Annons
Esketamin som nässpray kan ge depressionslindring

Esketamin som nässpray kan ge depressionslindring

En ny studie visar tydlig snabb förbättring för svårt deprimerade patienter. Effekten går dock ur snabbt.

16 apr 2018, kl 13:24
0

Annons

Ketamin och esketamin är narkosmedel som ges som injektionsvätska, och har använts i över trettio år som sådana. Men för cirka femton år sedan upptäcktes att läkemedlen i små doser även kan fungera mot depression. Nu har forskare studerat effekten av esketamin när det ges som nässpray.

I en amerikanske fas II-studie som publiceras i American journal of psychiatry har forskare inkluderat 68 patienter med svår depression och överhängande suicidrisk. Patienterna var alla inskrivna på sjukhus och fick standardiserad behandling för akut depression. Hälften av dem fick dessutom esketamin, som är S-isomeren av ketamin, givet som nässpray två gånger i veckan under en period på fyra veckor, medan andra hälften fick placebo. Studien var dubbelblind och randomiserad.

Det primära effektmåttet för studien var förändringar på MADRS-skalan, en internationellt erkänd skala för att mäta depression, fyra timmar efter given behandling jämfört med innan behandlingen. Även suicidrisken bedömdes. Nya bedömningar gjordes även efter 24 timmar och efter 25 dagar, vilket utgjorde sekundära effektmått.

Resultatet visade en signifikant förbättring av MADRS-poängen efter fyra timmar för gruppen som fått aktiv substans. Förbättringen kvarstod även efter ett dygn, men inte dag 25. Vad gällde suicidrisken var den signifikant lägre i gruppen som fått esketamin vid mätningen efter fyra timmar, men inte efter ett dygn eller dag 25.

De vanligaste biverkningarna för gruppen som fick aktiv substans var bland annat illamående, yrsel och huvudvärk. Forskarna bakom studien kallar fynden för preliminära då detta inte var en fas III-studie, men drar ändå slutsatsen att esketamin givet som nässpray som komplement till standardbehandling, kan ge en signifikant snabb förbättring av depressionssymtom.

– Resultaten visar att det finns potential för nässpray med esketamin som behandling för patienter med svår depression och akut självmordsrisk. Det finns i dag ingen godkänd behandling med snabbt insättande effekt för personer i denna kritiska situation, säger Mikael Själin, medicinskt ansvarig för Neuroscience på läkemedelsbolaget Janssen.

Studien gjordes av forskare från Janssen Research and Development, som tillhör läkemedelsjätten Johnson & Johnson, och Yale School of Medicine. Enligt BBC är detta den första studie som utförs av ett läkemedelsföretag som undersöker ketaminets effekt på depression. En fas III-studie har nu inletts. Även andra studier pågår på ketamin, men då som injektionsvätska, och det är också den formen som har studerats tidigare.

För ett år sedan skrev Läkemedelsvärlden.se om att den svenska myndigheten Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, granskat två systematiska översikter från Cochrane Collaboration om ketaminets effekt vid depression. SBU konstaterade då också att ketamin kan ge en snabb antidepressiv effekt hos patienter med svår depression. Det gällde då ketamin som injicerats i blodbanan.

SBU genomförde då en undersökning av hur ketamin används i landstingen och regionerna. Där framgick att ketamin används vid behandling av svår depression i sju av Sveriges 21 sjukvårdsområden, men i begränsad omfattning (alla utom två svarade). BBC skriver att de förskrivs på samma vis, off licence, på privata kliniker i USA och Storbritannien.

SBU konstaterade för ett år sedan att om långtidsstudier visar goda resultat kan ketamin i framtiden bli ett viktigt tillskott i behandlingen av depressioner.

Ketamin används också olagligt som partydrog. Forskarna bakom den aktuella artikeln skriver att mer forskning behövs för att studera riskerna för missbruk.