Månads arkivering januari 2012

Behov av bättre system för att utreda forskningsfusk

0

Över 2 700 forskare har svarat på BMJ:s undersökning. Resultaten visar att forskningsfusk är vanligt förekommande i Storbritannien. 13 procent av de tillfrågade uppger att de har sett en forskarkollega medvetet ändra eller fabricera data i sin forskning eller vetenskapliga artikel. Sex procent uppger att de är medvetna om möjlig oredlighet vid deras institution som inte utretts ordentligt. Resultaten visar att det behövs bättre system för att avskräcka från, förhindra och upptäcka forskningsfusk, enligt BMJ.

Bland nyutnämnda forskningschefer på sju brittiska sjukhus sade sig en av tio ha erfarenhet av forskare eller läkare som medvetet ändrat forskningsresultat, och sex procent erkände tidigare egen forskningsoredlighet.

BMJ:s chefredaktör Fiona Godlee sade i en kommentar att även om undersökningen inte kan ge en sann bild av hur vanligt det är med oredlighet i forskningen i Storbritannien, visar den att det finns ett stort antal fall och att de inte alltid utreds ordentligt. Hon tror och hoppas att undersökningen nu kommer att leda till åtgärder från forskarsamhället.

Gammalt Tamiflu måste bytas ut

0

I Sveriges beredskapslager för en influensaepidemi har Sverige, bland många länder, stora lager av antivirala läkemedel. Läkemedlen långtidslagras, och nu har hållbarhetsdatum för 422 000 förpackningar gått ut. Av dessa är 122 000 barndoser och 300 000 för vuxna. Dessa måste nu bytas ut, har regeringen beslutat och gett uppdraget till Socialstyrelsen.

I uppdraget ingår, förutom att byta ut de gamla läkemedlen, bland annat att utarbeta rutiner för att testa kvaliteten på läkemedlen och rapportera till regeringen om det finns behov av att anpassa lagret.

De läkemedel som finns i beredskapslagret ska användas för att begränsa effekterna av en eventuell pandemi, dels genom profylaktisk behandling och dels genom behandling av sjuka. Dessa läkemedel får bara användas efter beslut av regeringen.

Läkemedelsföretaget Roche, har enligt regeringen, erbjudit sig att byta in de gamla förpackningarna av Tamiflu till nya till ett reducerat pris.

Fler apotek för KD

0

Idag har Kronans droghandel 209 apotek och under året planerar man att öppna ytterligare 15 apotek. I dagsläget är det klart att sju apotek ska öppna, bland annat i Säffle, Kinna och två i Stockholm.

Det innebär fortfarande en hög etableringstakt, men färre under 2010 och 2011, skriver företaget i ett pressmeddelande. Sedan KD gick in på den omreglerade apoteksmarknaden i februari 2010 har man öppnat 39 apotek.

Lägre risk för bröstcancer bland utlandsfödda

0

Skillnaden i dödsrisk är dock något som dyker upp först i början på 2000-talet. Fram till dess hade kvinnorna samma risk. Det är de lågutbildade och utlandsfödda som fått sin bröstcancerdiagnos mellan 2000 -2007 som har en högre dödlighet.
? Vad som är orsaken till det vet vi inte, vi kan bara spekulera, säger docent Tahereh Moradi vid institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, som lett studien.

I sin forskning
har Tahereh Moradi följt upp närmare fem miljoner kvinnor mellan 1961 och 2007. Resultaten av den visar att kvinnor med längst utbildning har 20-30 procent högre risk att få diagnosen bröstcancer än lågutbildade. Men samma grupp har samtidigt 30 till 40 procent lägre risk att avlida i sjukdomen jämfört med kvinnor med låg utbildningsnivå, oavsett födelseland. Utlandsfödda kvinnor, speciellt de födda i Kina, Korea, Thailand, Vietnam, Turkiet och Chile hade i studien en nästan halverad risk jämfört med svenskfödda kvinnor. Förklaringen är förmodligen livsstilsfaktorer, enligt forskarna.

Risken att insjukna
minskade också ju äldre kvinnorna var då de kom till Sverige och kvinnor som bott kortare än 30 år i Sverige löpte 10 procent lägre risk att drabbas än de som bott längre tid.
Att livsstilsfaktorer påverkar styrks av att Sverigefödda döttrar till invandrade kvinnor löper samma risk som infödda kvinnor.

Men samtidigt visar
studien att utlandsfödda som fått sin bröstcancerdiagnos efter 50 års ålder och utlandsfödda som fått den under studiens sista tio år löper högre risk att dö i sjukdomen jämfört med motsvarande grupp infödda.
? Det kan handla om sämre tillgång till vård, sämre kunskap, lägre deltagande i screeningsprogram bland de äldre och nyanlända som gör att tumörer upptäcks senare, säger Tahereh Moradi.

 

Bättre kunskap om läkemedels effekt vid ADHD behövs

0

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering har inom ramen för regeringens psykiatrisatsning gått igenom den vetenskapliga litteraturen för olika behandlingsinsatsers effekt.

Rapportens slutsats
är att kunskapsluckorna är stora. Det gäller till exempel de diagnostiska instrumenten för såväl ADHD, autismspektrumtillstånd som till en del också depression och andra förstämningssyndrom. När det gäller ADHD anser SBU att man inte kan bedöma träffsäkerheten för något av de 15 instrument som idag används för att diagnosticera tillståndet.När det gäller autismspektrumtillstånd, AST, är det enbart tre av 13 som utvärderats i flera studier och de tre kan i viss mån användas för att utesluta tillståndet, men har dålig förmåga att påvisa AST.

När det gäller schizofreni
så finns det, enligt SBU, starkt vetenskapligt stöd för att läkemedelsbehandling har effekt. Behandlingen minskar självmordsrisken, ökar livslängden och minskar symtomen. Genomgången som SBU gjort av antipsykotiska medel tyder på att läkemedel som olanzapin och klozapin borde användas mer än de gör idag.

Kunskapsakuten i LmV 7/2011 handlar om ADHD

Dålig effekt med nikotinersättning

0

I de kliniska studier som gjorts har nikotinersättningsmedel visat sig fördubbla möjligheten att sluta röka.
Men nu tyder en stor amerikansk studie på att ersättningsmedlens effekt kan ifrågasättas. I studien ingick närmare 2000 vuxna varav 800 uppgav att de använde nikotinersättningsmedel när studien påbörjades.

Deltagarna i studien
följdes upp tre gånger mellan 2001 och 2006. Vid varje undersökningstillfälle hade närmare 30 procent av deltagarna återfallit till cigaretterna och forskarna fann inte någon skillnad i återfall mellan de som använt nikotinersättningsmedlen på egen hand eller tillsammans med rådgivning. De fann inte heller någon skillnad mellan de som var tunga nikotinister eller de som rökte mindre.
? Vår studie visar att ersättningsmedlen på lite längre sikt inte har större effekt än när rökare slutar på egen hand, säger forskaren Hillel Alpert vid Harvard School of Public Health i en kommentar. Även om medicinska försök visat på en kortsiktig effekt visar den här studien vikten av uppföljningsstudier på populationsbasis är hans slutsats.
? Vi hade hoppats på ett annat resultat, är läkaren och forskaren Gregory N Connollys kommentar till The New York Times.

Hopp om medel mot psoriasis

0

Psoriasis är en svårbehandlad sjukdom som svenska forskare nu tror sig vara på väg att finna behandling för. Orsaken till sjukdomen är den ohämmade delningen av celler samtidigt som nya blodkärl bildas i de djupare hudlagren. En viktig komponent i den utvecklingen är proteinet psoriasin, som förekommer sparsamt i normal hud, psoriasin antas också ha betydelse vid utveckling av bröstcancer.

En forskargrupp
under ledning av docent Charlotta Enerbäck har i en studie på odlade hudceller visat hur samspelet mellan psoriasin, fria syreradikaler och tillväxtfaktorn VEGF leder till ökad celldelning och inväxt av nya blodkärl. När forskarna blockerade bildningen av psoriasin minskade också uttrycket av VEGF.
Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Breast Cancer Research and Treatment.

Forskarna vill
nu pröva möjligheten för psoriasin som ett målprotein för behandling. Genom att hämma psoriasin hoppas de kunna minska kärlnybildningen och därmed också sjukdomens utbredning.

Spår av många läkemedel i svenska vatten

0

Höga halter av den inflammatoriska substansen diklofenak rinner ut från avloppsreningsverken visar en ny stor publicerad studie. Studien har gjorts av Umeå universitet tillsammans med Svenska miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Det är en stor
screeningundersökning där man undersökt 101 läkemedel och dessas halter i avloppsreningsverk, ytvatten, dricksvatten och vildfångad fisk.
I studien har man fokuserat på utsläpp från tätbebyggda områden, vävnadsprover från abborre ingick också liksom analyser av läkemedelsubstanser i dricksvatten från Umeå och Stockholm.

I den här studien
har man täckt in ovanligt många läkemedel, 92 av de 101 kunde detekteras i inkommande avloppsvatten och 85 i det utgående, behandlade vattnet.
Högts var halterna av diklofenak, men flera andra rinner också ut tämligen opåverkade från reningsverken, enligt studieresultatet. Sju prover med tio vildfångade abborrar i varje prov analyserades till exempel. I dessa fann man 23 av de 101 läkemedlen.

I de sex dricksvattensproverna
som gjordes fann forskarna låga halter av 26 olika läkemedel. Men det var stor skillnad mellan de två städernas resultat. Bara två substanser, karbamazepin och trimetoprim detekterades i dricksvattnet från Umeå, medan 26 substanser detekterades i proverna från Stockholm.

Svenskars inställning till nätapotek oroar Läkemedelsverket

0

Under förra året genomförde Läkemedelsverket två enkätundersökningar för att få en uppfattning om svenskarnas inställning till att köpa läkemedel eller liknande preparat via webbplatser. Sammanlagt har 3500 personer deltagit i undersökningarna som tyder på att många svenskar är positiva också till att handla via webbplatser som inte drivs av godkända svenska apotek. 35 procent av de tillfrågade uppger att de kan tänka sig att handla via andra webbplatser och 11 procent av de tillfrågade svarade att de redan gjort det.

Det här är en inställning
som oroar Läkemedelsverket på grund av riskerna med illegala droger och att läkemedlen inte innehåller det de påstås göra.
I sina undersökningar har Läkemedelsverket funnit fyra grupper med värderingar och drivkrafter som ökar benägenheten att använda andra kanaler än de godkända; det är personer som vill gå ned i vikt, personer som använder preparat i samband med träning, personer som lider av värk och eller psykisk ohälsa.

Mot just dessa målgrupper
planerar nu Läkemedelsverket att rikta särskilda informationsinsatser.