Annons

Månads arkivering december 2016

De flesta läkemedel mot fetma har varit farliga

I en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMC Medicine har forskare gått igenom de tillbakadragna läkemedlen mot fetma från 1950-talet fram tills idag.

De konstaterar att utvecklingen av fetmaläkemedel har kantats av farliga biverkningar och substanser som har godkänts, för att sedan efter en kortare eller längre tid, dras tillbaka från marknaden.

– Det är en i många stycken törneströdd stig, kommenterar Jarl Torgerson, docent och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Forskarna bakom studien har gått igenom läkemedel mot fetma som blivit indragna från marknaden efter att först ha blivit godkända, mellan åren 1950 och 2015. Sökningar har gjorts från en rad källor, bland andra nyhetsbrev och databaser från Världshälsoorganisationen, WHO, brittiska och amerikanska läkemedelsmyndigheterna och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Örtmediciner och andra mediciner utan förskrivning uteslöts. De läkemedel som kom med i studien var de med förskrivning som dragits tillbaka på grund av misstänkta eller visade biverkningar.

Av de 25 läkemedel som identifierades hade nästan alla, 23 stycken, centralstimulerande mekanismer. 22 stycken fungerade som aptitsänkare, framför allt genom centralstimulerande effekter på adreno-, dopamin- och serotoninreceptorer. Ett påverkade cannabinoidreceptorer.

Biverkningar i form av psykiatriska störningar, hjärtproblem eller missbruks- eller beroendeproblem svarade för över 80 procent av tillbakadragningarna.

Även tidigare studier av läkemedel mot fetma har visat på dess historia av många farliga biverkningar. En genomgång i Diabetes and Metabolism Journal påpekar att licenserna för tre substanser, varav en var amfetamin, alla drogs tillbaka på grund av risker för psykiatriska störningar, hjärtinfarkt eller stroke.

Men läkemedel mot fetma har funnits längre tid än vad den aktuella studien gick igenom, och de var inte mindre farliga i sin tidigaste historia.

Det första läkemedlet mot fetma kom redan på trettiotalet, skriver forskarna i studiens bakgrund. 1933 kom ett läkemedel, 2,4-Dinitrophenol (DNP), för viktnedgång vars mekanism gick ut på att påverka kroppens temperatur genom påverkan på mitokondrierna, cellernas ”kraftverk”. Det visade sig vara mycket farligt, och kunde orsaka dödsfall och förbjöds av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA 1938.

Ett sextiotal dödsfall har rapporterats på grund av 2,4-Dinitrophenol (DNP), som sen det förbjöds ändå har använts i olika sammanhang, bland annat av body builders. Det berättas i en artikel i Journal of Medical Toxicology. Det ska också ha förskrivits till ryska soldater under andra världskriget för att hjälpa dem att hålla värmen, och även förskrivits långt senare, bland annat av en läkare i USA som senare fängslades för detta.

Så hur ser det ut i dag? American Journal of Medicine rapporterar att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, efter årtionden av tillbakadragningar, nyligen har godkänt ett flertal nya substanser mot fetma.

I Sverige finns i dag endast ett godkänt och rabatterat läkemedel mot fetma. Xenical, med substansnamnet orlistat, godkändes för 17 år sen och används för behandling av personer med kraftig övervikt eller fetma.

Det fungerar genom att binda till enzymer i matsmältningssystemet och blockera dem så att enzymerna inte kan bryta ned fettet som passerar genom tarmen. Fett som inte brutits ner kan inte tas upp av kroppen. Omkring en tredjedel av fettet i maten passerar genom matsmältningssystemet utan att tas upp vid behandling med Xenical, som ska ske tillsammans med en kalorisnål kost.

I halvdos säljs det receptfritt under namnet Alli.

– Det är nog den enda substansen i vårt land som överlevt lång tid, som inte haft nån påfallande biverkningsproblematik av den art vi har sett, säger Jarl Torgerson, docent och överläkare på psykiatri psykos vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vad kan man tro om dess framtid, kommer det också så småningom att dras tillbaka?

– Man ska akta sig för att låta tvärsäker, men har ett läkemedel funnits så länge, och det ännu inte har dykt upp allvarliga biverkningar, så ska det mycket till, säger Jarl Torgerson.
Han var en av dem som var involverad i läkemedelsprövningarna vid preparatets godkännande för 17 år sen.

Vad har det för biverkningar?

– Läkemedlet utövar sin effekt lokalt i tarmen, och hämmar fettupptaget. Så den systemiska effekten blir väldigt ringa. Det diskuterades inledningsvis om det skulle bli problem med upptaget av fettlösliga vitaminer, men så blev det inte.

Är det ett bra läkemedel?

– Nja. Det ger statistiskt signifikant bättre viktnedgång än kost och motion, men den är ändå blygsam jämfört med kirurgi. Om man ger det till patienter med förstadium till diabetes, så verkar det diabetesförebyggande. Men det är ingen "magic bullet" för fetma. Det finns det inget läkemedel som är.

Läkemedel som kan komma att finnas i Sverige är bland annat Mysimba. Det är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA men finns ännu inte i Sverige. Substansen liraglutid finns under namnet Victoza och är ett läkemedel för diabetiker. Substansen är också godkänt för indikationen fetma och ges då i högre dos under namnet Saxenda. Men det omfattas inte av någon prissubvention.

Att så många läkemedel mot fetma visat sig ha svåra biverkningar, tror Jarl Torgerson kan bero på att det till stora delar handlat om substanser som påverkar det centrala nervsystemet.

Eftersom det samtidigt inte handlar om att bota akuta, dödliga sjukdomstillstånd, kan man tänka sig att toleransen för biverkningar inte är lika hög som för till exempel läkemedel mot svår cancer eller depression.

Hepatit C-behandling kan reaktivera hepatit B

Hepatit C är en infektionssjukdom som drabbar levern, och som måste behandlas med antivirala läkemedel mot hepatit C-viruset.

Men nu har det visat sig att den nya direktverkande behandlingen mot hepatit C-viruset som kom för några år sedan, kan leda till en reaktivering av hepatit B, en annan virusorsakad sjukdom med inflammation i levern.

Ett trettiotal fall har rapporterats, från patienter som både har hepatit B och C, att den tidigare inaktiva hepatit B-infektionen har reaktiverats i och med den antivirala behandlingen mot hepatit C. Orsaken till detta tros vara att behandlingen har lett till en drastisk minskning av hepatit C-virus, vilket har påverkat kroppens immunologiska kontroll över hepatit B-viruset.

En reaktivering av hepatit B kan vara dödlig.

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar nu att alla patienter som ska få behandling mot hepatit C först ska screenas för hepatit B. De som har båda infektionerna ska följas upp och behandlas enligt gällande riktlinjer.

Ytterligare studer behövs också för att bedöma risken för återfall av levercancer i samband med hepatit C-behandling, konstaterar PRAC. Säkerhetskommittén rekommenderar att en varning ska finnas i produktinformationen för läkemedlen.

PRAC:s rekommendationer går till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté, CHMP, som ska komma med ett slutligt utlåtande.

Här kan du läsa svenska Läkemedelsverkets artikel om detta och vilka läkemedel som inkluderats i granskningen.

Använder superdator i läkemedelsutveckling

I superdatorn Watson, som numera finns specialanpassad för läkemedelsutveckling, finns data från 25 miljoner abstrakt i databasen Medline, mer än en miljon fulltextartiklar från medicinska vetenskapliga tidskrifter och data från fyra miljarder patienter.

Informationen processas utifrån olika frågeställningar och kan användas bland annat för att hitta nya mönster och kombinationer inom aktuellt område.

Läkemedelsföretaget Pfizer meddelar i ett pressmeddelande att man kommer att använda denna nya teknik för att snabba på läkemedelsutvecklingen inom området immunonkologi. Syftet är att hitta nya målmolekyler för läkemedel, nya kombinationsbehandlingar och nya sätt att göra urval av patienter.

– Det finns otroliga mängder data och litteratur tillgänglig inom detta komplexa område och genom att utnyttja avancerad teknik tror vi att vi kan hjälpa våra vetenskapliga experter att snabbare identifiera nya kombinationer av immunmodulerande substanser, säger Mikael Dolsten, global forsknings- och utvecklingschef på Pfizer i pressmeddelandet.

Beslutet att ta hjälp av Watson togs efter ett pilotförsök där superdatorn hittat en ny möjlig cancerbehandling, skriver First Word Pharma. Baserat på den information Watson getts gav datorn starka rekommendationer om en kombination av två läkemedel som en tänkbar cancerbehandling.

Pfizers egna forskare hade tidigare identifierat en liknande kombinationsbehandling, vilket ansågs utgöra ett kvitto på att Watson gjort en korrekt analys.

– Vi försöker nu validera dessa resultat i djurmodeller, sade Mikael Dolsten.

Forskarna kommer att använda Watson för storskalig dataanalys av både licensierad och publik data, liksom företagets egen patentskyddade information.

Vanliga svampmedel blir receptbelagda

Ett antal i dag receptfria läkemedel som används systemiskt för att behandla infektioner orsakade av bakterier, virus, svamp och encelliga parasiter blir receptbelagda från och med den 1 juni nästa år. Det har Läkemedelsverket beslutat.

Syftet är att minska utvecklingen av antibiotikaresistens och behålla effekten av antimikrobiella läkemedel.

