Många väntar på beslut om hiv-medlet Truvada

Många väntar på beslut om hiv-medlet Truvada

Efterlängtad förebyggande hiv-behandling finns, men förskrivs i dagsläget inte på hiv-mottagningen Venhälsan i Stockholm, eftersom frågor om finansiering och medicinsk uppföljning inte är lösta.

1 dec 2016, kl 09:52
0

Annons

Thomas Winberg, ordförande Posithiva Gruppen

Anders Tegnell, avdelningschef Folkhälsomyndigheten

Lars Moberg, specialist infektionsmedicin och medicinskt ansvarig för hiv-organisationen Noaks Ark. Även bland annat initiativtagare till Venhälsan.

Som Läkemedelsvärlden.se skrivit om tidigare, kan användning av Truvada som så kallat Prep, pre-expositions profylax, ett förebyggande läkemedel mot hiv-infektion, bidra till att vända ökningen av nya hiv-infektioner i Europa. Det säger EU-organet Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC. 

Än så länge är det i Europa bara Frankrike och Norge som agerat enligt ECDC:s förslag och inkluderat Truvada i sin hiv-prevention.

Men i Sverige har frågan ändå börjat diskuteras. Inom kort ska ett möte hållas med Folkhälsomyndigheten och representanter från landstingens smittskyddsenheter. Där ska frågorna tas upp om hur Truvada som förebyggande behandling ska finansieras, vilka som ska få läkemedlet och hur den medicinska uppföljningen ska se ut. 

– Vi ska hitta en samsyn i dessa frågor, säger Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.

Lena Lindborg är verksamhetschef på Infektion/Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm, och ska delta i mötet med Folkhälsomyndigheten.

– Det är ju en ny behandlingsmetod för att förebygga hiv, säger hon. För att införa en ny metod krävs bra underlag och rutiner som ska skapas. Man måste alltid beakta konsekvensen av läkemedel som förskrivs. Bedömning måste göras i varje enskilt fall innan Prep förskrivs.

Det är för en liten grupp personer som Truvada i förebyggande syfte är aktuellt. Lena Lindberg uppskattar att det på Venhälsan handlar om upp till 400 personer. Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten säger att det inte finns någon uppskattning om hur många det rör sig om i hela landet.

Det är nämligen inte partner till personer som lever med hiv i fasta relationer som läkemedlet är aktuellt för. En hiv-positiv person som har behandlats i sex månader är inte längre smittsam. Det är alltså bara under det första halvåret sedan behandling har påbörjats, som Prep är aktuellt för en hiv-positiv persons sexpartner. Omkring 95 procent av de personer som lever med hiv i Sverige i dag är välbehandlade.

Den främsta gruppen som Prep kan komma ifråga för är istället de som har ett utpräglat riskbeteende, som har flera sexpartner vars hiv-status är okänd. Det är ofta personer som först får andra infektioner, som till exempel rektal gonorré och klamydia och syfilis. Återkommande sexuellt överförda infektioner är därför riskmarkörer som signalerar risk att exponeras för hiv-infektion. Dessa personer kan fångas upp på mottagningar som till exempel Venhälsan.

Thomas Winberg, ordförande för Posithiva Gruppen, en rikstäckande organisation för personer som lever med hiv, hoppas att Truvada ska få ingå i hiv-preventionen i Sverige, och därmed vara gratis för dem som behöver det.

– Det handlar ju om att förhindra spridning av hiv, säger han. Det är en liten grupp människor som kan behöva Prep. 

Ett tungt skäl för att Truvada som förebyggande behandling ska vara subventionerat är att det då kan ges under ordnade former från klinikerna som är vana vid att arbeta med de här patientgrupperna. Det är nämligen viktigt att det är helt fastställt att man är hiv-negativ när man börjar ta Prep, och att regelbundna tester sedan görs. Om en hiv-positiv person tar Prep finns risk för resistensutveckling.

Det finns även biverkningar, som risk för njurskador och nedsatt bentäthet, vilket också föranleder behov av regelbundna kontroller.

Infektionsläkaren Lars Moberg som arbetat med hiv sedan tidigt åttiotal, anser att det inte är någon svår fråga om Truvada bör vara subventionerat i Sverige för att tas förebyggande mot hiv-infektion.

– Vi som har arbetet med hiv-prevention och frågor om säker sex vet hur verkligheten ser ut, säger han. Vi vet att det är många människor som inte använder kondom, av olika skäl. Det kan man ha synpunkter på, eller så utgår man från hur det ser ut och agerar utifrån det.

De verktyg som finns för att skydda människor från en obotlig sjukdom bör användas, anser Lars Moberg. Utöver det mänskliga lidandet, är det också en fördel ur kostnadssynpunkt. Det är dyrare med hiv-infekterade människor som ska få behandling resten av sina liv, än den förebyggande medicineringen.

Behandlingen med Truvada är lätt att följa, endast en tablett om dagen. En fransk studie har även visat att samma skydd kan uppnås temporärt om man tar behandlingen som en tillfällig behandling; ett antal tabletter inom en viss tid före ett planerat samlag och under en viss tid efteråt. Men den metoden finns inte i FASS.

Världshälsoorganisationen WHO har sedan 2014 rekommenderat Truvada i kombination med kondom som förebyggande behandling till gruppen män som har sex med män. Andra länder utanför EU, som USA, Israel, Sydafrika, Australien och Brasilien, har beslutat om införande eller redan infört Prep-behandling.

Lars Moberg anser att det vore passande för Sverige att ta tydlig ställning och göra Truvada subventionerat som en förebyggande behandling. Detta med tanke på historien bakåt när det gäller Sveriges agerande för att minska skadeverkningar av hiv. Lars Moberg menar att det alltid har funnits inslag av moralism i synen på förebyggande åtgärder. Han gör jämförelser med sprututbyten och metadonprogram.

– Det har ju varit en vanligt förekommande åsikt att det sänder dubbla budskap. Människor som resonerar så tror att valen vi gör i livet handlar om ont eller gott. Men i de här fallen handlar det inte om några sådana val. Det handlar om val mellan ont och ont, och då gäller det att undvika det mest onda. Men det har varit väldigt svårt att få igenom till exempel sprututbytesprogram.

Tror du att en subventionering har stor betydelse?

– Ja, det tror jag. Om läkemedel verkligen ska bli använda, och använda på rätt sätt, så måste samhället ta på sig det.

Lars Moberg påpekar att det i gaygruppen är många som redan idag köper Prep via nätet. Och det finns problem med det, eftersom ingen ordentlig uppföljning garanteras.

Men, i dagsläget går det inte att få Truvada, i alla fall inte på Venhälsan i Stockholm. Venhälsan driver frågan om kontrollerat införande av Prep i Sverige, står det i ett dokument på hemsidan. Men innan frågorna om finansiering och den medicinska uppföljningen är lösta kan inte mottagningen ta på sig ansvaret för förskrivning av Truvada, skriver de.

Verksamhetschef Lena Lindborg vill invänta mötet med Folkhälsomyndigheten, där man ska resonera om införandet av Truvada, innan hon säger något mer.

Känner ni av ett högt tryck från patienter som vill ha Truvada?

– Inte än så länge, säger Lena Lindborg. Vi har fått förfrågningar, men inte så många. Men vi tror att vi kan förvänta oss det, när det blir mer känt.

Thomas Winberg på intresseorganisationen Posithiva Gruppen hoppas att uppmärksamhet kring Truvada kan ge andra positiva följdverkningar, som en ökad, uppdaterad kunskap om hiv i samhället. Att hiv-positiva personer som har en välinställd behandling är smittfria är något som många inte vet.

– Det finns en stor generell okunskap, säger Thomas Winberg. Till och med i sjukvården stöter vi på det hela tiden. Få känner till att med en välfungerande behandling blir virusnivåerna i blodet omätbara, vilket innebär att viruset inte kan överföras.