storsäljaren Lipitor går ut 2011. Ray Kerins, en talesman för Pfizer, säger till nyhetsbyrån Forbes att företaget kommer att fortsätta att slimma organisationen för att bli mer effektiva i framtiden.

Fass öppnar för växtbaserade läkemedel

0

Från och med i vår kommer information om växtbaserade läkemedel och naturläkemedel att ingå i Fass. Hittills har dessa grupper inte funnits med i faktabasen eftersom kraven på produkterna inte ansetts tillräckligt höga.

 I och med att naturläkemedel och växtbaserade läkemedel under hösten integrerats i det nationella produktregistret, NPL, av Läkemedelsverket öppnas dörren för att Läkemedelsindustriföreningen, Lif, som ger ut Fass ska ta med även dessa läkemedel i sin information. Under våren kommer uppdateringen att ske i webbversionen och i 2010 års tryckta upplaga kommer informationen att finnas med.

På föreningen Svensk Egenvård är man väldigt positiv till förändringen.
– Det är det enda rätta beslutet. Eftersom samma krav ställs på de här produkterna som för andra läkemedel är det rimligt att det ska vara lika lätt för läkare att hitta information om dem, säger Inger Atteryd, vd för Svensk Egenvård.

Jan Ström, kommunikationsdirektör på Lif säger att beslutet att natur- och växtbaserade läkemedel ska tas med i Fass är taget men att alla praktiska lösningar inte är klara än.
– Det hänger också på att alla producenter inom den här kategorin ställer upp bidrar med sin information eftersom Fass är en heltäckande förteckning. Det räcker inte att bara vissa är med, säger Jan Ström.

Farmaciförbundet välkomnar oppositionens löfte

0

På torsdagen gick socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet ut med att de tänker riva upp apoteksreformen om de vinner valet 2010. Farmaciförbundet har sedan starten ställt sig kritiska till en privatisering av apoteksmarknaden och ser positivt på oppositionens löfte.
-Privatiseringen är illa genomtänkt, framför allt för att det inte finns någon analys av vilka konsekvenser den får för folkhälsan. Däremot vet vi att apoteksmonopolet är en bra form för att få trygga läkemedelskonsumenter och en god folkhälsa, säger förbundets ordförande Carina Jansson i ett pressmeddelande.

Farmaciförbundet säger att de oroas över att regeringens plan inte sätter läkemedelsanvändarens säkerhet i centrum.
? Det bästa vore att regeringen skulle bjuda in oppositionen för att nå en bred uppgörelse om apoteksfrågan. Läkemedelsförsörjningen är för viktig för att utsättas för förändringar som saknar både brett stöd och en noggrann genomgång av konsekvenserna, säger Carina Jansson.

Antidepressiva kan hjälpa vid fibromyalgi

0

För att få en samlad bild av hur läkemedel som vanligen används vid depression fungerar vid fibromyalgi har en grupp tyska forskare har gått igenom 18 kliniska studier. Totalt handlar det om 1 427 patienter från Nordamerika, Sydamerika och Europa. Fyra klasser av antidepressiva ingick i studierna ? tricykliska och tetracykliska antidepressiva (TCA), selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI),  monoaminoxidas hämmare (MOA) och serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI).

Resultaten av genomgången, som publicerats i tidsskriften JAMA, visade att alla fyra klasserna hade en smärtlindrande effekt på patienterna. Ett av de mest påtagliga symtomen vid fibromyalgi är just smärta som kan sätta sig på många ställen i kroppen. SSRI-preparaten visade sig dessutom lindra depression hos patienterna men påverkade däremot inte trötthet eller sömnstörningar. Läkemedel inom SNRI-gruppen hjälpte förutom mot smärta, mot sömnproblem och de tri- och tetracykliska preparaten hade affekt både på trötthet och sömnproblem. Läkemedlen inom MAO-gruppen hade enbart effekt mot smärta.

I en kommentar i tidningen Scientific American uttrycker flera läkare som arbetar med fibromyalgipatienter optimism över resultaten. Samtidigt varnar de för att tolka det som att sjukdomen skulle orsakas av depression.
– Det är en vanlig missuppfattning att symtomen orsakas av depression. Jag vänder mig mot termen antidepressiva, eftersom dessa läkemedel inte används för att behandla depression i de här fallen, säger reumatologen Philip Mease vid the Swedish Medical Center i Seattle.

Oppositionen river upp apoteksbeslut

2

Om det blir ett regeringsskifte kommer de tre oppositionspartierna att riva upp riksdagens beslut om att sälja ut Apoteket AB. De vill nu varna de aktörer som har tankar på att etablera sig på den svenska marknaden att situationen kommer att kunna ändras.

Vid en pressträff på torsdagen förklarade företrädare för partierna att de inte kommer att kunna stå bakom en utförsäljning.
– Vi kommer att gå till val på att riva upp omregleringen. De som planerar att köpa apotek ska veta om att situationen kan förändras och att det är regeringen som är skyldig till den skarpa gräns mellan de politiska blocken som uppstått, säger Ylva Johansson socialdemokraternas talesman i vårdfrågor.

Hon har redan tidigare uttryckt en stark kritik mot omregleringen och menar att regeringen nu avskaffar ett välfungerande system. Framför allt vänder hon sig emot förslaget till prismodell och vem som ska få äga ett apotek. Enligt Ylva Johansson har apoteksfrågan ända från början hanterats på ett dåligt sätt av regeringen, som inte sökt samarbete över blockgränserna.
– Jag tog kontakt med socialminister Göran Hägglund redan innan utredningen var färdig för att diskutera frågan men fick nej. Enligt oss är läkemedelsfrågan en alldeles för stor och viktig fråga för att avgöras utan ett brett samarbete, säger Ylva Johansson.

Även vänsterpartiets Elina Linna och miljöpartiets Tomas Nihlén är skarpt kritiska till lagförslaget.
– Den svenska modellen med Apoteket AB anses vara en succé vilket framgår av en OECD-rapport. Regeringen har inte haft några sakliga argument om fördelarna med en omreglering och som vi ser det kommer det bara bli sämre med dyrare läkemedel och dåligt försörjning i glesbygden, säger Elina Linna (v).

Hur det ska gå till i praktiken om partierna vinner valet 2010 kan de inte svara på idag. Att staten skulle köpa tillbaka redan sålda apotek verkar inte troligt enligt Ylva Johansson.
– Allt beror på hur Sverige ser ut då och hur långt omregleringen har kommit.  Men det kommer vi att kunna svara på innan nästa val.

Många farmacevter vill starta eget

0

I somras bildade Sveriges Farmacevtförbund företaget Farmacevtföretagarna med ICA som modell. Tanken är att enskilda apoteksägare ska kunna ingå i en gemensam organisation som fackets bolag ska stå för.

Det är de
200 apotek regeringen beslutat ska övergå till entreprenörsföretag som Farmacevtföretagarna planerar sin affärsidé för.
? Men utifrån det intresse som medlemmar visat i vår undersökning, överskrider intresset från vår kader vida det tak som regeringen satt för småföretagandet, säger Lennart Axelsson, VD i det nybildade bolaget.
? Intresset bland medlemmarna var lika stort i hela landet, med en överrepresentation av farmacevter födda utomlands.
Att säga att man är intresserad är förstås inte detsamma som att man också är beredd att gå till handling.
? Nej det här var en första pejling av intresset. Vi ska gå vidare och förfina frågan, till exempel vad man är beredd att ta för egna ekonomiska risker med sitt företagande, säger Lennart Axelsson .
Att ett fackförbund startar ett eget bolag är onekligen en ovanlig åtgärd.
? Vi gör det inte för att tjäna pengar, utan för att hjälpa våra medlemmar som vill starta eget att också kunna göra det. Det fanns inte någon annan lösning eftersom till exempel Apotekarsocieteten fattat beslut om att inte göra det.
I planen ingår också att facket med tiden ska dra sig ur bolaget.

Ett par miljarder
räknar Sveriges Farmacevtförbund med att det ska kosta att ta över de 200 apotek som regeringen sagt ska övergå till ett entreprenörsföretag.
För att klara det behöver fackförbundet nu finna intresserade finansiärer. Det har man ännu inte.
På lördag inleder Sveriges Farmacevtförbund sina utbildningar för farmacevter som vill starta eget. Över 20 utbildningar ska hållas och enligt Lennart Axelsson är intresset mycket stort.

Pris för bot mot ledsjukdom

0

Pristagarna, Tadamitsu Kishimoto och Toshio Hirano från Osaka och Charles Dinarello från Denver får priset för att de upptäckte två signalsubstanser i kroppens immunförsvar interleukin-1 och interleukin-6 som barn och vuxna med ledsjukdom ofta har höga halter av.

Pristagarnas upptäckter
under 1970-talet lade grunden för den läkemedelsutveckling som bidragit till att polyartritpatienter nu kan slippa det smärtsamma förloppet.

Idag finns
ett godkänt läkemedel, anakinra (Kineret), som bromsar effekten av interleukin-1. Ett annat, mot interleukin-6, som är godkänt i Japan är på väg att godkännas i Europa och USA.
Priset på en halv miljon dollar delas ut på Kungliga Vetenskapsakademien i maj.

FDA startar test av importerade läkemedel

0

Skälet är förra årets skandal med förgiftat heparin tillverkat i Kina. Över 80 procent av de läkemedelssubstanser som säljs i USA produceras i andra länder och FDA arbetar nu för att förbättra kontrollen av dessa.

Företag som
frivilligt underkastar sig kontrollen får som belöning  in sina produkter snabbare i landet. I ett första test ska FDA välja ut 100 företag som anmält intresse. Varje företag får välja ut fem läkemedel som ska ingå i det frivilliga testprogrammet som är tänkt att pågå i två år. Därefter tar FDA ställning till om det ska utökas.

Ok för företag att distribuera vetenskapliga artiklar

0

Beslutet innebär att läkemedelsföretag får sprida vetenskapliga artiklar som handlar om vilken effekt ett läkemedel har på andra diagnoser än det som det är godkänt för.

Precis som i Europa är det i USA förbjudet att marknadsföra läkemedel utanför godkänd indikation, men de vetenskapliga studierna har hamnat i en laglig gråzon. Diskussionen om hur man bör se på dessa vetenskapliga artiklar har pågått i USA det senaste året. Läkemedelsindustrin har argumenterat för att läkare bör bli uppdaterade på vad de senaste forskningsrönen säger så att de kan utnyttja nyupptäckta användningsområden, medan kritiker menar att det är förtäckt marknadsföring.

FDA:s beslut kommer med vissa förbehåll. För att läkemedelsföretagen ska få sprida studierna krävs att de är publicerade i en vetenskaplig tidskrift med oberoende vetenskaplig granskning, och att det alltid framgår vem som sponsrat studien. Tidigare har ett förslag varit att FDA ska granska artiklarna innan företagen får distribuera dem, men den kontrollstationen slopas i de slutgiltiga riktlinjerna. Om ett företag skickar ut felaktiga studier så kan de bli straffade.

Apotekspropositioner planerade till mars och april

0

För huvudpropositionen om omregleringen av apoteksmarknaden är det angivna datumet den 5 mars. Propositionen om detaljhandel med vissa receptfria är planerad till april, inget närmare datum är angivet.

Datumen anger när regeringen senast avser att lämna över propositionerna till riskdagen.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng