Annons

Bättre kunskap om läkemedels effekt vid ADHD behövs

Läkemedelsbehandling av patienter med ADHD har positiva effekter på kort sikt. Men om effekten över längre tid finns idag mycket lite kunskap. Det är SBU:s slutsats i en rapport till regeringen. Däremot finns det starkt vetenskapligt stöd för att läkemedel hjälper personer med schizofreni.

11 jan 2012, kl 11:26
0

Annons

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering har inom ramen för regeringens psykiatrisatsning gått igenom den vetenskapliga litteraturen för olika behandlingsinsatsers effekt.

Rapportens slutsats
är att kunskapsluckorna är stora. Det gäller till exempel de diagnostiska instrumenten för såväl ADHD, autismspektrumtillstånd som till en del också depression och andra förstämningssyndrom. När det gäller ADHD anser SBU att man inte kan bedöma träffsäkerheten för något av de 15 instrument som idag används för att diagnosticera tillståndet.När det gäller autismspektrumtillstånd, AST, är det enbart tre av 13 som utvärderats i flera studier och de tre kan i viss mån användas för att utesluta tillståndet, men har dålig förmåga att påvisa AST.

När det gäller schizofreni
så finns det, enligt SBU, starkt vetenskapligt stöd för att läkemedelsbehandling har effekt. Behandlingen minskar självmordsrisken, ökar livslängden och minskar symtomen. Genomgången som SBU gjort av antipsykotiska medel tyder på att läkemedel som olanzapin och klozapin borde användas mer än de gör idag.

Kunskapsakuten i LmV 7/2011 handlar om ADHD