Annons

Månads arkivering maj 2005

Bättre säker än rykande aktuell

Kravet på väl utförda studier av terapier och diagnostiska ingrepp innan de införs i sjukvårdens rutiner har accepterats av de flesta, även om det finns viss tveksamhet inför den fördröjning som det innebär att man måste granska, verkligen granska, och inte bara läsa de rapporter som i strid ström kommer fram om nya teknologier för diagnostik eller behandling.

Att så många accepterat att göra kliniska studier med bästa vetenskapliga metod, innefattande en systematisk översikt av tillgänglig litteratur, innebär en positiv utveckling. Många ledande kliniska forskare intar dock fortfarande en reserverad attityd till evidensbaserad medicin.

De tycker att deras insatser i den kliniska forskningsfronten borde medföra att deras patienter omgående får dra nytta av nya kunskaper så snart de kommer fram. Kravet på kontroll, kontroll och åter kontroll av data och resultat kan bli alltför stort med den fördröjning som åstadkoms.

Numera innehåller varje stor internationell kongress en session med purfärska resultat av stora, väl utförda multicenterstudier av ett nytt läkemedels effekter. Många deltagare reser hem uppfyllda av en önskan att låta sina patienter få del av det otvetydiga framsteg som just presenterats. Ofta är de dessutom stimulerade av läkemedelsindustrins rekommendationer, genom dess egna forskare eller utomstående konsulter. Denna inställning leder lätt till att nya terapier används innan de egentligen är tillräckligt utprövade. Effekterna har vi sett upprepade gånger under senare år, från påvisandet att vissa antiarytmika ökade dödligheten hos patienter med arytmier, till den ökande hjärtinfarktfrekvensen hos patienter på cox-2-hämmare.

Varje ny teknologi måste studeras i åtminstone två av varandra oberoende undersökningar för att vi skall vara säkra på dess effekter. Dessutom behövs ofta lokala, väl utförda kostnadseffektivitetsstudier innan en ny terapi ? det gäller inte bara läkemedel ? kan införas i rutinen. Det senaste årets diskussion om huruvida vissa betablockerare, eller alla betablockerare, verkligen medför vinster vid behandling av patienter med högt blodtryck, visar hur svårt det är att verkligen granska varje detalj i till synes väl utförda undersökningar. Alla inblandade, specialister och allmänläkare, specialistsällskap och myndigheter, trodde på en positiv effekt som nu börjar ifrågasättas.

Är det inte oetiskt att inte omedelbart låta patienter få del av nya behandlingar så snart de presenterats? Hindras inte utvecklingen om vi skall vänta i år innan en ny terapi får bli rutin? Svaret på bägge dessa frågor är nej.

Den kliniske forskare som vill använda den nya terapin för att få erfarenhet av den kan göra detta i vetenskapliga studier. Den enskilde läkaren kan inte få egen erfarenhet värd namnet om han/hon inte använder den nya terapin i ett vetenskapligt protokoll med adekvata kontroller. Sjukvården är beroende av att etablera nya procedurer som håller i en lång framtid. Det är viktigare att vara säker än att följa aktualiteter.

Förlusten av något eller några års rutinmässig användning kan inte väga tyngre än risken att orsaka ökade problem, kanske meningslös verksamhet eller till och med dödsfall.

Läkare vill stoppa samarbete mellan landsting och Apoteket

Elvis, Effektiv läkemedelsprocess i vård och samhälle, är ett omfattande samarbetsprojekt mellan Apoteket och Landstinget i Kalmar län som syftar till att effektivisera vården, sänka kostnaderna för läkemedelshanteringen och frigöra tid för sjuksköterskor. Projektmålen ska nås genom att införa Apotekets e-dossystem i slutenvården, skapa gemensamma läkemedelsförråd för flera sjukhusavdelningar och introducera farmacevter i vården.

Elvis har sedan starten hösten 2003 brottats med problem. I en utvärdering från landstingsdirektörens sekretariat som sammanställdes tidigare i år tecknas en bild av ett närmast havererat projekt. En framhastad implementering, bristfällig information uppifrån och dålig förankring i vården är några återkommande synpunkter i den skarpt kritiska rapporten. Införandet av slutenvårdsdos har skett via Apotekets öppenvårdsanpassade e-dossystem. Enligt utvärderingen är enigheten total bland läkare, sjuksköterskor och projektledare om att e-dossystemet inte varit tillräckligt anpassat för slutenvården. Detta innebär att förskrivarna totalt sett får lägga mer tid än vanligt på att ordinera.
Delprojekten kring läkemedelsförråd och farmacevter i vården har mottagits bättre, men undgår inte kritik i landstingsrapporten.

?Gått troll i namnet?


Fredrik Andrén, överläkare i Västervik och ordförande i Kalmar läns läkarförening, tycker inte att projektet bör drivas vidare i sin nuvarande form.
? Nej, det här är låst i ett koncept som inte fungerat. Det har gått troll i namnet Elvis. Jag kan möjligen tänka mig en fortsättning om det hela återuppstår som en Fågel Fenix med ett nytt perspektiv, säger han.

I en bilaga till utvärderingen pekar han på flera problem; ?upplevelse av merarbete, osmidighet med e-dos, att apotekens rutiner fått styra det patientrelaterade arbetet… och att man inte varit delaktig i processen från början, inte blivit tillfrågad, inte kunnat påverka?.

Karolina Waern, Apotekets huvudprojektledare för Elvis, är mycket kritisk till utvärderingen.

? Man har valt att tala med personer som är negativa, det finns många som är mer positiva. Dessutom gjordes denna utvärdering utan att vi i projektledningen var förberedda, vilket är märkligt när det handlar om ett samarbetsprojekt mellan två parter. Projektgruppen har tagit fram en egen utvärdering som är mer nyanserad.
Varför startade man projektet med ett så outvecklat ordinationssystem?
? Det beslutades i styrgruppen. Medvetenheten på den nivån om att systemet inte var ändamålsenligt var inte tillräcklig, säger Karolina Waern.

VI TYCKER: Subventionering av impotensläkemedel

Cecilia Bernsten, apotekare, ordförande för Sveriges Farmacevtförbund:

Det viktigaste med dessa domar är att domstolarna tydligt satt ned foten och markerat att det juridiskt sett är patientens perspektiv som gäller. Det är mycket viktigt, och bra, att detta lyfts fram. LFN får kanske skäl att tänka om i viss utsträckning och väga in patientperspektivet mer än vad man gjort hittills.
Sedan kan domstolsutslagen förstås innebära problem i den praktiska tillämpningen, men det är inte domstolarnas uppgift att hantera det; det får andra lösa.

Barbro Westerholm, ordförande, Sveriges Pensionärsförbund:

De resurser vi har för hälso- och sjukvård idag räcker inte till allt vi skulle vilja göra för patienterna. Det blir därför allt viktigare att riksdagens principer för prioritering av vårdinsatser tillämpas.
Marknadsföringen av Viagra har varit oerhört intensiv och påträngande inte minst på nätet med stort patienttryck som följd. Det är därför bra att förutsättningarna för subvention av Viagra, Cialis och Levitra snävats in till svår erektil dysfunktion och att det bara är urologer som får inleda behandlingen.
Det blir sedan viktigt att se till att förnyad förskrivning inte sker slentrianmässigt och att behandlingsresultaten följs upp. Genom att vi från 1 juli 2005 får ett individbaserat receptregister får vi sådana uppföljningsmöjligheter.

Stefan Carlsson, vd, Apoteket:

Det är bra att frågan om läkemedel mot erektil dysfunktion nu avgörs eftersom det varit många turer. Förmånsvillkoren är tydligare i kammarrättens dom än i länsrättens dom eftersom kopplingar till vissa sjukdomar tagits bort.
Jag tror dock att det kommer att bli svårt att kontrollera att villkoren följs på rätt sätt. Apoteket har inte någon skyldighet att kontrollera att förmånsvillkoren följs. Det är förskrivarens ansvar.

Arne Melander, professor, chef för Nätverk för läkemedelsepidemiologi (Nepi):

Subventionen måste styras av en övergripande, rätlinjig princip: Den bör omfatta läkemedel med väl dokumenterad patientnytta, och man bör undvika värderingar av diagnoser (Är astma värre än diabetes eller hosta värre än impotens?). Kammarrätten bör inte ha en överordnad funktion avseende subvention av läkemedel. Att avgränsa subventionen till särskilda förskrivare och graden av dysfunktion gör det hela ännu värre.

Självmordspiloten som klarade skinnet

Ann-Christin Tauberman kom inte precis till dukat bord när hon för snart tre år sedan blev den första generaldirektören för Läkemedelsförmånsnämnden (LFN).

När det dåvarande departementsrådet 2002 tackat ja till det som av elaka tungor beskrevs som ett självmordsuppdrag, skulle hon bland annat presentera planerna för den nya myndigheten vid IHE Forum, en årlig sammankomst för läkemedelsfolk i Lund.
Hon möttes av en monumental skepsis.

? Företrädare för läkemedelsindustrin som var negativa till LFN-idén dominerade i lokalen och stämningen fick mig att känna mig väldigt ensam, säger Ann-Christin Tauberman.

Sedan dess har det hänt en del. Ann-Christin och LFN har lyckats med konststycket att både vinna respekt hos stora delar av läkemedelsindustrin för sin öppenhet och snabbhet, samt från politiskt håll för att man bidragit till att sänka läkemedelskostnaderna.

Industrins lovord har dock varit av generell art; när ett eget läkemedel fått nobben har nämndens beslut nästan regelmässigt överklagats av de ansökande företagen.

I de uppmärksammade fallen med impotensläkemedlen Viagra, Cialis och Levitra ogillades LFN:s avslag av
de två förvaltningsdomstolar som hittills har prövat ärendena. Dessa fall är nu överklagade till högsta instans, Regeringsrätten (se artikel länkad till höger).

Utgör inte domarna hittills ett underkännande av LFN:s kompetens?

? Det viktiga för oss är inte huruvida domstolen följer vår linje eller inte, snarare att vi får de tre vaga kriterier som vi ska grunda våra beslut på tydliggjorda. Nämnden stödde sig väldigt hårt på behovs-solidaritetsprincipen när man sa att erektionsproblem inte har samma angelägenhetsgrad som många andra sjukdomar. Får vi en precisering av hur vi ska tolka den här principen blir subventioneringssystemet stabilare.

Varför överklagar ni till Regeringsrätten?

? Först om vi för upp ärendena till Regeringsrätten och får ett avgörande där kan utslaget tolkas som praxis. Om vi inte gjort detta vore hela arbetet hittills på sätt och vis förgäves. Dessutom är domarna i länsrätten och kammarrätten väldigt olika och bara det är ett skäl att vilja få det hela slutgiltigt utklarat. Det blir oerhört intressant att se hur Regeringsrätten resonerar kring behovs-solidaritetsprincipen.

Är det en rimlig ordning att förvaltningsdomstolar utan expertkompetens slutgiltigt avgör era ärenden?

? Ja, förutsatt att domstolarna tydliggjort de principer som besluten ska grundas på.

Finns det inte en risk att hanteringen blir väldigt osmidig om era avslag även framöver regelmässigt tröskas i fyra instanser, och att vi får perioder med tillfällig subventionering som i fallet med impotensläkemedlen?

? Den tillfälliga subventioneringen var en olycklig historia som jag tror inte kommer att upprepas, i fortsättningen kommer man att vänta med att upphäva LFN:s beslut tills hela processen är slutförd. Företagen lär säkert fortsätta att överklaga så länge principerna inte är tillräckligt klargjorda, men sedan blir det nog ovanligare.

Många har haft svårt att se logiken i att samhället ska subventionera användning av impotensmedlen Caverject och Bondil men inte Viagra och Cialis. Kan du förklara den?

? Man bör komma ihåg att systemet ska vara produktinriktat, så man bör i regel svara ja eller nej på frågan om subvention. Men det finns möjlighet att undantagsvis ge begränsad subventionering. När det gäller Viagra och Cialis förde nämnden ett mycket noggrant resonemang om möjligheten att säkerställa att de som har svår ED, men inga andra, får subvention. Man kom fram till att det inte är möjligt. Det är ofta betydligt lättare att införa begränsningar av typen ?bara vid diabetes typ 1 men inte vid diabetes typ 2? när det gäller andra läkemedel.

? Caverject och Bondil används dels som andrahandsläkemedel när tabletterna inte gett effekt, dels kan man inte misstänka någon stor onödig användning. Det här var ett sätt att inte stänga vägen helt för de som lider av svåra problem.

Men är det verkligen rimligt att det faktum att det är svårt att avgränsa tillräckligt svår sjukdom fäller ett läkemedel helt?

? I grunden låg också en bedömning att sjukdomen erektil dysfunktion som sådan inte är ett lika angeläget tillstånd som exempelvis cancer eller Parkinsons sjukdom. Sedan försökte man inom ramen för detta hitta en bra avgränsning för att tillmötesgå de som verkligen lider.

? Det här är knepiga frågor. Samtidigt är det mycket viktigt att vi får ett begripligt system som går att använda. Gör vi för många undantag som sedan inte upprätthålls ute i sjukvården kommer alla att börja att rycka på axlarna åt systemet.

? Om vi hela tiden skulle använda komplicerade begränsningar skulle vi nog ganska snart komma till insikten att vi måste göra om systemet. Det är precis vad som pågår i många andra europeiska länder, exempelvis Tyskland, Spanien och inte minst Norge där man nyligen haft en stor ny stortingsmelding om nya principer.

Du talar om ett produktinriktat och enkelt system, men ändå har ni i flera fall när det gällt förväntat storsäljande läkemedel (Crestor, Ezetrol, Xenical, Reductil med flera) använt just begränsningar. För Ezetrol är kriterierna riktigt krångliga. Hur ska läkaren få reda på och hålla reda på det här? Fyra av tio förskrivare känner ju inte ens till att LFN existerar.

? Så många beslut med begränsningar är det inte. För att nå ut är huvudstrategin att använda de kanaler som läkaren redan använder. Det är viktigt att informationen finns med i Fass och fass.se. Vi har även börjat arbeta med skräddarsydda nyhetsbrev till speciella förskrivargrupper. Framför allt har läkemedelskommittéerna allt mer börjat ta in våra beslut i sin information. Vi kommer också att sätta igång ett mer systematiskt samarbete med patient- och pensionärsorganisationerna.

Finns det inte en risk för missbruk eftersom det saknas sanktionsmöjligheter i systemet? En läkare kan tämligen enkelt idag skriva ut Crestor som förstahandsmedel och kryssa i subventionsrutan på receptet.

? Jo, och just därför är det så viktigt att vi får ett system som är tydligt och väl motiverat. När det handlar om läkemedel som inte är subventionerade kan apotekspersonalen stoppa det hela, men vid begränsad subventionering finns den här svårigheten, som är svår att komma runt.

Bengt Jönsson, professor i hälsoekonomi, har kritiserat er genomgång av migränläkemedel för att preparat rangordnas utan tillräcklig vetenskaplig grund och att den innehåller formuleringar som liknar behandlingsrekommendationer.

? Jag förstår inte vad det är för fel på de formuleringarna, ärligt talat. Utgångspunkten är att avgöra vilka läkemedel som ska subventioneras, men vid en sådan här genomgång tar vi in oerhört mycket kunskap, vi dammsuger området, och resultatet blir en tjock rapport. Rangordningen är en del i det vi hittat underlag för att kunna säga. Som förskrivare behöver man inte följa annat än subventioneringsbesluten, men om vårt arbete kan vara till hjälp med mer kan man se det som en service. Jag förstår inte riktigt kritiken. Givet den information som finns är vårt underlag väldigt gediget.

Om genomgången är så gedigen ? borde ni inte ha skickat in den för så kallad peer review då?

? Jo, vi har diskuterat det, men då skulle besluten om migränläkemedel dröjt några år till. Det är rimligt att kräva det, men det är lika rimligt att företagens underlag bedöms på det sättet.

Någon i vår expertpanel i förra numret antydde att ni haft en nästan överdriven ambitionsnivå vad gäller migrängenomgången.

? Där undrar jag vad man egentligen är kritisk till! Jag har förstått att det finns något i det här som vissa inte tycker om, men man vill inte riktigt säga vad utan tar fram något annat skäl som låter konstigt. Men att man inte gillar att vi gjort det här har gått fram… det finns nog något skäl här som inte riktigt tål dagsljuset.

Vad är du mest nöjd med hittills under LFN-tiden, och vad har varit svårast?

? Jag är nöjd med att vi fått acceptans från industrin och etablerat goda kontakter med läkemedelskommittéer och brukarorganisationer. Dessutom är jag nöjd med att vårt arbetssätt sällan kritiseras utan allmänt verkar ses som vettigt. Och att den här myndigheten faktiskt fungerar bra efter två och ett halvt år.

? Det allra svåraste har nog varit att man valt att låta systemet växa fram successivt som ett resultat av nämndens beslut. Vi bygger ett system, bit för bit, som att lägga ett pussel.

Osäkerhet vid långtidsanvändning av Raptiva

Bland annat anser WL att budskapet ?ju längre behandling desto bättre? saknar täckning efter tolv veckors behandling då det strider mot doseringstexten i SPC:n för Raptiva. S påstår också i annonsen att Raptiva ger effekt redan efter två veckor vilket enligt WL inte har visats i någon studie. Däremot finns effekt visad efter fyra veckors behandling. Raptiva påstås i annonsen också vara säkert, med få sidoeffekter och med samma incidens som med placebo efter tre veckors behandling. Detta strider också med SPC-texten där det anges att säkerhetsdata bortom tolv veckor ännu inte finns tillgänglig hos målpopulationen. WL menar sammantaget att annonsen strider mot artiklarna 2 och 11 i regelverket.

S svarar att annonsens utformning är ändrad från det ursprungliga och att de generella påståendena inte längre finns med. Dessutom har de två första påståendena ändrats och det tredje har fått en ny referens som stödjer det.

Till exempel menar Serono att man hänvisar till kontinuerlig symtomkontroll och inte kontinuerlig behandling, vilket inte strider mot artikel 2. Samma resonemang anförs för det andra påståendet där S menar att det finns dokumentation som visar att ett flertal patienter upplever en början till förbättring redan efter två veckor. Angående säkerheten medger S att det nya påståendet är väldigt likt det första. Dock har annonsen fått en ny referens som stödjer säkerhetspåståendet.

IGM går dock på WL:s linje och menar att vissa formuleringar är svepande och inte har stöd i produktresumén. Det är starkt och för tidigt att kategoriskt och reservationslöst beskriva Raptiva som både ?safe? och ?säkert? innan tillräckliga långtidsdata bortom 12 veckors behandling finns tillgängliga. Annonsen strider mot artiklarna 2 och 11 och Serono döms att betala en IGM-avgift om 80 000 kr.

Referenser måste vara riktiga

I ett utskick från BI refererar företaget till just läkemedelskommittén i Göteborg när man påstår att ?Mobic har av oberoende experter framförts som ett alternativ till coxiberna eftersom kliniska studier visar färre gastrointestinala biverkningar och komplikationer (perforationer, ulcus, blödningar) jämfört med standard-NSAID?. I sin anmälan till IGM skriver Sten Iwarson att kommittén överhuvudtaget inte diskuterar Mobic i sina rekommendationer eller på något annat ställe. Han skriver också att kommittén bett företaget om en kommentar men inte fått något svar.

I sitt svar till IGM skriver BI att man ger Sten Iwarson rätt att i en bokstavstrogen tolkning av kommitténs rekommendationer från 2004 inte ger utrymme åt den formulering som företaget har använt i utskicket.

IGM konstaterar att BI medger Sten Iwarsons anmärkning, och menar vidare att en åberopad referens alltid ska vara relevant för de påståenden den hänförs till. Den får inte vara vilseledande vad gäller innebörd eller räckvidd hos det åberopade dokumentet, de slutsatser som materialet medger och om vilka generaliseringar som är möjliga. Annonsen strider mot regelverket och Boehringer Ingelheim döms att betala en IGM-avgift om 80 000 kr.

?Vi ställer behovsfrågan?

1971 grundade Ralph Nader konsumentorganisationen Public Citizen. Health Research Group, en av sex grupper inom Public Citizen, med cirka tio anställda, arbetar framför allt med läkemedelsfrågor, ger ut boken ?Worst pills, best pills? samt publicerar hemsidan www.worstpills.org.

De har en starkt negativ och skeptisk inställning till nya läkemedel och till industrin. Anledning är att man tycker att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA är för snäll och allt för lättvindigt godkänner nya läkemedel som inte är bättre eller säkrare än existerande behandlingar. Problemet är att myndigheterna idag måste godkänna ett läkemedel som bedöms som säkert och effektivt.

? Den brännande frågan om vi verkligen behöver det här nya läkemedlet ställs aldrig av myndigheterna, eftersom de idag inte har rätt att ställa den frågan. Men vi ställer behovsfrågan, säger Larry Sasich på Public Citizen.

Av säkerhetsskäl

Och inte bara det, man ställer flera andra frågor också, mest rörande säkerhet. För sina analyser använder Public Citizen FDA:s egna dokument som finns tillgängliga på FDA:s hemsida, och den vetenskapliga litteraturen.

? Till skillnad från FDA kan vi också göra nödvändiga säkerhets- och effektivitetsjämförelser mellan läkemedel och komma fram till slutsatser och förslag till konsumenter som FDA inte har laglig rätt att göra, säger Larry Sasich.

Han tänker då bland annat på deras rekommendationer om både Celebra, som man länge velat ska dras bort från marknaden, och Crestor, som man inte tycker ska användas alls. Båda av säkerhetsskäl.

? Crestor var ett lätt beslut. Det var bara att läsa FDA:s egna utredningar som visar på flera fall av rabdomyolys i tidiga kliniska studier, som aldrig förekommit så tidigt med andra statiner. Därutöver fall av njurproblem som inte funnits tidigare.

? Varför ska man då säga till någon patient att ta det läkemedlet, undrar Larry Sasich.

Fientliga reaktioner

På sin hemsida publicerar Public Citizen en lista med 182 läkemedel som man menar inte ska användas. Det är mestadels nya moderna läkemedel som företagen hoppas ska dra in mycket pengar.

Anledningen till publiceringen är att öka allmänhetens medvetande kring läkemedel och att få dem att ställa frågor till sin läkare om deras läkemedel är lämpliga.

? Vi tillhandahåller information till dem som ingen annan gör, säger Larry Sasich.

Reaktionerna från allmänheten är blandade. En del kommentarer är uppskattande och tacksamma, medan andra är mer fientliga. De riktigt arga kommentarerna som kommit rör cox 2-hämmarna, där Public Citizen fört en kritisk linje.

? De skrev bland annat ?stay out of our business? och ?Celebrex gave me my life back?. Det senare är ett uttryck som Pfizer använder i sin marknadsföring, som patienterna använde gentemot oss.

Larry Sasich inser att Public Citizen inte är speciellt populär hos den amerikanska läkemedelindustrin. Däremot är reaktionerna mer blandade på FDA inför organisationen.

? När vi pratar med anställda på mellannivå, som inte är politiskt tillsatta, säger de att ?om inte ni fanns skulle vi behöva skapa er?. Vi har också hjälpt en del personer inom FDA, som har identifierat allvarliga problem inom myndigheten, att offentliggöra dessa.

Inte fler läkemedel

Larry Sasich menar att vi inte behöver fler läkemedel utan bättre läkemedel. Och de enda som kan få företagen att gå med på tuffare krav är myndigheterna. Om inte de hade krävt det hade företagen inte gjort jämförande studier.

? Men vi får för många me too-preparat som marknadsförs av ekonomiska skäl och inte av medicinska skäl.

Han anser att ett läkemedel med samma effekt men med mindre biverkningar är ett bättre läkemedel.

? Om man kan visa jämfört med standardläkemedlen i den klassen att det är bättre.

Vilken plats har industrin i din värld?

? Tillverkning och distribution, men inte nödvändigtvis forskning. Vi behöver inte industrin för att ta fram tredje generationens Viagra, den nionde kinolonen eller den elfte betablockeraren. Det är inte bästa sättet att använda allmänna medel, tycker Larry Sasich.

Inte en vara utan varning

Det här ska handla om förvaring. Enkla grejor, det är väl bara att följa anvisningarna? Eller? En titt i skafferiet visar att de flesta livsmedelsförpackningar har någon form av förvaringsanvisning, ofta ?Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur?. Hur då ?torrt??

Att man inte ska lägga maten i badkaret är ju ganska självklart, men var, menar man, är det egentligen särskilt torrt och varför skall man ha maten just där?

Tydligare blir det när man lägger till en upplysning om varför: ?Öppnad flaska bör förvaras i kylskåp för smakens skull.? ?Förvaras torrt då salt lätt drar åt sig fukt.? Där har man genast ett vettigt skäl att följa anvisningen. Det är så här vi på Läkemedelsverket försöker tänka när vi bedömer förvaringsanvisningar på läkemedel. Vi ser en väsentlig skillnad på det slentrianmässiga ?Förvaras i originalförpackningen? och det klart mer relevanta ?Ljuskänsligt. Förvaras i ytterkartongen? och vi försöker också jobba i den riktningen och spara förvaringsanvisningarna till de tillfällen då de verkligen behövs.

Att en injektionsvätska skall ?förvaras i originalförpackningen? känns som en tämligen överflödig upplysning. Var skulle man annars ha den? I en skål på skrivbordet? Ändå förekommer understundom den och liknande självklarheter på godkända förpackningar. Hur kan sådant undgå myndighetens vakande öga? Ja, ingen är ofelbar, så är det ju. Inte ens Läkemedelsverket.

Det är för övrigt inte bara mat och läkemedel som har förvaringsanvisningar och diverse andra, mer eller mindre relevanta, varningar och pekpinnar. De blir fler och fler och kan dyka upp på kemisk-tekniska varor, batterier och hemelektronik. Har världen verkligen blivit så mycket farligare de senaste åren ? eller har alla grejor blivit sämre? Är det bara ett omyndigförklarande av oss kunder? Inom vissa varugrupper svämmar anvisningarna över alla bräddar. ?Rekommenderas ej för barn under 3 år. Innehåller smådelar? står det på i stort sett alla leksaker; oavsett om de innehåller smådelar eller inte. Varför inte helt enkelt skriva ?Om ett barn tuggar sönder denna leksak och sätter en bit i halsen så är det, juridiskt sett, minsann inte vårt fel, eftersom vi har tryckt den här texten på förpackningen.?, för visst är det väl det man menar? Huruvida förvaringsrekommendationer för läkemedel har samma syfte tänker jag inte diskutera, men visst kan man ha sina misstankar ibland…

Det verkar som om vi inte kommer undan den här galopperande trenden, så det är väl bara att haka på. In med fler anvisningar på allt! Böcker och skivor; pennor och konst. En ny myndighet, kanske? Pekpinneverket? Inte en vara utan varning! På kläder kunde det stå ?Används ej vid temperaturer under 8 grader? eller ?Aktas för sol, vind och vatten? och på cyklar ?Används ej tillsammans med krossat glas?. Även människor borde förstås ha anvisningar, så man visste vem man kunde bjuda på strand-respektive pulkaparty. Själv vill jag förvaras vid högst 25 grader, eftersom jag trivs bäst med svala somrar och kalla vintrar. Normalfallet tycks annars, åtminstone i Sverige, vara ?Förvaras vid minst 25 grader, i skydd för kyla.?. Foster, däremot, skall givetvis alltid förvaras i originalförpackningen.

Det finns ju dock ? tack och lov frestas man att tycka ? inga som helst garantier för att fritt tänkande människor faktiskt bryr sig om vad det står på förpackningen. Till slut orkar ingen vare sig läsa eller bry sig. Kanske kan det bli som i Aisopos gamla fabel om vallpojken och vargen; när han (pojken, alltså) lurats och skrikit ?Vargen kommer!? tillräckligt många gånger var det ingen som hjälpte honom den dagen vargen verkligen kom och käkade upp hans får. För många ?Förvaras torrt och i originalförpackningen? gör kanske att vi glömmer ?Ljuskänsligt. Förvaras i ytterkartongen.? när det dyker upp?

Till sist några anvisningar vi verkligen skulle vilja se:
På mobiltelefoner: ?Förvaras avstängd på bio, teater etcetera.?
På dopingpreparat: ?Ljusskyggt. Förvaras i kriminalförpackningen.?
På godis: ?Ofrånkomligt för barn. Används endast lördagar.?
På lätt-isterband: ?Förvaras oåtkomligt för alla och envar.?

Alarmerande viktökning efter antipsykotisk behandling

Studien, som leds av överläkare Urban Ösby med flera vid Karolinska institutet, inleddes i januari, men redan idag presenteras de första resultaten vid en internationell psykiatrikonferens.

Av de 102 först rekryterade patienterna har 50 procent av männen och 60 procent av kvinnorna ökat i vikt med mer än tio kilo efter att de påbörjat antipsykotisk behandling. 82 procent av männen och 62 procent av kvinnorna i studiegruppen är överviktiga.

Studiens syfte är att utreda metabola risker hos patienter med långvarig psykossjukdom, som kan ha att göra med läkemedelsbehandling, livsstilsfaktorer eller genetiska faktorer.

Stora kostnadsökningar för behandling av prostatacancer

Under den senaste tioårsperioden har samhällets kostnader för test och behandling av prostatacancer tre-
faldigast. 1986 introducerades en ny metod för tidig diagnos av prostatacancer i Sverige, PSA-testet. Det mäter halten av ett antigen som förekommer i blodet i samband med bland annat prostatacancer. 1991 utfördes 50 000 sådana test och 2002 var antalet uppe i nära en halv miljon. Till följd av det har antalet operationer där prostatakörteln opereras bort helt eller delvis samt strålningsterapi ökat snabbt.
De ekonomiska konsekvenserna av detta har varit stora medan endast mindre eller osäkra hälsovinster har kunnat påvisas. Det framgår av den avhandling som Karin Sennfält nyligen lade fram vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) i Linköping.
? Det finns förmodligen andra faktorer som har påverkat vid sidan av kostnadseffektiviteten. Både PSA-testet och de läkemedel som används vid kemisk kastration är utvecklade av företag som har ett ekonomiskt intresse av en ökad användning, säger Karin Sennfält.
Hon tycker att samhället borde styra spridningen av behandlingsmetoder på samma sätt som fallet är för läkemedel. Östgötalandstingets öppna prioriteringar och nybildade metodråd är ett annat steg i rätt riktning, menar hon.

Omdiskuterad screening
Frågan om screening för prostatacancer är omdiskuterad. I USA infördes allmänna hälsokontroller för alla män över 50 år för mer än tio år sedan. I Sverige har debatten varit mindre intensiv än i många andra länder. Motståndarna fick stöd av SBUs expertgrupp som i sin utredning 1995 inte fann det motiverat med allmänna kontroller. Bland andra argument mot allmän screening finns också risken för överdiagnostik vid PSA-testning och att många tumörer som skulle varit ofarliga behandlas.
? Det som driver på utvecklingen är till stor del debatten i media att männen borde gå och testa sig. Det har ökat efterfrågan enormt, påpekar Karin Sennfält.
Den ökade diagnostiken av prostatacancer i tidigt skede leder till en kedja av efterfrågan på olika botande behandlingar. Men man har alltså inte uppnått någon minskad totaldödlighet på grund av detta. I hälften av fallen väljer man att inte ge någon behandling alls, det gäller särskilt cancer som diagnosticeras tidigt. Det är också fallet om patienterna är över 70 år och har lindrigare former av sjukdomen. De kan då ofta vara helt symtomfria i många år och löper liten risk att dö i sjukdomen.
? Men ändå har man gjort ett antal PSA-test på vägen. Varje man tar i allmänhet flera test, kanske varje år, säger Karin Sennfält.

Läkemedel ökade mest
GnRH-analoger och antiandrogener är de behandlingsalternativ som har ökat mest under perioden 1991 till 2002. Deras andel av behandlingsalternativ vid prostatacancer har ökat från 10 procent till 50 procent. Där har GnRH-analogerna stått för den allra största ökningen.
Det faktum att hälsovinsterna är osäkra pekar på att det finns andra faktorer, vid sidan av kostnadseffektiviteten, som påverkar den snabba spridningen av läkemedlen. Det kan till exempel vara bekvämlighet. När det gäller GnRH-analoger är alternativet kirurgisk kastration. Metoderna har ungefär samma effekt på cancern, men många patienter vill hellre ha injektionsbehandling än kirurgisk kastration eftersom det är en så definitiv behandling, menar Karin Sennfält.
? Jag tror att det skulle vara svårt att visa kostnadseffektivitet för GnRH-analogerna. Det handlar om subtila skillnader som att slippa gå igenom en operation och att räkna på det rent hälsoekonomiskt kan vara svårt, säger hon.
Antiandrogenerna har haft en mycket långsammare utveckling, men har kommit starkt på senare år. Där kan man däremot visa på hälsovinster i form av ökad livskvalitet, menar Karin Sennfält. Patienterna slipper biverkningar som impotens och minskad sexuell lust. Det är också fråga om en tablettbehandling som kan vara lättare att administrera än injektionsbehandling.
? Däremot är de oerhört mycket dyrare. Utan att ha tittat på det kan man förmodligen visa på en ökad livskvalitet. Om man i en hälsoekonomisk analys skulle komma fram till att den högre kostnaden är rimlig är svårt att säga, men det skulle vara viktigt, säger hon.

När läkemedlen kom var de tvungna att visa kostnadseffektivitet och det måste man göra på nytt 2006 när Läkemedelsförmånsnämnden ser över alla hormonbehandlingar.

Bättre utsikter för aggressiv bröstcancer

Nyligen meddelade National Cancer Institute i USA, som tillsammans med företaget Genentech finansierat studierna, att läkemedlet trastuzumab (Herceptin) hade förlängt överlevnaden och dramatiskt minskat antalet återfall hos kvinnor med tidiga stadier av HER2-positiv bröstcancer.
Trastuzumab godkändes 2001 för spridd HER2-positiv bröstcancer. Den aktuella studien har alltså prövat läkemedlets effekt för tidigare stadier av sjukdomen.
Läkemedlet, som utgörs av monoklonala antikroppar, innebär en ny typ av målsökande behandling av cancertumörer. Samhällsekonomiskt har behandlingen varit ifrågasatt i Sverige. Läkemedlet, som godkändes i USA 1998 och i EU 2001, är avsett för de 25 till 30 procent av bröstcancerpatienterna som har ett förhöjt uttryck av receptorn för tillväxtfaktorn HER2.
De aktuella studierna visar att patienter med tidiga stadier av HER2-positiv bröstcancer som fick trastuzumab i kombination med kemoterapi minskade risken för återfall med 52 procent jämfört med patienter som fick enbart kemoterapi. Alla patienter hade genomgått operation för att avlägsna tumören.
Kvinnorna i studien hade tidiga stadier bröstcancer med spridning utanför bröstkörtlarna och med stor risk för ytterligare spridning till andra delar av kroppen. I många fall hade cancern redan nått lymfkörtlarna. Studien baseras på analys av data för 3 300 patienter.
Monoklonala antikroppar har av många förutspåtts spela en viktig roll i framtidens cancerbehandling och trastuzumab är det första på marknaden. Genom de aktuella studierna ökar läkemedlets betydelse i och med att det även kan hindra sjukdomen att återkomma hos kvinnor med nydiagnostiserad HER2-positiv bröstcancer.
Vid den här typen av bröstcancer produceras för mycket HER2-protein, som står för Human epidermal growth factor receptor 2 och finns på ytan av tumören. Dessa tumörer växer ofta fortare och har större risk att återkomma än tumörer som är HER2-negativa. Det är en av de mest aggressiva tumörformerna.

Kalcium och D-vitamin gör liten nytta för äldres ben

Tidigare studier har visat att tillskott av kalcium och vitamin D kan minska antalet frakturer hos äldre personer, bland annat en fransk studie på höftfrakturer bland kvinnor på äldreboende samt en amerikansk studie på äldre inom primärvården. Ingen randomiserad studie har tidigare gjorts på hemmaboende högriskpatienter i Storbritannien. Frakturer orsakar samhället stora sjukvårdskostnader varje år, något som väntas öka i takt med en åldrande befolkning.

I den ena studien följde forskare vid universitetet i Aberdeen 5 300 män och kvinnor över 70 år som hade drabbats av en fraktur under de senaste tio åren. Personerna randomiserades till att få tillskott av D-vitamin, kalcium, en kombination av dessa två eller placebo. Personerna följdes under 24 till 62 månader.
Enligt studien, som publicerades i Lancet (nätupplagan den 28 april), var det ingen skillnad mellan grupperna när det gällde att drabbas av en ny fraktur. Det totala antalet frakturer var 698. Forskarna konkluderar att man bör välja andra strategier för sekundärprevention av frakturer.
I en annan studie i BMJ (2005;330:1003) följde forskarna 3 000 kvinnor över 70 år inom primärvården som bedömdes ha hög risk för höftfraktur. Hälften av gruppen fick information av en sköterska om hur man undviker frakturer plus D-vitamin och kalcium tabletter, medan den andra gruppen bara fick en broschyr om hur man undviker att ramla. Enligt studien var risken för benbrott lägre än förväntat, men det var ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna. Därmed gav det inget stöd för att tillskott av vitamin D och kalcium påverkar risken för fraktur i den aktuella populationen, menar forskarna.

Astma allt vanligare i Finland

Enligt en studie i Finland på 98 procent av alla män i åldern 18-19 år fortsätter astma och allergi att öka lika mycket under de senaste 13 åren som under föregående årtionden. Det visar en ny studie som publicerades i nätupplagan av BMJ den 22 april. Rapporter från andra europeiska länder tyder däremot på att ökningstakten för sjukdomarna avtar och planar ut.
Resultaten från Finland liknar svenska data för astma och allergi. Ett annat resultat i den finländska studien var att symtomen vid astma har blivit mildare eller bättre kontrollerade eller båda under de senaste 15 åren. Den troliga orsaken är bättre prevention medan faktorer i miljön är svårare att utvärdera, menar forskarna.

Gemensam gen bakom folksjukdomar

Forskare vid Centrum för Molekylär Medicin vid Karolinska institutet i Stockholm har visat att det finns en gemensam riskfaktor för sjukdomar som reumatism, MS och hjärtkärlsjukdom. De har identifierat en gen som länkar samman de autoimmuna sjukdomarna med hjärt-kärlsjukdom.
Upptäckten visar på ett möjligt nytt användningsområde för statiner. De har visat sig kunna påverka aktiviteten i den nu upptäckta genen. Studien publicerades i nätupplagan av Nature Genetics den 10 april 2005.

Aktiviteten hos olika streptokinas varierar

En studie på 16 versioner av det propplösande läkemedlet streptokinas visar att det finns stora variationer i aktivitet, renhet och sammansättning mellan preparaten. Det mest anmärkningsvärda resultatet, menar forskarna, är den signifikanta skillnaden mellan angiven och visad aktivitet i majoriteten av preparaten. Enligt studien, som publicerades i European Heart Journal (2005;26:933-940), varierade aktiviteten mellan 20 och 107 procent.
Enligt det europeiska regelverket måste läkemedelsaktiviteten ligga inom 90 till 111 procent av det som uppges. Av de testade preparaten var det endast tre som uppfyllde kraven; Kabikinas, Streptase och Icikinase.

?Vakenpiller? ger dålig effekt vid MS

Enligt en ny studie misslyckades läkemedlet modafinil med att visa effekt på trötthet hos MS-patienter. I en studie som publicerades i Neurology (2005;64:1139) undersöktes effekten av modafinil hos 115 MS-patienter som också led av kronisk trötthet.


Efter 35 dagar kunde forskarna konstatera att läkemedlet inte var bättre än placebo när det gällde självrap-
porterad effekt på trötthet hos patienterna.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng