Annons
Ny kombination gav effekt mot malaria
Förutom vaccin är myggnät en viktig förebyggande åtgärd mot malaria. Foto: Istock.

Ny kombination gav effekt mot malaria

Vaccin och läkemedel tillsammans minskade risken för svår malaria bland barn jämfört med behandlingarna var för sig, visar en studie i Burkina Faso och Mali.

23 feb 2022, kl 07:30
0

Annons
Kristina Persson

Kristina Persson.

Små barn som fick en kombination av malariavaccin och antimalarialäkemedel före regnperioden löpte mindre risk att drabbas av malaria än de barn som fick enbart en av behandlingarna. Detta enligt en studie som har gjorts i Burkina Faso och Mali. Kombinationsbehandlingen var omkring 70 procent mer effektiv mot svår malaria jämfört med enbart läkemedel eller enbart vaccin. Studien har publicerats i New England journal of medicine.

Omdiskuterat vaccin mot malaria

Läkemedelsvärlden har tidigare skrivit om Världshälsoorganisationens, WHO:s, uppmärksammande rekommendation av malariavaccinet RTS S, det hittills enda godkända vaccinet mot sjukdomen. Rekommendationen har väckt debatt i forskarvärlden eftersom vaccinets effekt mot allvarlig sjukdom har visat sig vara 30 procent, en effekt som kritikerna anser är alldeles för låg.

I den nu aktuella studien har forskarna undersökt vilken effekt vaccinet RTS S har jämfört med, samt i kombination, med de malariaförebyggande läkemedlena sulfadoxine–pyrimethamine och amodiaquine.

De ville dels bedöma om säsongsvaccinering med RTS S var icke-underlägsen, det vill säga minst lika bra som, antimalarialäkemedel för att förhindra okomplicerad malaria. Och dels ville de se om en kombination av dem båda var bättre än enbart vaccin eller enbart läkemedel för att förhindra både okomplicerad och allvarlig malaria.

Följdes upp efter tre år

Det var en dubbelblind, randomiserad, kontrollerad studie som innefattade barn mellan 5 och 17 månader i Burkina Faso och Mali, två länder som är hårt drabbade av malaria.

Barnen delades slumpmässigt in i tre grupper som fick antingen enbart förebyggande läkemedel, enbart vaccin eller en kombination av båda. Alla barn som ingick i studien fick också myggnät med insektsmedel. En uppföljning gjordes efter tre år. Då var 5 190 barn kvar i studien.

Resultaten visade att det var 305 fall av okomplicerad malaria per 1000 personår i riskområden i den grupp som hade fått enbart läkemedel och 278 fall i den grupp som hade fått enbart vaccin. Dessa resultat låg inom den i förväg bestämda felmarginalen och bedömdes därför som likvärdiga.

När det gällde kombinationsbehandlingen fann forskarna att den var mer effektiv än läkemedel eller vaccin enbart. Enligt studiens resultat var kombinationsbehandlingen 62,8 procent mer effektiv mot klinisk malaria och 70,5 procent mer effektiv mot sjukhusinläggningar än vad enbart läkemedel var. Beträffande dödsfall var kombinationen 72,9 procent mer effektiv.

Liknande resultat sågs när forskarna jämförde kombinationsgruppen med vaccingruppen.

Kombinationsbehandlingen var 59,6 procent mer effektiv mot klinisk malaria och 70,6 procent mer effektiv mot sjukhusinläggningar än vad enbart vaccinet var. Kombinationen var också 75,3 procent mer effektiv mot dödsfall.

Forskarna upptäckte inga nya typer av biverkningar i studien. Fem barn drabbades dock av feberkramper av vaccinet, vilket är en redan känd biverkning. Barnen återhämtade sig och fick inga bestående men.

Utifrån dessa resultat drar forskarna slutsatsen att vaccineringen var minst lika bra som läkemedelsbehandlingen för att förebygga okomplicerad malaria. De bedömer också att kombinationsbehandlingen medförde en avsevärt lägre förekomst av allvarlig sjukdom och död, och anser därför att den utgör en lovande strategi för att förebygga malaria i säsongsdrabbade områden.

“Ser bättre effekt”

Kristina Persson, malariaforskare vid Lunds universitet, tycker att studiens resultat är intressanta.

– Man ser ändå en mycket bättre effekt när man kombinerar vaccin och läkemedel. Även om det kommer att krävas större studier så ingår det tillräckligt många personer i den här studien för att man ska få en uppfattning om i vilken riktning resultaten pekar, säger hon.

Hon anser att resultaten är trovärdiga, men ser samtidigt vissa problem.

– Förutsättningen för att det här ska fungera är att området där behandlingen sker endast har säsongsmalaria. I de områden som malaria finns året runt kommer det inte att fungera. Man kan inte alltid äta läkemedel.

Ett annat problem som hon ser är en eventuell läkemedelsresistens.

– Det här kanske fungerar just nu, men frågan är hur det kommer att se ut om tre eller fem år.

Att malariaparasiten utvecklar resistens mot läkemedel är ett känt problem. Det finns flera preparat som har varit effektiva mot malaria men som inte fungerar längre. Det pågår forskning om nya läkemedel, men att ta fram sådana tar tid. Dessutom finns risken att resistens utvecklas även mot dessa längre fram.

– Jag ser inte den här kombinationsbehandlingen som någon långsiktig lösning. I stort sett vet man att resistensen kommer att komma så småningom, säger Kristina Persson.

Även forskarna i studien nämner att resistensen skulle kunna bli ett framtida problem. De anser dock att om det utvecklas resistens mot de läkemedel som användes i studien kan säsongsvaccinering vara ett potentiellt alternativ.

Kristina Persson är kritisk mot vaccinet RTS S på grund av den låga effekten, men anser ändå att vaccin är den långsiktiga lösningen på malariaproblemet.

– Det finns inga sjukdomar som man har lyckats utrota med hjälp av läkemedel. Men i väntan på ett mer effektivt vaccin skulle den här kombinationsbehandlingen kunna vara en effektiv behandling mot malaria i säsongsdrabbade områden.