Stort cannabisprojekt fann inga bevis för smärtlindring

Stort cannabisprojekt fann inga bevis för smärtlindring

En internationell grupp av smärtforskare har granskat en omdebatterad fråga om cannabisprodukter.

22 mar 2021, kl 12:32
0

Annons

Förespråkare för medicinsk användning av cannabis brukar ofta framhålla att det kan lindra smärta. Det är också främst i smärtlindrande syfte som läkare i Sverige förskriver cannabisbaserade produkter på licens. En förskrivning som är liten men ökar.

Men det vetenskapliga stödet för att förskriva cannabis och cannabisprodukter mot smärta är minst sagt skralt. Däremot visar studier på en betydande risk för biverkningar. De slutsatserna drar ett internationellt team av smärtforskare.

Teamet består av ett 20-tal smärtspecialister som i ett drygt tvåårigt projekt har gått igenom och utvärderat forskningsläget om cannabis och smärta. Projektet genomfördes på uppdrag av smärtforskarnas internationella sammanslutning International association for the study of pain, IASP. Resultatet har ny publicerats i ett flertal artiklar i tidskriften Pain.

Cannabis lindrade smärta i djurexperiment

En av granskningarna inom projektet fokuserade på djurstudier och visade att det går att visa på smärtlindrande effekter hos försöksdjur. Men en annorlunda bild framträdde i granskningen av kliniska studier av människor med olika smärttillstånd. Där hittade forskarna inga vetenskapliga bevis av god kvalitet som stöder att cannabis, cannabidioder (ämnen som finns i cannabisväxten) eller cannabisbaserade läkemedel har effekt mot smärta.

Smärtforskaren Lars Arendt-Nielsen, professor vid Aalborgs universitet i Danmark, ledde projektet. I en intervju för Danmarks radio säger han att det är vanligt att erfarenheter från djurförsök inte kan överföras till människor.

– Dessvärre är det också det vi ser med cannabis – god effekt på djur, ingen effekt på människor, säger han.

Sammanlagt över 7 000 deltagare

Forskarteamet baserar dessa slutsatser på en genomgång av 36 randomiserade, kontrollerade kliniska studier som uppfyllde kvalitetskriterierna. I dessa studier har behandling med cannabis, cannabinoider eller cannabisläkemedel studerats hos sammanlagt 7 217 deltagare. Ingen av de inkluderade studierna gällde behandling med enbart ämnet cannabidiol, CBD.

De studerade smärttillstånden var bland annat neuropatisk smärta, smärta vid multipel skleros, cancersmärta och smärta efter kirurgiska ingrepp.

Av samtliga studier var det ett fåtal som rapporterade någon typ av smärtlindrande effekt och IASP-experterna bedömde att dessa resultat genomgående höll låg vetenskaplig kvalitet. Experterna skriver att de sammanvägda resultaten varken stöder eller motbevisar att cannabis kan vara lämpligt som smärtbehandling.

Efterlyser fortsatt forskning

Den delgranskning som fokuserade på behandlingarnas säkerhet fann däremot ett tydligt stöd för att cannabisrelaterade behandlingar kan ha en rad biverkningar. De vanligaste biverkningarna var yrsel, trötthet och koncentrationsproblem. Men även allvarliga biverkningar som psykoser, självmordstankar, minnesstörningar och depression har rapporterats.

I Sverige finns i dag två godkända cannabisbaserade läkemedel. Inget av dem är dock godkänt för smärtbehandling. Läkemedlet Sativex innehåller cannabinoiderna CBD och THC och är godkänt för behandling av spasticitet vid multipel skleros. Läkemedlet Epidyolex innehåller CBD och är godkänt för behandling av kramper vid svåra former av epilepsi.

Men det förekommer också en ökande licensförskrivning av cannabisbaserade produkter ofta för smärtlindring. En av dessa cannabisprodukter för medicinskt syfte är Bediol, som består av torkat extrakt av själva cannabisväxten och innehåller både CBD och THC.

Lars Arendt-Nielsen och hans medarbetare anser att mer forskning på området behövs för att det ska gå att dra några slutgiltiga slutsatser, men att det för närvarande inte går att rekommendera cannabisrelaterade behandlingar som smärtlindring. Det betyder dock inte, säger han i intervjun, att patienter som redan står på den här typen av behandling och upplever att den hjälper bör sluta:

– Har man ordinerats cannabis och upplever en smärtlindrande effekt tycker vi inte att man ska sluta med det. Men man ska ha en tät dialog med sin läkare om både effekt och biverkningar.