Annons

Hårdare krav på forskning med människor

Säkrare forskning, bättre integritetsskydd och mer lättolkad lagtext
ska bli resultatet av riksdagens lagändringsbeslut i veckan.
Etikprövningslagen och personuppgiftslagen ändras från och med den 1
juni i år.

17 apr 2008, kl 12:45
0

Annons

Etikprövningslagen har skärpts för att öka säkerheten i forskningen och även skyddet av människors integritet. Ändringen innebär bland annat att forskningen alltid ska etikprövas om den person som forskningen utförs på riskerar att skadas. Detsamma gäller om forskningen innebär hantering av vissa personuppgifter ? oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycker eller inte.

Även definitionen av begreppet forskning kommer att ändras. Bland annat ersätts ordet ?forskning? med ?experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap?. Förändringen ska göra det lättare att avgöra vilka aktiviteter som måste etikprövas enligt lagen.

Riksdagen har också beslutat om ändringar av personuppgiftslagen. Idag har endast myndigheter rätt att behandla vissa personuppgifter om lagöverträdelser. Ändringen innebär att även andra, till exempel stiftelser, institut eller företag, får hantera denna typ av personuppgifter för forskningsändamål, förutsatt att behandlingen godkänts enligt etikprövningslagen.