Annons

Månads arkivering december 2006

God Jul och Gott Nytt År!

0

Uppdateringen av sajten återupptas den 8 januari.

Stora förändringar av apoteksdirektiv

0

Regeringen har tagit bort skrivningen om att Apoteket bör få prisförhandlingsrätt innan nya aktörer kommer in på marknaden. Istället finns en mer allmän skrivning om att utredaren är fri att föreslå en förändrad prissättningsmodell innan omregleringen.

I de ursprungliga direktiven föreslogs att utredaren skulle analysera om Apoteket även i fortsättningen kan ombesörja läkemedelsförsörjningen i glesbygd. Denna formulering är nu borttagen.

– Det verkar som om regeringen tagit till sig mycket av kritiken från många instanser, med undantag av handeln. Nu ser det betydligt bättre ut. Det ser ut att kunna bli en gedigen utredning, säger Richard Bergström, vd för Läkemedelsindustriföreningen.

Han är särskilt tillfreds med att utredaren i sitt förslag om nytt prissättningssystem även föreslås analysera konsekvenserna för industrin, “vad gäller dess förutsättningar att långsiktigt bedriva verksamhet inom forskning, utveckling och produktion i Sverige.”

I den nya versionen av direktiven betonas bland annat i högre grad än tidigare att förslagen ska överensstämma med EU-rätten. Dessutom framhålls nu att LFN bör ha en roll även framgent vad gäller subventioneringsbeslut och fastställande av maximala priser på läkemedel.

Som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat blir Lars Reje särskild utredare.

Sveriges Farmacevtförbund (SFF) är positiva till förändringarna av direktiven.

“Särskilt positivt är det att regeringen framhållit vikten av en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning i enlighet med våra önskemål”, skriver SFF i ett pressmeddelande.

SFF anser dock att jävsfrågan vad gäller statssekreterare Karin Johansson och hennes make (se artiklar länkade till höger) måste redas ut. 

“Våra krav på att alla fakta som konsultkontrakt, fakturor med mera ska redovisas öppet kvarstår och vi kommer nu att formellt rikta denna begäran till ledningen i Apoteket AB”, skriver SFF. 


 

New York Times kräver kongressförhör om Zyprexa

0

Enligt flera artiklar på senare tid i New York Times av journalisten Alex Berenson, har Lilly i sin kommunikation med förskrivarna i USA konsekvent förringat betydelsen av läkemedlet olanzapins biverkningar, exempelvis fetma och förhöjt blodsocker.

Dessutom anklagas företaget för att ha uppmuntrat primärvårdsläkare att förskriva läkemedlet mot demens hos äldre, trots att indikation för detta saknas.

Artiklarna sägs vara baserade på stora mängder internt material från Lilly som offentliggjorts i samband med rättegångsförhandlingar.

Lilly hävdar dock att man aldrig uppmanat till förskrivning på icke godkända indikationer, och att man alltid delgett läkemedelsmyndigheten FDA sitt marknadsföringsmaterial i enlighet med rådande lagstiftning.

New York Times ledarredaktion kräver kongressförhör i ärendet, med fokus på hur läkemedelsindustrin följer gällande lagstiftning och hur väl FDA reglerar företagens marknadsföringsmaterial.

I Läkemedelsvärlden fördes hösten 2005 en debatt i uppskruvat tonläge mellan i första hand professor Curt Furberg, Wake Forest University, och Lilly kring olanzapins metabola biverkningsprofil (se artiklar länkade till höger).

Regeringen ändrade i direktiv till utredning

0

Det har spekulerats i att regeringens beslut om direktiv till apoteksutredningen skulle senareläggas mot bakgrund av de kraftiga reaktioner förslaget mött. Dessutom hade, enligt uppgifter till Läkemedelsvärlden, konsumentminister Nyamko Sabuni inte fått ta del av direktiven inom de uppsatta tidsramarna. Detta problem löstes dock innan dagens regeringssammanträde, där regeringen beslutade att anta direktiven.

Sveriges Farmacevtförbund krävde igår att direktiven skulle stoppas tills dess att de påstådda jävsliknande förhållandena för statssekreterare Karin Johansson utretts (se artiklar länkade här intill).

De beslutade direktiven har ännu inte blivit offentlig handling. Enligt en källa inom Regeringskansliet har "flera förändringar" gjorts i direktiven jämfört med det ursprungliga förslaget.

I de ursprungliga direktiven var förslaget att ge Apoteket prisförhandlingsrätt innan andra aktörer släpps in på marknaden det som väckte mest uppseende. Läkemedelsvärldens källa vill varken bekräfta eller dementera att detta förslag tagits bort eller förändrats.

Hägglund: "Förnyad bedömning gav klartecken"

Han förnekar att några intressekonflikter skulle föreligga vad gäller Karin Johanssons arbete med direktiven till apoteksutredningen.

– Karin Johanssons make Per Egon Johansson levererade 2002 en rapport om Apotekets organisation och efter det har han varit involverad i Apotekets internationella satsningar. Det senare ligger vid sidan om vad som är relevant i detta sammanhang, säger Göran Hägglund.

– Vi stämde av med vår rätts- och expeditionschef på Socialdepartementet när Karin började här, och dessutom nu en andra gång. Det finns inga intressekonflikter. Arbetet med direktiven följer den fastställda tidsplanen, säger Göran Hägglund.

Kritiken kvarstår dock.

– Bara det faktum att Karin Johanssons make har arbetat för Apoteket, och hon skrivit direktiven, måste vara olämpligt, säger Lennart Axelsson, förbundsdirektör på Sveriges Farmacevtförbund.

I Läkemedelsvärlden 1-2/07 publiceras en längre intervju med socialminister Göran Hägglund.

SFF: "Misstankar om jäv måste utredas omgående"

0

SFF menar att alla misstankar om att Apoteket otillbörligt påverkat direktiven i en för bolaget gynnsam riktning via Karin Johanssons make Per Egon Johansson (se artikel länkad till höger) måste undersökas innan beslut fattas om direktiven.

– Det här är oerhört allvarliga anklagelser som måste utredas grundligt. Alla papper inklusive konsultkontrakt och fakturor måste redovisas öppet, säger Lennart Axelsson, förbundsdirektör för SFF.

SFF menar också att det är "märkligt att Apoteket, som den enda av alla viktiga intressenter inom läkemedelsområdet, förefaller ha varit djupt involverad under hela processen med att arbeta fram utredningsdirektiven".

EXTRA: Regeringen anklagas för svågerpolitik

0

En rad aktörer inom läkemedelssfären har reagerat starkt på att regeringen vill ge Apoteket direkt förhandlingsrätt gentemot producenterna om läkemedelspriser, redan innan nya aktörer släpps in på marknaden.

Enligt regeringen ska denna möjlighet analyseras med förtur och i praktiken skulle nyordningen kunna genomdrivas redan i januari.

Enligt uppgifter till Läkemedelsvärlden är utredningsdirektiven till stor del en produkt av statssekreterare Karin Johanssons (kd) arbete.

Karin Johanssons make, Per Egon Johansson, som under den förra borgerliga regeringsperioden var statssekreterare åt Mats Odell, driver nu ett fristående konsultbolag. En av Per Egon Johanssons uppdragsgivare på senare tid har varit Apoteket AB, där uppdraget, enligt Läkemedelsvärldens uppgiftlämnare, bland annat varit att bidra till att stärka bolaget inför monopolets upphörande. Samarbetet inleddes före valet och innan det stod klart att socialdepartementet tillföll kristdemokraterna.

? Mot denna bakgrund känns det inte så aptitligt att regeringen lägger fram ett förslag som överraskar hela läkemedelssektorn genom att kraftigt gynna Apoteket. Det här luktar svågerpolitik i den högre skolan, säger en person med god insyn i läkemedelssektorn till Läkemedelsvärlden.

? Om det här stämmer är det förfärligt. Det vittnar om att Sverige är ett litet land. Caesars hustru får aldrig misstänkas, säger Per-Arne Sundbom, konkurrensråd på Konkurrensverket.

Kritiken mot Karin Johanssons eventuella jävssituation är skarp även från politiskt håll.


? Det vore anmärkningsvärt om det är så här och misstankarna borde redas ut, säger Lennart Axelsson (s), ledamot i socialutskottet, och får medhåll av förre vårdministern Ylva Johansson (s), även hon ledamot i socialutskottet.

? Den här kopplingen ser inte bra ut och väcker frågor. Det låter bestickande, säger Ylva Johansson till Läkemedelsvärlden.

Läkemedelsvärlden har sökt statssekreterare Karin Johansson på förmiddagen för en kommentar utan resultat.

Istället ringer socialminister Göran Hägglund upp redaktionen och kommenterar frågan.

? Det stämmer att Karin Johanssons make varit involverad i konsultverksamhet för Apotekets räkning. Samarbetet har dock berört internationell verksamhet och varit väsenskilt från frågan om avreglering av apoteksmarknaden, säger Göran Hägglund.

Enligt uppgifter från Apotekets huvudkontor har Per Egon Johanssons uppdrag dock berört såväl personal-, lednings- som marknadsstrategiska frågor.

? Om vi hade sagt att vi ville behålla Apotekets position intakt, hade Per Egon Johanssons roll haft relevans. Men vi vill ju ta bort monopolet och ersätta det med konkurrens på apoteksmarknaden, säger Göran Hägglund.

? Det stämmer att Karin Johansson haft stort inflytande över direktiven, men det vore ju oerhört konstigt om det hade varit tvärtom.

Har frågan om ?jäv? för hennes del aktualiserats?

? Ja, vi hade ett samtal med rättschefen på Socialdepartementet som gav sitt klartecken. Bedömningen var att makens verksamhet inte är något bekymmer i detta avseende, säger Göran Hägglund till Läkemedelsvärlden.

Fotnot: I samband med att nya aktörer släpps in på apoteksmarknaden 2009 vill regeringen även att dessa ska kunna prisförhandla med läkemedelsföretagen. 

Lars Reje utreder nytt apotekssystem

0

Lars Reje är idag konsult och har bland annat arbetat på uppdrag av Landstingsförbundet/SKL och Apoteket. 

Reje har tidigare bland annat varit sjukhus- och planeringsdirektör i Sörmlands läns landsting. 

Han avböjer att i nuläget kommentera uppdraget till Läkemedelsvärlden.

Handeln besviken på utredningsdirektiv

0

Enligt regeringens direktiv kommer det först i ett senare skede eventuellt att bli möjligt för vanliga affärer att sälja receptfria läkemedel.

Handeln hade hellre sett att regeringen i ett första steg öppnat för en utökad försäljning av receptfria läkemedel i butiker.

Thomas Svaton, vd för Svensk Dagligvaruhandel, är mycket besviken och beskriver regeringens ståndpunkt i Dagens Nyheter som "ett svek och en makalös kovändning".


 


 

Apoteket har utsett ny styrelse

0

Till nya styrelseledamöter utsågs även Karin Kronstam, styrelseproffs sedan 20 år som för närvarande sitter i ytterligare åtta styrelser, och Sven-Olof Bodenfors, grundare och ägare av reklambyrån Forsman och Bodenfors. 

– Apoteket får en styrelse med en tydlig näringslivsinriktning. Apoteket kommer att förändras mycket de kommande åren och med den nya styrelsen har företaget ett gott stöd i den processen, säger vd Stefan Carlsson i ett pressmeddelande.

Hård kritik mot direktiv om nytt apotekssystem

0

Från och med 2009 möjliggörs försäljning av receptfria och receptbelagda läkemedel på privata apotek, meddelade socialminister Göran Hägglund idag. Försäljning av fler receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln blir eventuellt tillåten, men först senare.

I de kommande direktiven föreslås också att Apoteket inom kort ska återfå sin tidigare förhandlingsrätt om läkemedelspriser. Enligt DN förväntar regeringen att utredaren ska lämna ett sådant förslag redan innan det första delbetänkandet.


– Det här är vad regeringen kommer att besluta, säger Göran Hägglund till Dagens Nyheter.


Förslaget möter idag mycket hård kritik från en rad aktörer.


Sveriges Farmacevtförbund, SFF, anser att en förstärkning av Apotekets ställning under utredningstiden vore “direkt förödande för den kommande konkurrensen inom området”.


Förslaget får kritik även från tunga företrädare för de regerande allianspartierna.


– Det är olyckligt att biffa upp Apoteket innan 2009. Det måste vara lika förutsättningar för de som ska in på marknaden, säger Johan Pehrson, ledamot i socialutskottet och folkpartiets gruppledare till Dagens Nyheter.

Även Konkurrensverket är kritiskt.

- Det här kan få oanade konsekvenser på marknaden med stora risker för att det inte blir någon konkurrens alls. Apoteket får en oerhörd köparmakt. Andra får det väldigt svårt att ta sig in på marknaden, säger Per-Arne Sundbom, konkurrensråd för läkemedel och apotek på Konkurrensverket, till DN.


Läkemedelsvärlden återkommer med ytterligare kommentarer.

EXTRA: "Doldis" utreder nytt apotekssystem

0

Den statliga utredningen inför den aviserade omregleringen av apotekssektorn kommer att bli av omfattande karaktär och kommer inte i någon större utsträckning att ta utgångspunkt i Lars Jedings apoteksutredning Läkemedel i vård och handel från 1998, vilket vissa spekulerat i, eller andra tidigare utredningar.


I en gemensam motion i samband med EG-domstolens utlåtande om det svenska apoteksmonopolet häromåret föreslog de borgerliga partierna en nyordning som till stor del var baserad på Lars Jedings förslag. Men nu väljer man alltså att “starta om på nytt”. Som en följd av detta får utredningen också relativt lång tid på sig.


Utredningen kommer, som Dagens Medicin tidigare rapporterat, att delas upp i flera steg. Läkemedelsvärldens källa dementerar dock DM:s uppgifter att utredningens första fas bland annat kommer att handla om hur de samhällsuppdrag som Apoteket idag är ålagda ska hanteras. 

