Månads arkivering december 2003

Stor skillnad i användning av antikoagulantia bland svenska strokepatienter

0

Enligt data från det svenska strokeregistret Riks-stroke, som presenteras i januarinumret av Journal of Internal Medicine, är det stor skillnad i användningen av orala antikoagulantia bland strokepatienter med förmaksflimmer i Sverige.

Vid patienternas första stroke var det i snitt 11,0 procent av patienterna som stod på behandling med orala antikoagulantia som primärprevention. Men skillnaden mellan sjukhusen var stor ? det var mellan 2,5 och 24,4 procent som hade motsvarande behandling. Yngre ålder, män och diabetes utgjorde faktorer som talade för en ökad användning av antikoagulantia i primärpreventivt syfte.

När patienterna däremot skrevs ut, var det fler som fick antikoagulantia som sekundärprevention. Andelen var då uppe i 33,5 procent. Skillnaden i användning mellan de olika sjukhusen varierade mellan 16,4 och 61,9 procent. Faktorer som talade för en ökad användning var bland annat yngre ålder, manligt kön och dagliga aktiviteter.

Författarna till artikeln menar att resultaten indikerar att läkare inte i tillräcklig grad praktiserar evidensbaserad primär och sekundär prevention av embolisk stroke. Man menar att lokala faktorer, ute på sjukhusen, istället avgör om patienter med förmaksflimmer får optimal strokeprevention eller inte.

Syftet med studien var att analysera användningen av antikoagulantia bland strokepatienter med förmaksflimmer i Sverige och utfördes genom en kohortanalys. Patienter inkluderades som var registrerade i Riks-stroke under 2001. Totalt omfattade studien 4538 strokepatienter med förmaksflimmer bland de totalt 18 276 strokepatienter från 75 sjukhus.

Enligt den senaste rapporten från Riks-stroke, som utvärderar 2001/2002, får nästan 90 procent av strokepatienterna någon form av läkemedel, antingen trombocythämmare eller antikoagulantia. Dessutom har andelen patienter med stroke och förmaksflimmer som fick antikoagulantiabehandling ökat något jämfört med tidigare år.

Förstärkta patentregler togs av EU-parlamentet

0

Lagförslaget innebär bland annat förstärkta patentregler för läkemedel, en reformering av EMEA:s verksamhet, riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedel och nya regler för godkännande av generika inom EU-området.

Bakgrunden till den nya lagstiftningen är bland annat att EU vill stävja den på senare tid accelererande överflyttningen av industriell läkemedelsforskning till USA. 1996 stod läkemedelsföretag i Europa för 55 procent av denna forskning, en siffra som 2002 hade sjunkit till 28 procent.

EU:s ministerråd, som har sista ordet i frågan, ska inom kort ta ställning till förslaget.

Läkemedelsvärlden tar jullov

0

Vi tar jullov fram till och med trettonhelgen. Men från och med onsdag 7 januari är redaktionen bemannad och levererar dagliga läkemedelsnyheter här på hemsidan.

Vi önskar god jul och ett riktigt gott nytt läkemedelsår!

Regeringen överväger att tillmötesgå landstingen

0

Läkemedelsvärldens tidigare beskrivning (se artikel länkad i högermarginalen), att Ekberg-utredningens förslag i allt väsentligt kommer att förverkligas och att man inte kommer att tillmötesgå landstingens krav på att få ta del av individbaserade registerdata i avkodad form, är enligt Lars Engqvists pressekreterare Refik Sener helt korrekt.

? Det minsta vi ska göra är att följa Ekberg-utredningens förslag. Men man ska inte tolka det som att vi helt har avfärdat landstingens krav. Det vi nu överväger är hur vi kan tillmötesgå landstingens krav på andra sätt. Detta kommer dock inte att ske genom att landstingen får tillgång till individdata i avkodad form, säger Refik Sener.

Dexamfetamin förbättrar behandling efter stroke

0

Nu finns det hopp om en ny behandlingsstrategi för patienter med stora hjärnskador efter stroke. Ett flertal nyligen publicerade studier har gjorts där patienter har fått läkemedlet dexamfetamin under den första veckan efter insjuknandet, dels enbart och dels i kombination med sjukgymnastik. Forskningen har bedrivits på neurologiska kliniken på Karolinska sjukhuset och resultaten presenteras i en avhandling av Louise Martinsson.

Även om studierna är förhållandevis små är resultaten lovande. Patienter som fick dexamfetamin efter insjuknandet återhämtade sig fortare under själva behandlingstiden än patienter som fick placebo. Vidare såg man att dexamfetaminet möjliggjorde sjukgymnastisk behandling för de patienter som var vakenhetssänkta och som utan amfetaminet hade svårt att delta aktivt i sin träning.

Verkningsmekanismen är okänd men troligtvis är det amfetaminets förmåga att påverka nivåerna av olika neurotransmittorer i hjärnan, främst noradrenalin, som ligger bakom återhämtningen.

Mycket forskning på området återstår dock innan behandlingen kan användas annat än i forskningssyfte. Det måste bekräftas att amfetaminet är säkert att använda ur biverkningssynpunkt. För närvarande pågår ett flertal studier internationellt, där effekten av dexamfetamin i kombination med sjukgymnastik undersöks.

Skräddarsydd dosering effektivt vid bröstcancer

0

I ett nordiskt samarbetsprojekt behandlades 525 kvinnor med bröstcancer med hög risk för återfall. Hälften av patienterna fick nio doser av skräddarsydd behandling medan den andra hälften fick högdosbehandling med benmärgstransplantation efter tre standarddoserade cellgiftskurer. De patienter som fick skräddarsydd behandling fick i mindre grad återfall av bröstcancern (28 procent jämfört med 37 procent efter tre år).

Det visar Henrik Lindman i sin doktorsavhandling vid Uppsala Universitet.

I två andra studier behandlades 26 respektive 44 patienter med spridd bröstcancer. Även här var behandlingseffekten god jämfört med tidigare erfarenheter (81 procent respektive 63 procent fick en kraftfull tumörminskning). De kvinnor som klarade de högsta doserna hade inte flera generella biverkningar än de som blev inställda på de lägre doserna.

Om metodens fördelar jämfört med standardbehandling kan verifieras i den uppföljande studie som nyligen genomförts på drygt 1 500 patienter i Sverige och Danmark, kan det enligt Henrik Lindman betyda en genomgripande förändring inom behandlingen av cancer som sträcker sig långt utanför bröstcancerområdet. En uppenbar fördel med metoden, förutom färre biverkningar och minskad risk för underdosering, är att den skulle kunna ge bättre möjlighet att avgöra värdet av nya cellgifter eftersom man med skräddarsydd dosering sannolikt kan undvika felaktiga doseringar i en högre utsträckning än tidigare.

Kunderna nöjda med Apoteket

0

Apoteket AB har i år stärkt den så kallade kundnöjdheten och överlag förbättrat betygen i kundernas ögon. Man har dock en bit kvar till toppåren i mitten av 1990-talet vad gäller kundnöjdhet, och ligger på en lägre nivå än 2001.

Apoteket ligger bättre till än den sammantagna detaljhandeln och Systembolaget vad gäller parametrarna image, förväntningar, produktkvalitet och kundnöjdhet. För prisvärde och servicekvalitet är resultatet jämförbart med detaljhandeln och Systembolaget.

Apoteket ligger efter den övriga detaljhandeln vad gäller kundernas lojalitet, som i Apotekets fall mätts via frågan om man fortfarande skulle välja Apoteket om det
fanns receptfria läkemedel i vanlig dagligvaruhandel.

Apoteksanställda åkte på bjudresa

0

Enligt Svenska Dagbladet (SvD) reste så sent som i september i år en mindre grupp anställda på Apoteket Björnen i Trollhättan till Danmark, inbjudna av företaget Orifarm. Orifarm har bjudit in ytterligare sex apotek sedan 1998 till liknande resor, enligt företaget.

Den här gången betalade Orifarm för bussresan till fabriken i Odense i Danmark, för lunch, hotellövernattning i Köpenhamn och middag på kvällen. Till middagen serverades alkohol.

Apotekets vd Stefan Carlsson har i både SvD och Aftonbladet svurit sig fri från att mutor förekommer inom Apoteket AB. Apotekets informationsdirektör Thony Björk säger att resan strider mot Apotekets etiska regler.

– Det här låter väldigt tvivelaktigt. Det är inte förenligt med den policy som gäller för den här typen av kontakter.

Han säger att det är viktigt med produktinformation från leverantörerna, det kan handla om ett studiebesök. Men enligt Apotekets policy ska företaget själv stå för kostnaderna för resa och logi.

De anställda i Trollhättan skulle till en början betala 500 kronor var för resan, men senare ville Orifarm inte ha betalt. Apoteket Björnens chef Farhad Badeie hade inget att invända mot resan. Men i dag skulle han inte ha godkänt den.

– Efter allt som kommit upp med Systembolaget tänker
man på att det finns risk för påverkan, säger han till SvD.

Kraftigt sänkt läkemedelskostnad i november

0

Enligt ett pressmeddelande från Apoteket var totalförsäljningen inom läkemedelsförmånen i november – kundernas egenavgift och landstingens kostnader – 1 829 miljoner kr (exklusive moms). Jämfört med i november 2002 är det en minskning med 5,5 procent. Även jämfört med november 2001 är kostnaden lägre, nästan 2 procent.

Landstingens kostnader under november uppgick till 1 430 miljoner kr (exklusive moms) vilket är en minskning med 76 miljoner kr, eller 5 procent, jämfört med november 2002.

Kundernas kostnader under november uppgick till 399 miljoner kr (exkl moms) vilket är en minskning med 30 miljoner kr jämfört med november 2002. Sedan januari har kunderna fått en lägre läkemedelskostnad på 116 miljoner kr.

Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen (inkl moms) är efter elva månader uppe i 17 389 miljoner kr, vilket är en ökning med 2,2 procent jämfört med föregående år. För helåret spår Apoteket att kostnaderna troligen kommer att sluta på cirka 19 miljarder kr (inkl moms). Det är 300 miljoner kr mer än landstingens ersättning från staten. Statens bidrag är fastställt till 18,7 miljarder kr (inkl moms) för 2003.

Trots att landstingens kostnader kommer överstiga statens bidrag är ökningstakten betydligt lägre än tidigare år.

EG-domstolen gick inte på Astrazenecas linje

0

I praktiken betyder dock inte domslutet så mycket, enligt företaget. I Tyskland löpte substanspatentet ut1999 och generikatillverkare säljer sedan lång tid sina varor där.

Det var Högsta Domstolen i Tyskland som i februari 2000 hänsköt frågan till EG-domstolen, sedan företaget Ratiopharm underkänt Astrazenecas ensamrätt efter att substanspatentet gått ut.

Storbritannien kontraindicerar tre SSRI-medel till barn

0

Inom kort väntas den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA:s utredning om behandling av barn med SSRI-läkemedel vara klar. Utredningen är en följd av det flertal studier som på senare tid visat på risker för psykiska biverkningar vid SSRI-behandling av barn.

Den engelska läkemedelsmyndigheten, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), beslutade igår att nationellt kontraindicera användning av sertralin, citalopram och escitalopram till barn under 18 år. Sedan tidigare har man även kontraindicerat paroxetin och venlafaxin. Användning av fluoxetin är inte kontraindicerad. Beslutet bygger på en bedömning från myndighetens expertgrupp CSM.

Det svenska läkemedelsverket deltar i EU:s utredning, men ser enligt information på sin hemsida i nuläget ingen anledning att i likhet med den brittiska myndigheten föregripa utredningsresultaten.

Efter mutskandalerna ska Apoteket granskas

0

Frågan om eventuella mutor på Apoteket diskuterades vid det senaste styrelsesammanträdet. Det finns dock inga som helst indikationer på att det råder några tveksamheter, säger styrelseordförande Jan Bergqvist till Dagens Medicin.

Det är statssekreterare Mikael Sjöberg, regeringens representant i styrelsen som har begärt en granskning av bolagets relationer till leverantörer.

I ett pm hävdar Stefan Carlsson att ?Apotekets relationer till våra leverantörer är sunda?. Han har tillsammans med berörda chefer gått igenom leverantörsrelationerna.
Efter generikareformen har Apoteket emellertid märkt ett ökat intresse bland leverantörerna för Apotekets lagerprinciper.

Apoteket har enligt Dagens Medicin vidtagit flera åtgärder för att undanröja riskerna; ett avtal om umgänget med läkemedelsindustrin är på gång och reglerna för lagerhållning har preciserats.

Ekbergs utredning blir proposition utan ändringar

Vid en läkemedelskonferens under onsdagen bekräftade Lars Engqvist att Leif Ekbergs utredning kommer att leda till en proposition under 2004 som helt bygger på förslagen i utredningen.


– I allt väsentligt kommer Ekberg-utredningens förslag att förverkligas. Vi kommer inte att tillmötesgå landstingens krav på att få ta del av individbaserade registerdata i avkodad form, sa Lars Engqvist.


– Om landstingen får del av registerinformationen är jag rädd för att vi öppnar ett fält där vi får en integritetsproblematik. I förlängningen riskerar detta undergräva patient-läkarrelationen, sa Lars Engqvist.

? Om propositionen får en sådan här utformning tycker vi att det är allvarligt. Vi ser ingen integritetsproblematik i att landstingen får del av uppgifterna i avidentifierad form. Själva avidentifieringen skulle kunna genomföras av någon annan än landstingen. Vi kommer nu att diskutera frågan med socialdepartementet, säger Ellen Hyttsten, direktör på Landstingsförbundet.

Hiv-medicin togs ut på falska recept

0

En eller flera personer har tagit ut bromsmediciner för två miljoner kronor på apotek i Malmö. Bedrägerierna som nu polisanmälts har pågått sedan oktober 2002 till i februari i år, rapporterar Sydsvenska Dagbladet.

Bedrägerierna som upptäcktes i vinter anmädes nyligen efter att Apoteksbolaget först gjort en internutredning.

En årsdos av bromsmediciner kostar omkring 100 000 kronor.

Bertil Jonsson på Läkemedelsverket säger till Sydsvenska Dagbladet att medicinerna kan ha hämtats ut för att säljas vidare under ?marknadspris? i ett land där medicinerna inte subventioneras.

Allt fler särläkemedel får klartecken

Det innebär att COMP under året utfärdat 16 procent fler orphan drug-klassificeringar jämfört med 2002, trots att besluten från kommitténs sista möte för året, som hölls 4-5 december, inte är inräknade.

COMP:s rekommendationer vidarebefordras till EU-kommissionen som fattar det slutliga beslutet om klassningen. Kommissionen har i de flesta fall gått på COMP:s linje, men bara ett tiotal preparat har hittills nått marknaden som särläkemedel sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft 2000.

De preparat som klassats som orphan drugs är en brokig samling molekyler; allt från experimentella preparat i tidig pipeline till färdiga och dokumenterat välfungerande läkemedel.

Enligt EU:s definition ska ett särläkemedel vara avsett för diagnos, prevention eller behandling av en livshotande eller kroniskt funktionsnedsättande sjukdom, med en prevalens på maximalt 0,05 procent av befolkningen inom EU-länderna.

LIF vill stävja läkemedelsförsäljning över internet

LIF uppmärksammade igår torsdag ansvariga myndigheter på webbsidan www.euapoteket.com, som enligt LIF bryter mot gällande lagstiftning om hälso- och sjukvård. LIF har kontaktat Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket samt Konsumentverket/KO.

? Detta är inte det enda exemplet på denna typ av olaglig verksamhet, men vi anser att det är speciellt upprörande därför att detta företag uppges ha säte i Sverige, säger Richard Bergström, VD i LIF, i ett pressmeddelande.

? Dessutom använder denna webbsida kopplingar till Fass.se på ett sätt som vi inte accepterar. Fass.se är ett seriöst informationssystem för läkemedel som vi inte vill ska blandas ihop med olaglig verksamhet.

På webbplatsen utbjuds receptbelagda läkemedel, samt onlinekonsultation med läkare. Konsultationen sker i praktiken offline genom ett webbformulär. Inom svensk sjukvård skulle en sådan konsultationsverksamhet aldrig tillåtas, särskilt inte vad gäller förskrivning av receptbelagda läkemedel, enligt LIF:s pressmeddelande.

? Nu måste berörda myndigheter ta detta problem på allvar, och stävja olaglig och osäker handel med receptbelagda läkemedel, avslutar Richard Bergström.

? Vi har givetvis tagit upp detta ärende och juristerna jobbar med det, säger Björn Beermann på Läkemedelsverket.