Månads arkivering januari 2012

MS-medel ska utvärderas igen

0

Gilenya (fingolimod) har varit godkänt inom EU sedan våren 2011 för peroral behandling av patienter med multipel skleros. Nu har det rapporterats om ett dödsfall i USA när en patient fick sin första dos av läkemedlet och EMA har därför beslutat om en ny utvärdering av behandlingens nytta i förhållande till risken.

I väntan på
att den blir klar rekommenderar Läkemedelsverket en utökad övervakning av patienter som får sin första behandling med läkemedlet. Bland annat rekommenderas EKG-övervakning under sex timmar och att blodtryck och hjärtfrekvens kollas varje timme.
Globalt har fler än 30 000 MS-patienter behandlats med Gilenya.

Smittskyddet söker influensarapportörer

2

Hur säkra prognoserna blir beror på hur många som sluter upp som rapportörer till den här sajten. Den bygger nämligen på frivilliga rapporter från medborgarna.
-Idag har vi lite drygt 1000 deltagare som gått med, men vårt mål är 10 000 aktiva medlemmar, spridda i landet utifrån befolkningsunderlaget, säger AnnaSara Carnahan på Smittskyddsinstitutet.
-Då först blir influensakartan en möjlighet att få tillförlitlig information. På influensakoll.se finns tre olika kartor som visar spridningen av influensa, förkylning och magsjuka.

Vad är då
en aktiv deltagare?
-Tanken är att man lämnar en rapport kontinuerligt, en gång i veckan, även om man är frisk, säger AnnaSara Carnaham.
Den som deltar som rapportör kan också lämna in uppgifter om anhöriga, som till exempel farmor och barn.

Sverige är ett
av tio europeiska länder som deltar i det här projektet initierat av Nederländerna. Bland annat Portugal, Belgien och Storbritannien är med i EU-projektet. Målet är att också kunna publicera europeiska inflensa- och förkylningskartor baserade på deltagarna rapportering.

Tamiflus effektivitet fortsatt ifrågasatt

0

Nu har forskare vid Cochrane-institutet än en gång granskat de vetenskapliga artiklar som presenterats om Tamiflus effektivitet. Den nya analysen bekräftar att Tamiflu, oseltamivir, lindrar influensasymtom inom lite drygt 20 timmar. Men forskarna ifrågasätter nu om behandling med oseltamivir minskar komplikationer som lunginflammation, behovet av sjukhusinläggningar eller smittspridning. Skäl som används för att Tamiflu är ett pandemiläkemedel.

I en tidigare Cochrane-analys
som publicerades 2003 bekräftades minskningen av komplikationer. Men det visade sig sedan att bara två av de tio studier som ingick i metaanalysen hade offentliggjorts.
Cochranes granskare kritiserar tillverkaren Roche för att ha försvårat analysen, eftersom företaget inte lämnat ut alla data från kliniska prövningar som forskarna begärt och först lovats. I den senaste analysen, finansierad av National Institute for Health Research i Storbritannien, har de därför samlat in rådata från främst europeiska läkemedelsmyndigheter.
I den nya översynen fann forskarna att uppgifter om över 60 procent av patienter som deltagit i de kliniska studierna aldrig publicerats i medicinska tidskrifter.

Nu blev forskarnas
slutsats att det inte finns belägg för någon minskning av sjukhusvård. De påpekar också att det i materialet finns flera rapporter om biverkningar än de som omnämns i publicerade artiklar.
? Tittar man bara på publicerade rapporter är det en stor risk att slutsatserna blir partiska och som ingen bör lita på, säger en av forskarna, Peter Doshi i en kommentar till analysen.

Företaget Roche
avvisar kritiken och säger i ett uttalande att analyser av hälsomyndigheter visar att Tamiflu under H1N1-pandemin 2009 räddade liv och att färre behövde sjukhusvård.

Antidepressiva läkemedel ökar fallolyckorna

1

Många dementa patienter diagnosticeras också som deprimerade och behandling med SSRI-läkemedel är vanlig. Men behandlingen innebär samtidigt att risken för fallolyckor ökar. Det är i och för sig känt sedan tidigare när det gäller äldre antidepressiva, men den här studien från Erasmus University Medical Center i Rotterdam tyder på att risken för fall även ökar med de nya behandlingarna.
 

I studien som publiceras i British Journal of Clinical pharmacology noterade forskaren förskrivningen av antidepressiva på 248 äldreboenden under två år. Hon noterade totalt 683 fallolyckor, varav 220 var allvarliga, som brutna ben och höftleder. Under studietiden avled en patient orsakad av fall. Risken för fallolyckor var i studien tre gånger högre bland patienter som behandlades med SSRI-läkemedel.

Kraftig ökning av beslagtagna läkemedel

1

Det är främst tullens satsning på att kontrollera post- och kurirflödet som förklarar de ökade beslagen. Under 2011 ökade de narkotikabeslagen med över 50 procent, från knappt 2000 2010 till över 3000 ifjol, en stor del just narkotiska läkemedel.

Men ökningen
av den här typen av beslagtagna försändelser är också ett tecken på att den illegala internetförsäljningen fortsätter att öka, enligt Tullverket.
Beslagen av narkotiska läkemedel i pulver- och flytande form ökade också från knappt 13 kilo 2010 till över 40 kilo i fjol när det gäller pulver. I flytande form beslagtog man åtta liter 2011, året dessförinnan 1,5 liter.

Fentanylplåster kopplas till dödsfall

0

Förra året kopplades sex dödsfall i Halland till missbruk av medicinska plåster med den beroendeframkallande substansen fentanyl. Plåstren som används för smärtlindring röks.
Nu tror Hallandspolisen att ytterligare två nya dödsfall under januari beror på missbruk av fentanylplåstren.

Blodtryckssänkare förlänger livet

0

Att blodtryckssänkande behandling minskar risken för hjärtkärlsjukdom är visat i studier, men effekten på längre sikt är diskuterad.

Nu tyder en
långtidsstudie, publicerad i den medicinska tidskriften Jama, att behandlingen också ökar livslängden hos patienterna.
I studien använde sig forskarna av data från en klinisk studie gjord 1986 där 4 000 patienter, i snitt 72 år, behandlades med ett vattendrivande preparat, chlorthalidon eller placebo. 1986, 20 år senare, fann forskarna att de som behandlats hade levt längre än de som behandlats med placebo.

Varje extra
månad med behandling förlängde livet med en extra dag, vilket motsvarar ett extra år efter 30 års behandling.

Falska läkemedel hotar kampen mot malaria

0

Forskare har undersökt falska läkemedel och läkemedel av låg kvalitet mot malaria som kunnats köpas i elva afrikanska länder mellan 2002 och 2010. De fann att en del av läkemedlen innehöll små mänger artemisinin som till en början lindrar symtomen men inte botar sjukdomen, skriver BBC. Andra läkemedel innehöll substanser som kan orsaka allvarliga biverkningar, speciellt om de tas tillsammans med bromsläkemedel mot hiv.

Enligt forskarna är biverkningar inte det största problemet, utan att malariaparasiterna med tiden ska utveckla resistens mot läkemedlen eftersom mängderna artemisinin är för små för att döda av alla parasiter i kroppen.  Forskarna bakom studien uppmanar nu de afrikanska regeringarna att göra något för att förhindra de falska läkemedlen, annars riskeras att miljontals människor dör, särskilt barn och gravida.

D-vitamin förbättrade inte lungsjukdom

0

Tidigare forskning har visat att tre fjärdedelar av dem som har Kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, har brist på D-vitamin. Forskarna ville då undersöka om stora mängder tillskott av vitaminen kunde hjälpa patienterna med symtomen. Så var inte fallet.

– Tillskott av D-vitamin kommer inte att bota deras sjukdom. Det här visar tydligt att Kol är en mycket svårbehandlad sjukdom, sade Wim Janssen, en av forskarna bakom studien, till Reuters.

Forskarna gav 182 patienter med medelsvår eller svår lungsjukdom en hög dos D-vitamin eller placebo, som de skulle ta var fjärde vecka under ett år. Under det året rapporterade patienterna som åt D-vitamin 229 förvärrade symtom, eller 2,8 per patient. De på placebo rapporterade 2,9 symtom per patient. Båda patientgrupperna fick besöka sjukhus ungefär lika många gånger på grund av sina symtom.

Felaktigheter i cancerstudie

0

Million Women Study (MWS) rapporterade 2003 om att kvinnor som fick hormonbehandling i klimakteriet hade en ökad risk för bröstcancer. Studien fick stort genomslag. Den ökade risken var högre än andra studier kommit fram till, bland annat Womens Health Initiative (WHI) och därför har forskare i Journal of Family Planning and Reproductive Health granskat studien.

Granskningen visar att det finns flera brister i studien som kan ha påverkat resultatet, skriver Journal of Family Planning and Reproductive Health. Som exempel nämns att de kvinnor som fick cancer inom några månader från att studien startade borde exkluderats, men gjorde inte det. Viktig information saknades också ofta.

Det går därför inte att dra några säkra slutsatser av studien, trots dess storlek, påpekar granskarna.

Problem med Apodos vid sjukhusinläggning

0

Akademiska sjukhuset i Uppsala har kartlagt samtliga 290 Apodos-beställningar vid sjukhuset under våren 2010. I en fjärdedel av beställningarna fann man fel. I samtliga fall handlade det om överföring av uppgifter från sjukhusets läkemedelslistor till apotekets system.
– Som mest hittade vi 14 fel i en och samma beställning. Att det var så vanligt förvånade oss. Överföringen görs fortfarande manuellt av underläkare, inte sällan under tidspress, säger Ulrika Gillespie, apotekare och en av de ansvariga för studien, i ett pressmeddelande.

Apodos fungerar bra vid stabil medicinering och när patienten vistas hemma. Problemen uppstår ofta vid sjukhusinläggningar och när patienten får åka hem.
– Ibland är felen så allvarliga att man riskerar svåra biverkningar efter hemkomsten, säger Ulrika Gillespie.

Felen beror på att datasystemen inte är kompatibla och det vanligaste felet är att ett läkemedel saknas. Andra fel gällde dosering och hur ofta eller i vilken form läkemedlen skulle tas. Enligt Ulrika Gillespie har andra sjukhus i landet troligen likartade problem och i väntan på bättre IT-system föreslår hon att läkemedelslistorna dubbelkollas.

Gift i beslagtagna potensmedel

0

Läkemedelsverket har nu analyserat de potensmedel som polis och tull beslagtog under operation Pangea IV. Av de totalt 42 000 tabletter var cirka 6 300 potensmedel. Resultatet från analysen visar att för 17 av de 51 beslagen stämde inte innehållsdeklarationen med innehållet. I flera av produkterna hittades substansen tadalafil, och i det största beslaget på 1 800 tabletter hittades odeklarerad dikolfenak.

I 25 av de 51 analyserade beslagen fanns substansen sildenafil, som ingår i Viagra. Men halterna varierade kraftigt. Tullverket beslagtog också 180 tabletter Penisole, som ska vara en ?Ayurvedic propreitory medicine?. Tabletterna visade sig innehålla giftet stryknin, som är dödligt även i mycket små mängder.

Förslag om årlig höjning av högkostnadsskyddet

0

Vid årsskiftet höjdes högkostnadsskyddet för läkemedel från 1 800 kronor till 2 200 kronor och från 900 kronor till 1 100 kronor för vårdbesök. Beloppen hade inte höjts sedan 1999. Men höjningen mötte kritik för att den var så hög. Därför gav regeringen Bo Könberg, landshövding i Sörmland, uppdrag att utreda hur nivåerna ska se ut och kunna justeras mer regelbundet i framtiden.

Bo Könberg föreslår att högkostnadsskyddet för läkemedel höjs varje år för att beloppet inte ska bli så stort. Taket för sjukvårdsbesök bör höjas vartannat år. Det skulle då innebära cirka 50 kronor per höjning.

Dessutom föreslår han på sikt ett gemensamt tak för läkemedel, sjukvårdsbesök och sjukresor. Det högkostnadsbeloppet skulle kunna vara ungefär 2 750 kronor, skriver Bo Könberg i en debattartikel i Dagens Nyheter.

I utredningen föreslås också att dygnsavgiften för sjukhusvård ska höjas från 80 till 100 kronor. Han vill inte dra några bestämda slutsatser om framtidens vård till större del behöver finansieras av avgifter.
?Helt avgörande för om framtidens kostnader kommer att öka kraftigt är om den förväntade fortsatta förlängningen av livslängden kommer att innebära att det är sjuka eller friska år som läggs till livet. Om det handlar om friska år ger ju den förlängda livslängden i sig inte några ökade kostnader.? skriver Bo Könberg i debattartikeln.

Goda och dåliga hälsonyheter för Indien

0

Polio kan vara ett minne blott i Indien. Landet har inte haft ett fall av sjukdomen på ett år, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Senast var den 13 januari 2011, då ett fall med en tvåårig flicka i Västbengalen rapporterades.

WHO beskriver det som en milstolpe, då Indien en gång var ett land där det var mycket svårt att få bukt med polioviruset. Polioviruset är nu begränsat till tre länder: Afghanistan, Pakistan och Nigeria. Men Indien kan inte vila nu, utan måste fortsätta bevaka så att viruset inte får fäste igen, enligt WHO.

Tidigare i veckan fick landet däremot dåliga nyheter då tolv fall av multiresistent tuberkulos rapporterades. Läkare i Mumbai kallar typen för TDR, Totally Drug Resistant, eftersom den är helt resistent mot alla läkemedel mot sjukdomen.

Av de tolv fallen har tio upptäckts i Mumbai, och en av de smittade har dött. Alla patienterna var resistenta mot de tolv läkemedel som användes. Enligt läkaren Amita Athawale kan de tolv fallen bara vara början, skriver The Times of India.

Den vanliga formen av tuberkulos är en av de vanligaste dödsorsakerna i Indien tillsammans med hjärtsjukdomar.

Stopp för Suscard i ett år

0

Under hela året kommer läkemedelsföretaget Biophausia inte att kunna sälja Suscard buckaltabletter. Läkemedelsverket rekommenderar därför att patienter ska få något annat alternativ förskrivet, enligt ett pressmeddelande. Det finns inget helt jämförbart alternativ, men det finns flera andra alternativ i olika beredningsformer, enligt myndigheten.

Biophausia har informerat apoteken om bristsituationen.

SSRI till gravid kan ge högt blodtryck i lungorna hos barnet

0

Gravida kvinnor med måttlig eller svår depression behandlas ofta med SSRI-läkemedel. Tidigare studier har varit för små för att säkert kunna visa ett samband mellan SSRI och persisterande pulmonell hypertension. Nu visar en samnordisk studie som letts från KI att de barn som exponerats för SSRI under senare delen av graviditeten hade en fördubblad risk att drabbas av kvarstående högt blodtryck i lungorna. Risken är att tre barn på tusen drabbas.

Även barn till kvinnor som använt SSRI tidigt under graviditeten hade en lätt förhöjd risk. Kvinnor som vårdats för en psykiatrisk sjukdom och som sent under graviditeten behandlades med SSRI hade tre gånger högre risk att få barn med persisterande pulmonell hypertension.

– De läkare som behandlar gravida kvinnor mot depression bör överväga annan icke-medicinsk behandling i de fall det är möjligt, och gravida kvinnor som tar SSRI bör informeras om riskerna. Men samtidigt måste man ha klart för sig att persisterande pulmonell hypertension är en ovanlig åkomma som drabbar en till två av tusen nyfödda barn och att en i förtid avslutad behandling för depression hos mamman kan orsaka återfall, säger Helle Kieler, docent vid KI, i ett pressmeddelande.

I studien har man utvärderat effekter av fluoxetin, citalopram, sertralin, paroxetin och escitalopram. Alla SSRI gav samma ökade risk. Cirka 1,6 miljoner kvinnor och deras barn födda efter graviditetsvecka 33 från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ingick i studien. Resultaten har publicerats i British Medical Journal.