Företrädare för handeln har föreslagit att utredaren bör utreda möjligheterna till försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek “på snabbspår”, men Läkemedelsvärldens källa vill varken bekräfta eller dementera om så blir fallet.


Direktiven till utredningen är i princip klara och kommer att offentliggöras inom kort; sannolikt före helgerna. Den person som föreslagits som huvudutredare är enligt Läkemedelsvärldens sagesman något av en “doldis” i läkemedelsvärlden.

Uppsala universitet satsar på förnyelse inom farmaci

0

Inom fem till tio år kommer minst en tredjedel av professorerna inom vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet att gå i pension. För att motverka det stora generationsskiftet gör man särskilda satsningar för att stötta unga disputerade forskare men också för att öka Uppsalas attraktionskraft för redan etablerade forskare vid andra universitet.

– Vi känner alla till den generationspuckel som finns både hos oss och på andra lärosäten. Vi vill optimera möjligheterna för våra egna forskare att etablera sig, men den externa rekryteringen är också viktig, säger vicerektor Ulf Pettersson i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt med nytt ?fräscht blod? i den här verksamheten. Det kommer att bli en väldig huggsexa om talangerna i samband med pensionsavgångarna.

Råd om försiktig användning av läkemedelsstent

0


Det finns en liten ökning av risken för död för dem som behandlas med läkemedelsavgivande stent jämfört med metallstent i samband med ballongvidgning. Det visar statistik från det svenska kvalitetsregistret SCAAR. I kvalitetsregistret finns mer än ett års uppföljning av cirka 20 000 patienter under den tid som läkemedelsavgivande stent har använts.

Med anledning av detta rekommenderar Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Svenska Cardiologföreningen fortsatt återhållsamhet med användning av läkemedelsavgivande stent.

Under hösten framkom misstankar om större risk för blodproppsbildning vid läkemedelsavgivande stent jämfört med metallstent vid behandling av förträngningar i hjärtats kranskärl. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket gick då ut med rekommendationen att vara återhållsam med insättandet av sådana i väntan på ytterligare kunskap.

I flera studier som offentliggjordes vid en offentlig hearing hos FDA, det amerikanska läkemedelsverket, i början av december framkom en liten risk för blodproppsbildning vid alla typer av stent. Men risken för blodpropp i metallstent kommer tidigare och med läkemedelsavgivande stent senare efter ingreppet. I det materialet som omfattade cirka 5000 patienter fanns inga skillnader avseende död eller hjärtinfarkt. Ett fynd man alltså fann i det svenska kvalitetsregistret.

Användningen av läkemedelsavgivande stent bör därför begränsas till patienter med kraftigt ökad risk för återförträngning eller hos patienter där effekten av återförträngning väntas bli särskilt allvarlig eller där andra behandlingsalternativ saknas.

Astrazeneca drar in 450 tjänster i Södertälje

0

Staffan Ternby, informationsdirektör på Astrazeneca, säger till Länstidningen Södertälje att den senaste tidens forskningsmotgångar ger färre nya produkter som kommer in i produktionen. 
Därför siktar företaget på att dra ner personalstyrkan i Södertälje med 450 personer, vilket motsvarar nästan var tionde anställd.
De aktuella tjänsterna finns inom tillverkningen, Sweden Operations, både i Gärtuna och Snäckviken.
Neddragningen kommer enligt tidningen delvis att kunna lösas med "naturliga avgångar" och färre bemanningskonsulter.

 

Generikaföretag
vann i tingsrätten

0

Läkemedelsföretaget Janssen-Cilag förlorade målet om patentintrång mot företaget Sandoz i tingsrätten i Stockholm, skriver nyhetsbrevet Pharma Online. Janssen-Cilag har hävdat att ansökan om subvention och pris på en generisk produkt innan patentskyddet gått ut bör betraktas som marknadsföring och därför är ett patentintrång.


Det ansåg däremot inte Stockholms tingsrätt och friade därför företaget Sandoz som anökt om subvention och pris hos Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) för sin produkt Risperidon Sandoz, en kopia på Janssen-Cilags Risperdal vars patentskydd löper ut i december 2008.


Tingsrättens argument är att ansökan om subvention och pris kan jämföras med ansökan om försäljningstillstånd hos Läkemedelsverket vilket inte heller utgör ett utbjudande av produkten i patentlagens mening.


Frågan är viktig för såväl originaltillverkare som generikabolag. Om tingsrättens beslut håller i högre instans innebär det att generikaföretagen kan börja sälja kopiorna snabbare än om man måste vänta med ansökan hos LFN tills patentskyddet löpt ut.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng