Annons
SBU kommenterar cannabispreparat mot smärta
Osäker effekt av cannabispreparat
Foto: Istock

Osäker effekt av cannabispreparat

Cannabispreparat ger liten lindring av kronisk smärta. Men det behövs mer kunskap för att kunna säga om nyttan överväger riskerna, anser SBU.

25 apr 2024, kl 08:34
0

Det är osäkert om cannabispreparat är bra hjälp mot smärta.

Det finns helt enkelt inte tillräckligt med bra vetenskap för att kunna säga att de eventuella fördelarna med cannabispreparat, så kallade cannabinoider, överväger risken för skadliga verkningar. Det konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i en kommentar som publiceras nyligen.

I sin nya kommentar om cannabinoider utgår SBU från en forskningsöversikt, en så kallad metaanalys, som är publicerad i Plos one.

Hjälper lite mot kronisk smärta

I metaanalysen går forskarna igenom 65 randomiserade och placebokontrollerade studier med totalt 7017 försökspersoner. Med det menas studier där deltagarna delas in slumpvis i olika grupper där vissa får verksam substans, i det här fallet alltså cannabinoider, medan andra får verkningslösa medel, placebo.

Alla studiedeltagare led av olika typer av smärta.

Forskarna bakom kartläggningen bedömer att det i 59 av 61 studier fanns hög risk för bias.

Med bias menas att det finns risk för partiskhet, att resultaten tolkas alltför positivt. Det handlar exempelvis om hur noga man är med att se till att forskare och försökspersoner inte vet vem som får effektiv behandling och inte, om resultat rapporteras ofullständigt och att bara vissa resultat redovisas.

Kunskapsöversikten visar att cannabinoider inte minskar akut smärta eller cancersmärta bättre än placebo. De ger heller ingen förbättrad livskvalitet.

16 av de granskade studierna omfattar patienter med kronisk smärta. Här visar kartläggningen faktiskt att cannabinoider hjälper mot kronisk smärta. Effekten var dock väldigt liten, konstaterar forskarna. Cannabispreparat tycks också kunna förbättra sömnkvaliteten.

Yrsel och trötthet är vanliga biverkningar

Användningen av cannabinoider är inte utan risker. Forskarna påpekar att inte en enda av de 65 studierna som inkluderas rapporterar om försökspersonerna utvecklade ett beroende eller drabbades av psykos. Både beroende och psykoser är välkända risker vid användande av vanlig cannabis.

Forskarna ser ingen ökad risk för allvarliga biverkningar med cannabispreparaten men konstaterar samtidigt att bevisvärdet är dåligt.

Cannabinoider ökar däremot risken för mindre allvarliga biverkningar jämfört med placebo. Det handlar om yrsel, trötthet, svindel, sjukdomar i nervsystemet och mag- och tarmbesvär.

Osäker effekt mot all slags smärta

SBU håller i stort med författarna av forskningsöversikten. Men konstaterar SBU att kartläggningen inte ger någon ytterligare klarhet i hur man ska bedöma balansen mellan risk och nytta av cannabinoider mot smärta.

Det behöver göras mer välgjord forskning för att säkert kunna göra en tillförlitlig helhetsbedömning.

Även om kartläggningen antyder att patienter med kronisk smärta kan få en liten lindring av sin smärta med hjälp av cannabinoider räcker bevisen inte till för att säkert säga att det verkligen är så.

Att cannabinoider visar liten lindring av kronisk smärta anser SBU är hypotesgrundande och inte ett bevis på effekten.

Det går inte ens att säga om någon patientgrupp med smärta skulle ha fördel av cannabinoider, det vill säga att nyttan överväger riskerna, understryker SBU.

SBU påpekar bevisbrister

SBU konstaterar också att kartläggningen har en rad brister.

Att översikten omfattar studier av patienter med olika typer av smärta minskar dess kliniska värde, anser SBU.

Det går inte att dra slutsatsen att cannabinoider hjälper mot vare sig kronisk smärta, akut smärta eller cancerrelaterad smärta. I de olika studierna användes dessutom olika typer av cannabispreparat, både syntetiska och naturliga. Författarna analyserar heller inte sambandet mellan dos och effekt.

SBU efterlyser också långtidsuppföljningar för att det ska kunna gå att dra meningsfulla slutsatser av viktiga effekter som biverkningar och dödlighet.

Skriver ut cannabispreparat off label

Det finns två godkända läkemedel som innehåller substanser från cannabis på den svenska marknaden.

Det ena läkemedlet är Sativex (cannabis sativa) som sprayas in i munhålan och används mot muskelstelhet, spasticitet, vid multipel skleros. Det andra läkemedlet heter Epidyolex (cannabidiol) och är en flytande lösning som bland annat används mot epileptiska krampanfall.

De här två läkemedlen är inte godkända för att behandla smärta. Men det händer att läkare ändå skriver ut dem mot smärta, så kallad off label-förskrivning.

Dessutom förekommer det att läkare skriver ut cannabisbaserade läkemedel som inte är godkända i Sverige, men som är godkända i andra länder. Det kallas för licensförskrivning.

Misslyckas stoppa cannabisklinik

Det finns också läkemedel med substanser från cannabis som specialtillverkas i Sverige, så kallade ex-tempore läkemedel.

Vissa svenska läkare har avslöjats med att skriva ut cannabispreparat på ett sätt som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Läkemedelsvärlden har exempelvis tidigare berättat om cannabiskliniken Aureum healthcare. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gav kliniken omedelbart verksamhetsförbud år 2022.

Men cannabiskliniken startade om på nytt i samma lokaler i Stockholm. Då bytte kliniken namn till Aurea care, vilket Läkemedelsvärlden också rapporterat om.

Endast specialister får skriva ut preparaten

Idag uppmärksammar även Janusinfo förskrivningen av cannabinoider. Det är Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar som står bakom artikeln.

Kommittén konstaterar att cannabispreparat efterfrågas på ett antal olika indikationer och inte bara de som är godkända.

I artikeln understryker kommittén att det bara är vissa specialister som får förskriva de godkända läkemedlen och då för avsedd indikation.

Sativex (cannabis sativa) ska bara skrivas ut av neurolog med särskild kunskap om multipel skleros, MS. Epidyolex (cannabidiol) ska endast skrivas ut av barnepilepsispecialist eller barnepileptolog.