– Genom att införa receptkrav för dessa läkemedel vill vi minska fel- och överanvändning och aktivt motverka resistensutveckling, säger Anders Lignell, utredare och infektionsläkare på Läkemedelsverket.

Det är de i dag receptfria engångsförpackningarna av svampmedlen Diflucan, Fluconazol Hexal och Solona som beläggs med recept. Samtliga preparat innehåller den aktiva substansen flukonazol och används för behandling av svamp i underlivet.

Även det antivirala läkemedlet Afamcivir mot munherpes berörs, även om det i dagsläget inte marknadsförs i Sverige. Amficivir innehåller den aktiva substansen famciclovir.

Läkemedel fantastiska när de når hela vägen

Sen jag för några veckor sen blev medicinjournalist på heltid har jag dykt in i en fascinerande värld. Jag har fått läsa och skriva om spännande studier om framtidens läkemedel, biologiska, skräddarsydda behandlingar och nya avancerade terapier.

Jag är starstruck. Så mycket fantastisk forskning!

Samtidigt. Sjuksköterskan i mig armbågar mig i sidan. Hur lätt det faller i sista ledet. För ett läkemedel gör som bekant ingen nytta om det inte når sin tänkta slutdestination.

Läs hela Sara Heymans blogginlägg här.

Många väntar på beslut om hiv-medlet Truvada

Som Läkemedelsvärlden.se skrivit om tidigare, kan användning av Truvada som så kallat Prep, pre-expositions profylax, ett förebyggande läkemedel mot hiv-infektion, bidra till att vända ökningen av nya hiv-infektioner i Europa. Det säger EU-organet Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC. 

Än så länge är det i Europa bara Frankrike och Norge som agerat enligt ECDC:s förslag och inkluderat Truvada i sin hiv-prevention.

Men i Sverige har frågan ändå börjat diskuteras. Inom kort ska ett möte hållas med Folkhälsomyndigheten och representanter från landstingens smittskyddsenheter. Där ska frågorna tas upp om hur Truvada som förebyggande behandling ska finansieras, vilka som ska få läkemedlet och hur den medicinska uppföljningen ska se ut. 

– Vi ska hitta en samsyn i dessa frågor, säger Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.

Lena Lindborg är verksamhetschef på Infektion/Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm, och ska delta i mötet med Folkhälsomyndigheten.

– Det är ju en ny behandlingsmetod för att förebygga hiv, säger hon. För att införa en ny metod krävs bra underlag och rutiner som ska skapas. Man måste alltid beakta konsekvensen av läkemedel som förskrivs. Bedömning måste göras i varje enskilt fall innan Prep förskrivs.

Det är för en liten grupp personer som Truvada i förebyggande syfte är aktuellt. Lena Lindberg uppskattar att det på Venhälsan handlar om upp till 400 personer. Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten säger att det inte finns någon uppskattning om hur många det rör sig om i hela landet.

Det är nämligen inte partner till personer som lever med hiv i fasta relationer som läkemedlet är aktuellt för. En hiv-positiv person som har behandlats i sex månader är inte längre smittsam. Det är alltså bara under det första halvåret sedan behandling har påbörjats, som Prep är aktuellt för en hiv-positiv persons sexpartner. Omkring 95 procent av de personer som lever med hiv i Sverige i dag är välbehandlade.

Den främsta gruppen som Prep kan komma ifråga för är istället de som har ett utpräglat riskbeteende, som har flera sexpartner vars hiv-status är okänd. Det är ofta personer som först får andra infektioner, som till exempel rektal gonorré och klamydia och syfilis. Återkommande sexuellt överförda infektioner är därför riskmarkörer som signalerar risk att exponeras för hiv-infektion. Dessa personer kan fångas upp på mottagningar som till exempel Venhälsan.

Thomas Winberg, ordförande för Posithiva Gruppen, en rikstäckande organisation för personer som lever med hiv, hoppas att Truvada ska få ingå i hiv-preventionen i Sverige, och därmed vara gratis för dem som behöver det.

– Det handlar ju om att förhindra spridning av hiv, säger han. Det är en liten grupp människor som kan behöva Prep. 

Ett tungt skäl för att Truvada som förebyggande behandling ska vara subventionerat är att det då kan ges under ordnade former från klinikerna som är vana vid att arbeta med de här patientgrupperna. Det är nämligen viktigt att det är helt fastställt att man är hiv-negativ när man börjar ta Prep, och att regelbundna tester sedan görs. Om en hiv-positiv person tar Prep finns risk för resistensutveckling.

Det finns även biverkningar, som risk för njurskador och nedsatt bentäthet, vilket också föranleder behov av regelbundna kontroller.

Infektionsläkaren Lars Moberg som arbetat med hiv sedan tidigt åttiotal, anser att det inte är någon svår fråga om Truvada bör vara subventionerat i Sverige för att tas förebyggande mot hiv-infektion.

– Vi som har arbetet med hiv-prevention och frågor om säker sex vet hur verkligheten ser ut, säger han. Vi vet att det är många människor som inte använder kondom, av olika skäl. Det kan man ha synpunkter på, eller så utgår man från hur det ser ut och agerar utifrån det.

De verktyg som finns för att skydda människor från en obotlig sjukdom bör användas, anser Lars Moberg. Utöver det mänskliga lidandet, är det också en fördel ur kostnadssynpunkt. Det är dyrare med hiv-infekterade människor som ska få behandling resten av sina liv, än den förebyggande medicineringen.

Behandlingen med Truvada är lätt att följa, endast en tablett om dagen. En fransk studie har även visat att samma skydd kan uppnås temporärt om man tar behandlingen som en tillfällig behandling; ett antal tabletter inom en viss tid före ett planerat samlag och under en viss tid efteråt. Men den metoden finns inte i FASS.

Världshälsoorganisationen WHO har sedan 2014 rekommenderat Truvada i kombination med kondom som förebyggande behandling till gruppen män som har sex med män. Andra länder utanför EU, som USA, Israel, Sydafrika, Australien och Brasilien, har beslutat om införande eller redan infört Prep-behandling.

Lars Moberg anser att det vore passande för Sverige att ta tydlig ställning och göra Truvada subventionerat som en förebyggande behandling. Detta med tanke på historien bakåt när det gäller Sveriges agerande för att minska skadeverkningar av hiv. Lars Moberg menar att det alltid har funnits inslag av moralism i synen på förebyggande åtgärder. Han gör jämförelser med sprututbyten och metadonprogram.

– Det har ju varit en vanligt förekommande åsikt att det sänder dubbla budskap. Människor som resonerar så tror att valen vi gör i livet handlar om ont eller gott. Men i de här fallen handlar det inte om några sådana val. Det handlar om val mellan ont och ont, och då gäller det att undvika det mest onda. Men det har varit väldigt svårt att få igenom till exempel sprututbytesprogram.

Tror du att en subventionering har stor betydelse?

– Ja, det tror jag. Om läkemedel verkligen ska bli använda, och använda på rätt sätt, så måste samhället ta på sig det.

Lars Moberg påpekar att det i gaygruppen är många som redan idag köper Prep via nätet. Och det finns problem med det, eftersom ingen ordentlig uppföljning garanteras.

Men, i dagsläget går det inte att få Truvada, i alla fall inte på Venhälsan i Stockholm. Venhälsan driver frågan om kontrollerat införande av Prep i Sverige, står det i ett dokument på hemsidan. Men innan frågorna om finansiering och den medicinska uppföljningen är lösta kan inte mottagningen ta på sig ansvaret för förskrivning av Truvada, skriver de.

Verksamhetschef Lena Lindborg vill invänta mötet med Folkhälsomyndigheten, där man ska resonera om införandet av Truvada, innan hon säger något mer.

Känner ni av ett högt tryck från patienter som vill ha Truvada?

– Inte än så länge, säger Lena Lindborg. Vi har fått förfrågningar, men inte så många. Men vi tror att vi kan förvänta oss det, när det blir mer känt.

Thomas Winberg på intresseorganisationen Posithiva Gruppen hoppas att uppmärksamhet kring Truvada kan ge andra positiva följdverkningar, som en ökad, uppdaterad kunskap om hiv i samhället. Att hiv-positiva personer som har en välinställd behandling är smittfria är något som många inte vet.

– Det finns en stor generell okunskap, säger Thomas Winberg. Till och med i sjukvården stöter vi på det hela tiden. Få känner till att med en välfungerande behandling blir virusnivåerna i blodet omätbara, vilket innebär att viruset inte kan överföras.

Stesolid lämnades ut felaktigt och såldes vidare

0

En boende på ett behandlingshem för barn och unga i södra Stockholm, gick i september till ett närliggande apotek. Där kunde han hämta ut Stesolid och Imovane, lugnande läkemedel respektive narkotikaklassade och beroendeframkallande insomningstabletter.

Detta trots att det i doseringsfältet stod att läkemedlen endast fick lämnas ut till sjuksköterska på personens HVB-hem, och inte till kunden själv.

Mannen sålde sedan vidare läkemedel till en annan boende på behandlingshemmet. Den personen överdoserade Stesolid så att hen fick föras till sjukhus.

Personen kommer att klara sig, står det i Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Farmaceuten som expedierade läkemedlen har sagt att det var stressigt på apoteken den dagen.

Vårdgivaren, i det här fallet apoteket, har förslagit åtgärder för att förhindra att något liknande ska hända igen.

Händelsen är även anmäld till Läkemedelsverket. Inspektionen för vård och omsorg har avslutat ärendet och bedömt att apoteket har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada.