Annons

Månads arkivering april 2008

Konsten att hitta patienter i riskzonen

När det för omkring tio år sedan blev möjligt att mäta bentäthet på ett enkelt sätt kom möjligheten att screena hela befolkningen upp till diskussion.
? Vi tittade på det och kom fram till att det vore hälsoekonomiskt vansinne. Alla de screeningprogram som används idag är riktade mot en sjukdom ? till exempel bröstcancer ? och testsvaret är antingen ja eller nej. Låg bentäthet är ju bara en riskfaktor som eventuellt kan leda till sjukdomen fraktur, säger Östen Ljunggren.
? Och om en ung människa visar sig ha låg bentäthet, vad gör vi då? Ska vi behandla eller ej? De läkemedel vi använder idag är relativt nya och vi känner inte till hur säkra de är på lång sikt, fortsätter han.

Han menar dock att så kallad ?riktad screening?, när man utreder en viss riskgrupp, är en helt annan sak. Då skulle det främst handla om patienter som redan brutit sig, speciellt postmenopausala kvinnor, äldre män eller patienter som behandlas med kortison.
? Det mest hälsoekonomiskt effektiva är att hitta en patient direkt efter första frakturen för att sedan kunna ge läkemedel för att förebygga de kommande, säger Östen Ljunggren.
I USA har alla kvinnor som är 65 år eller äldre och kan tänka sig att ta medicin rätt att göra en bentäthetsmätning.
? Det är inte helt omöjligt att vi kommer dit i Sverige också; kanske kommer vissa landsting att erbjuda alla kvinnor som har fyllt 70 år en bentäthetsmätning? Vid 70 är åldern en så pass stor riskfaktor i sig att om kvinnorna dessutom har låg bentäthet betyder det att frakturrisken är hög. Men det är en resursfråga. Och erbjudandet får bara gälla dem som kan tänka sig att äta förebyggande läkemedel, annars är det ju meningslöst, säger Östen Ljunggren.

Det finns flera sätt att mäta bentäthet men DXA eller DEXA, dual energy X-ray absorptiometry, är den absolut vanligaste metod som används vid benskörhetsdiagnostik i sjukvården. Apparaturen är användarvänlig och resultaten lättolkade. En nackdel är att metoden inte tar hänsyn till skelettets tjocklek. Andra tekniker finns, till exempel ultraljud, magnetresonans-tomografi och datortomografi men dessa metoder används främst i forskningssammanhang.

En annan metod för att hitta riskpatienter är att väga samman riskfaktorer. Världshälsoorganisationen lanserade i slutet av februari i år ett verktyg på sin hemsida där man genom att svara på tolv frågor i ett formulär får ett besked om den procentuella risken att drabbas av fraktur under de närmaste tio åren. Testet går under namnet FRAX, WHO Fracture Risk Assessment Tool, och tidigare frakturer samt ett mått på bentätheten är några av uppgifterna som beräkningen baseras på. Östen Ljunggren är skeptisk till att testet kommer att få något större kliniskt genomslag.
?  Jag tror snarare att ett hälsoekonomiskt verktyg som fortfarande är under utveckling kommer att användas mer. Med det ska det bli möjligt att beräkna vid vilken absolut tioårsrisk för fraktur som en viss osteoporosbehandling är motiverad ur en kostnadseffektiv synvinkel, förklarar han.

Ingen löper större risk att drabbas av osteoporosrelaterade höftfrakturer än kvinnor i Sverige. Men detta innebär inte automatiskt att bentätheten är lägst bland svenskarna. En färsk studie tyder snarare på att det är andra riskfaktorer som ligger bakom det stora antalet höftfrakturer i landet. En hypotes är att äldre människor i Sverige faller oftare än motsvarande åldersgrupp i andra länder, kanske beroende på till exempel ett sämre socialt kontaktnät och större intag av psykofarmaka.
? Jag tror att vi relativt snart kommer att titta mer på varför patienterna ramlar och vad man kan göra för att förhindra att det händer, säger Ewa Waern, överläkare vid geriatriska klinikens osteoporosmottagning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Behandling ska ge färre frakturer

Målet med osteoporosbehandling är att förebygga frakturer, och tillvägagångssättet kan skilja från patient till patient. Tillskott av kalcium och D-vitamin, som ökar upptaget av kalcium i tarmen, tillhör dock standardbehandlingen.
? Men effekten har i vissa fall ifrågasatts på senare tid. Istället har det kommit en rad farmaka som reglerar balansen mellan skelettets uppbyggnad och nedbrytning, säger Östen Ljunggren.
Benmassan i kroppen omsätts hela tiden, bryts ner och byggs upp igen, och det är denna process som är involverad i uppkomsten av osteoporos. Tio procent av skelettet förnyas per år hos friska, vuxna individer. Benmassan är som störst vid 20-30-årsåldern och minskar därefter successivt på grund av större nedbrytning än nybildning.

Till de läkemedel som idag används för att behandla osteoporos hör bisfosfonater, strontium, SERM (selektiva östrogenreceptormodulerare), östrogen och bisköldkörtelhormon, så kallat paratyreoideahormon (PTH). Bisfosfonater har använts i drygt tio år och är den vanligaste formen av behandling.
Bisfosfonater hämmar celler som bryter ned ben och exempel på sådana preparat är Optinate, Alenat och Fosamax, som tas i tablettform en gång per dag eller vecka, beroende på hur stor dosen är.
? Sedan mindre än ett år tillbaka har det även blivit möjligt att behandla osteoporos med en årlig injektion av Aclasta, en stark bisfosfonat med substansnamnet zoledronsyra, berättar Östen Ljunggren.

Strontiums verkningsmekanism är ännu inte helt kartlagd men ämnet tycks både förhindra nedbrytning och främja uppbyggande av benmassa. En substans som tillhör denna grupp är strontiumralenat, under läkemedelsnamnet Protelos, som tycks ge lika god effekt som bisfosfonater hos kvinnor som passerat klimakteriet ? med avseende på minskad frakturrisk.
Även östrogen förhindrar nedbrytning av benmassan. Raloxifen är ett östrogenliknande läkemedel, också det i tablettform, som tillhör gruppen SERM. Det säljs under namnet Evista och stimulerar östrogenreceptorerna i benvävnad. Preparatet är avsett för kvinnor som passerat klimakteriet.
? Det är dock inte speciellt effektivt och nya mer potenta SERM-läkemedel är på väg. Kanske kommer kvinnor att börja äta dessa direkt efter menopaus för att förebygga både bröstcancer och benförlust, säger Östen Ljunggren.

Bisköldkörtelhormon stimulerar bildandet av nytt ben. Preotact är ett sådant läkemedel. Forsteo, med substansnamnet teriparatid, är ett bioteknologiskt framställt fragment av det naturliga bisköldkörtelhormonet. De båda preparaten ges i form av dagliga injektioner i upp till 18 månader till patienter med svår benskörhet.
Kotkompressioner kan även behandlas genom något som kallas vertebro- och kyfoplastik. Detta är två typer av kirurgiska ingrepp där en kotkropp fixeras genom införande av så kallat bencement. Kyfoplastik inleds med att en ballong blåses upp inuti kotan innan bencementet tillsätts. Teknikerna är relativt nya och långtidseffekterna okända.
? Behandlingen ger framför allt smärtlindring. Men klumpen sitter ju sedan kvar i kotan och det finns misstankar om att den kan leda till att det lättare inträffar kompressioner i kotan ovanför och under, säger Östen Ljunggren.

En helt ny typ av behandling av postmenopausal osteoporos, i form av ett biologiskt läkemedel som injiceras halvårsvis, befinner sig just nu i klinisk fas III-studier. Det är företaget Amgen som utvecklar Denosumab, en monoklonal antikropp som blockerar aktiviteten hos de celler som ansvarar för nedbrytning av ben, osteoklasterna, och ger en bisfosfonatliknande effekt. Resultat av studien väntas under andra delen av 2008. En annan antikropp riktad mot ett protein som hämmar de benuppbyggande cellerna har just börjat studeras i en fas I-studie.
? Sedan kommer det fler och fler läkemedel med förmågan att bygga upp skelettet. Det är en enorm ökning och vi kan snart göra vad vi vill med skelettet, säger Östen Ljunggren.

Han kartlägger de sköra männen

En medelålders man löper 25 procents risk att få en eller flera osteoporosfrakturer under sin livstid, att jämföra med 50 procent för en kvinna. Men dödligheten efter en osteoporosfraktur är högre hos män än hos kvinnor. Den största studien någonsin av benskörhet hos äldre män har nu pågått i fem år men det finns ännu inga slutresultat klara. Totalt 11 000 män från hela världen, varav 3 000 från Sverige, deltar och Östen Ljunggren, överläkare och professor vid Metabolmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, är en av de ansvariga forskarna.
? Det material vi samlar in ska användas för att ta fram behandlingsalgoritmer även för män. Idag finns det bara för kvinnor, berättar han.

Manlig benskörhet är i upp till hälften av fallen ett resultat av en annan sjukdom eller annat tillstånd, till exempel behandling med kortison. Men i takt med att vi lever längre drabbas även allt fler män av åldersrelaterade osteoporosfrakturer.
? Den vanligaste osteoporospatienten är en äldre kvinna eller man ? eller en kvinna som har blivit av med sitt östrogen i samband med klimakteriet, säger Östen Ljunggren.

Men behandlingsmöjligheterna skiljer sig åt för män och kvinnor. Mot manlig benskörhet finns bisfosfonater i kombination med D-vitamin och kalcium ? och sedan en tid även Forsteo, ett bisköldkörtelhormonpreparat.
Forsteo var från början bara indicerat för behandling av osteoporos hos kvinnor efter klimakteriet, postmenopausal osteoporos (PMO), men sedan förra året får det även skrivas ut till män. Och sedan april till patienter med kortisoninducerad osteoporos, vilket även inkluderar yngre kvinnor.

I februari beslutade dock Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, att behandlingen också fortsättningsvis bara kommer att subventioneras för postmenopausala kvinnor. De manliga patienterna får själva stå för kostnaden på drygt 70 000 kronor. Anledningen var att LFN inte var nöjd med den hälsoekonomiska analys som företaget bifogade med sin ansökan eftersom den var baserad på data som gäller kvinnor. Anders Toll på Eli Lilly är besviken.
? Vi har sett samma kraftiga frakturskyddande effekt hos både män och postmenopausala kvinnor och vi är övertygade om att Forsteo är ett kostnadseffektivt alternativ även för män med svår osteoporos. Tyvärr lyckades vi inte övertyga LFN om detta. Vi planerar att återkomma med en ny ansökan under det här året, säger han.

Frakturer som kopplas till benskörhet drabbar ofta handleder, överarmar, höfter och kotorna i ryggraden som försvagats så mycket att de trycks ihop i så kallade kotkompressioner. När det gäller män är höftfrakturer betydligt vanligare än kotkompressioner eftersom männen behåller sitt testosteron, vilket skyddar kotorna på samma sätt som östrogenet skyddar kvinnornas kotor fram till klimakteriet. Därför hamnar de män som drabbas lätt i skymundan. Kent-Inge Wilsson, 57 år, fick sin första kotkompression i samband med trädgårdsarbete för tolv år sedan men fick inte diagnosen osteoporos förrän åtta år senare. Han hade räknat med ett annat beslut från LFN.
? Det är mycket beklagligt att det nu kommer att dröja minst ett år till innan Forsteo eventuellt subventioneras för oss män, säger han.
Östen Ljunggren tycker att det är anmärkningsvärt att behandlingen inte ingår i högkostnadsskyddet för män. Eftersom läkemedlet bara är tilllåtet för patienter med svår osteoporos skulle det ändå handla om relativt få män som skulle komma på tal för användning av Forsteo.
? Som det är nu skriver vi nästan aldrig ut det till män för man kan ju inte säga till en människa att han måste betala 70 000 för att få sin medicin, säger Östen Ljunggren.

En nackdel med Forsteo är de dagliga injektionerna och Eli Lilly arbetar därför med att ta fram varianter med samma förmåga att stimulera nybildning av ben som kan ges oralt.
I Sverige inträffar omkring 70 000 osteoporosrelaterade frakturer årligen, som kostar samhället 6,5 miljarder kronor per år. Olle Svensson, professor, överläkare och avdelningschef för Enheten för ortopedi vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, menar att antalet höftfrakturer kommer att ha fördubblats till år 2030 beroende på det ökade antalet äldre i befolkningen.

En höftfraktur är något av det mest vård- och kostnadskrävande som finns idag medan kotkompressioner å andra sidan inte kostar samhället speciellt mycket jämförelsevis. Däremot kan patientens lidande vid en kotfraktur gå från obetydligt till mycket stort.
? Om man röntgar människor i medelåldern och uppåt kan man upptäcka små sättningar i kotorna här och var, utan att de själva är medvetna om att de finns där. Det är ungefär som när man ser på EKG att någon har haft en så kallad tyst infarkt, berättar Östen Ljunggren.

En längdminskning på mer än fyra centimeter talar mycket starkt för att det finns sättningar i kotorna. Alla som får en ordentlig kotkompression, när en kota pressas samman och kollapsar, upplever dock en akut smärta. När frakturen sedan har läkt försvinner det onda för vissa medan andra upplever kronisk värk som sprider sig till andra delar av kroppen.

De som har drabbats av en kotkompression löper stor risk att få ännu fler, med resultatet att ryggen blir framåtböjd samtidigt som de minskar i längd, ibland så mycket som 15 centimeter, vilket kan få olika konsekvenser. Patienterna har ofta svårare att förflytta sig, de kan få svårare att andas och de drabbas ofta av tarmbesvär och problem med att maten åker upp ur matstrupen igen. Risken för att drabbas av en höftfraktur mångdubblas också.
? Många upplever en trötthetskänsla i hela ryggen eftersom de förtvivlat försöker räta på sig hela dagarna, säger Östen Ljunggren.
Han är dock övertygad om att mängden patienter med många kotkompressioner kommer att minska drastiskt framöver på grund av snabbare diagnos, större medvetenhet hos patienterna själva och effektiva läkemedel.
? Förr kunde någon få en kotkompression och så kallade läkaren det för ryggskott ? och så pang, pang, pang kom det tre till. Så går det sällan till idag. Men höftfrakturerna blir vi aldrig av med, säger han.
Ärftlighet anses vara den mest avgörande faktorn för att utveckla osteoporos, men trots det finns det ännu inga genetiska markörer för benskörhet som används kliniskt. Däremot pågår mycket forskning inom området. Till exempel har en viss variant av genen för vitamin D-receptorn visat sig vara kopplad till lägre bentäthet hos 75-åriga kvinnor. Och en variant av genen som kallas östrogenreceptor-alfa har visat sig vara associerad med frakturer men inte med bentäthet. I den stora studien av benskörhet hos män har forskarna också tittat på gener som är av betydelse för vitamin D-receptorn och proteiner som reglerar östrogen.

Osteoporos anses, precis som cancer och diabetes, vara en komplex sjukdom där flera gener av mer eller mindre betydelse samverkar.
? Forskningsmässigt är genetisk varians det mest centrala inom osteoporosområdet just nu och mycket resurser plöjs ner här. Målet är att hitta tillräckligt många genetiska varianter för att kunna utveckla ett chip med kanske 80 gener som man använder parallellt med en bentäthetsmätning, säger Östen Ljunggren.
? Om en patient visar sig ha låg bentäthet kan man ta ett blodprov och låta chipet tala om utifall han eller hon behöver medicin och kanske även vilken medicin patienten svarar bäst på. Men det är långt dit, fortsätter han.
Kristina Åkesson är professor i ortopedi vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö och en av de forskare som studerar gener som kan vara av betydelse för utveckling av osteoporos. Hon undersöker även om man genom att mäta biokemiska markörer i blodet, som utsöndras från bencellerna, kan förutsäga frakturrisken hos äldre. Hon är en av forskarna bakom en studie med titeln ?Just one look, and fractures and death can be predicted in elderly ambulatory women?, där forskarna har uppskattat den biologiska åldern på kvinnor som alla var 75 år gamla. Såg de äldre ut löpte de också större risk att drabbas av fraktur.

Kristina Åkesson tror att djupare kunskap kring hur signalerna vid cellreglering fungerar kan leda till nya former av läkemedel mot osteoporos i framtiden. Men det är ett speciellt forskningsområde:
? Vi har en svårare vävnad att hantera än många andra ? det tar lång tid innan vi ser effekten av ett läkemedel och de kliniska studierna är därför omfattande. De går över tre till fyra år och kräver flera tusen patienter, säger hon.

Olle Svensson spekulerar kring att vi i framtiden kanske kommer att kunna använda kunskapen om hur de bennedbrytande cellerna styrs och verkar för att utveckla vacciner mot osteoporos som blockerar de här cellerna.
? Dagens mediciner har funnits i tio år och om ytterligare tio år kommer scenariot vara helt förändrat ? tack vare nya läkemedel, säger han.
Östen Ljunggren tror å andra sidan att det mesta är gjort när det gäller behandling av benskörhet.
? Vi har kunskap om riskfaktorerna, vi kan mäta bentätheten och vi har effektiva läkemedel som kan ges i form av injektioner någon gång per år. Mycket bättre kan det inte bli. Det som saknas är fler läkemedel som bygger upp skelettet. Nedbrytningen av skelettet är egentligen bra eftersom det leder till att skelettet förnyas ? men då måste benuppbyggnaden hålla jämna steg, säger han.

Prepandemiskt vaccin godkänt

0

I förra veckan godkände EU-kommissionen Glaxosmithklines H5N1-vaccin Prepandix. Därmed finns snart det första prepandemiska vaccinet på den europeiska marknaden.

För att ett vaccin ska godkännas som ett prepandemiskt vaccin krävs att vaccinet kan visa på korsskydd mot flera stammar av ett fågelinfluensavirus. Tanken med ett prepandemiskt vaccin är att man innan pandemin bryter ut ska bygga upp ett grundläggande immunförsvar hos befolkningen mot H5N1. När den faktiska pandemin sedan bryter ut så behövs det bara en påfyllnadsdos av ett nyframställt vaccin som verkar specifikt mot den virusstam som ligger bakom pandemin.

I en studie som publicerades i The Lancet i augusti förra året redovisas flera av företagets resultat kring Prepandrix. Försökspersonerna fick två doser av vaccinet, som innehåller uppbrutna viruspartiklar från en Vietnam-stam av H5N1, med 21 dagars mellanrum. Tre veckor efter att personerna fått den andra dosen visade 77 procent ett starkt immunsvar på en annan, indonesisk, stam av H5N1. Det immunlogiska svaret på den andra stammen gav ett tillräckligt starkt grundskydd mot flera stammar av H5N1 för att både europeiska och amerikanska läkemedelsverken ska kunna definiera vaccinet som ett prepandemiskt vaccin.  
? Om EU-kommissionen säger ja så kan vi börja producera och sälja vaccinet till de länder som vill lagra vaccinet, säger Hillar Kangro, medicinsk rådgivare på GSK.

Ett av problemen med H5N1-vacciner har tidigare varit att det krävts mycket höga doser av viruspartiklar i vaccinerna. Amerikanska myndigheter lagrar till exempel ett H5N1-vaccin från Sanofi-Aventis som innehåller 90 mikrogram antigen vilket är 6 gånger så mycket som ett normalt influensavaccin. Men i Prepandrix använder GSK ett adjuvanssystem som gör att det bara krävs 3,75 mikrogram för att få ett tillräckligt starkt immunsvar.
? Eftersom det kommer vara en brist på antigen vid en pandemi så är det en viktig egenskap hos vaccinet att det behövs så lite virus i varje dos, säger Hillar Kangro.

Redan idag producerar GSK Prepandrix till Schweiz som tidigare gett företaget ett tillfälligt godkännande för vaccinet. Om EU-kommissionen godkänner Prepandrix planerar GSK att producera vaccinet till ytterligare en handfull länder som också beställt lager av vaccinet. Eftersom vaccinet blir godkänt som vilket läkemedel som helst så är det tekniskt möjligt för GSK att sälja och marknadsföra vaccinet till allmänheten.
? Till att börja med har vi fullt upp med att producera vaccinet till de länder som redan beställt ett lager, och vi förhandlar även med andra länder. Först därefter ska vi ta ställning till hur vi gör med övrig försäljning, och jag tror att de besluten kommer att fattas efter diskussioner med varje lands myndigheter, säger Hillar Kangro.  

Hur de här prepandemiska vaccinerna ska användas råder det fortfarande viss osäkerhet kring. Vissa länder väljer att ha ett lager av ett prepandemiskt vaccin. Men när Sverige förhandlade om så kallade garantidoser av pandemivaccin var det inte aktuellt att köpa något prepandemiskt vaccin, och inställningen i frågan har inte ändrats sedan dess enligt Socialstyrelsen. Ett problem med de prepandemiska vaccinerna är att man inte vet hur länge korsskyddet sitter i. Därmed vet man inte hur lång tid innan ett utbrott man kan vaccinera befolkningen och ändå ha kvar ett skydd när en pandemi bryter ut.
? Vi har påbörjat en långtidsuppföljning för att kunna svara på den frågan, säger Hillar Kangro.

Eftersom prepandemiska vaccin ges till helt friska personer som skydd mot en hypotetisk sjukdom så kräver också myndigheter i många länder att säkerheten är absolut.
? Efter diskussioner med myndigheter i olika länder har vi nu påbörjat en stor säkerhetsstudie med 10 000-tals personer, säger Hillar Kangro.
Andra företag är också på god väg att få prepandemiska vaccin godkända. EMEA granskar för närvarande Novartis prepandemiska vaccin Aflunov, som också det består av en H5N1-stam. Novartis använder en annan adjuvans än GSK som kallas MF59. Även Baxter har ett prepandemiskt H5N1-vaccin på gång, men de kliniska studierna är ännu inte avslutade.

Nanoballonger kan ge läkemedel i två steg

0

Shiladitya Sengupta fick idén när han såg en leksak för barn ? en ballong med en mindre ballong inuti sig.
? Så skulle man ju kunna sätta samman ett läkemedel som fungerar i två steg! säger Shiladitya Sengupta, forskare vid Harvard Medical School och MIT.

Tillsammans med Rami Sasisekharan från MIT har han tagit patent på en nanocell som bygger på dubbelballongens idé. Grundprincipen kan användas för att förpacka läkemedel mot många sjukdomar, där det kan vara meningsfullt att tillföra två olika substanser som släpps ut vid olika tidpunkter.
För närvarande arbetar man med två tillämpningar, mot cancer och astma. Den nanocell som ska bekämpa cancer innehåller i sin yttre del ett medel som hämmar blodkärlsbildningen. Längre in finns polymerklädda småpartiklar som innehåller cellgifter. Tanken är att detta tvåstegsvapen ska ta sig in i en tumör, stänga utgångarna efter sig och släppa lös sin last av tumördödande medel, medan den friska vävnaden runt tumören förblir oskadad.

Nanocellernas ytkemi är anpassad för att de inte ska väcka immunsystemets reaktioner, och deras storlek ? 200 nanometer ? gör att de inte kommer in i friska blodkärl utan bara i tumörens läckande kärl. Väl inne i tumören ger den yttre ?ballongen? ifrån sig sitt innehåll av anti-angiogenesmedel, som försämrar tumörens blodcirkulation så att de mindre nanopartiklarna också stannar kvar i tumörvävnaden. När tumörens syrehalt så småningom sjunkit släpper de små partiklarna ut speciella enzymer som gör att deras skal löses upp och cellgiftet släpps ut.
? Lipiden som klär det yttre skalet och polymeren som klär de inre små partiklarna är båda godkända av FDA i USA. Och läkemedlen är både godkända och så pass gamla att patenten gått ut. De används redan en hel del i tredje världen, förklarar Shiladitya Sengupta.
Just för fattiga länder måste man använda finurligt nytt tänkande, menar han.
? Mitt mål är att ta substanser som redan är godkända, och vars pris hunnit gå ner, och försöka använda dem på nya sätt.
Metoden har fungerat bra i djurmodeller för melanom och lungcancer, och ska tas vidare till kliniska försök nästa år. Forskargruppen bakom nanocellerna har startat ett särskilt företag för detta, Tempo Pharmaceuticals. Gruppens arbete har också för ett par år sedan publicerats i Nature, och lovordades då bland annat av cancerforskaren Judah Folkman.

Den svenska nanoprofessorn Maria Strömme vid Uppsala universitet har inte hört talas om Senguptas idé tidigare, men tycker att den låter lovande.
? Att använda sig av tumörernas läckande blodkärl är en väg som många forskargrupper är inne på. Det finns till exempel de som utvecklat nanopartiklar med guldskal, som när de kommit fram till tumören kan belysas och bränna sönder tumörvävnaden.
? Kanske kan man i framtiden också koppla någon tumörsökande molekyl till nanocellerna, som gör det ännu säkrare att de verkligen hamnar inne i tumörvävnaden.
Shiladitya Sengupta utvecklar nu också tvåstegsprincipen för en tillämpning mot astma. Där finns redan ett nytt och dyrt läkemedel, Seretide, som har en både bronkvidgande (salmeterolet) och inflammationsdämpande (flutikasonet) verkan.

Det inflammationsdämpande medlet behövs egentligen först efter ett par timmar för att lungorna inte ska fyllas med slem och vätska. Men eftersom båda substanserna tillförs samtidigt, så måste läkemedlet för att bli effektivt innehålla onödigt mycket av den inflammationsdämpande steroiden.
?Med nanocellsmetoden slipper vi det problemet. Steroiden släpps ut först när den verkligen behövs, vilket gör att vi klarar oss med mycket mindre mängder av substansen. Det blir billigare och troligen också mer skonsamt för patienten, säger Shiladitya Sengupta.

Nanocellerna mot astma har en sockermolekyl i sitt yttre skal för att lätt kunna andas in och ta sig ner i lungan. I det första skedet blir sockret upplöst i luftrörens slem så att det bronkvidgande medlet släpps ut. Steroiderna längre in i nanocellerna har förpackats i en annan sorts skal, som tar längre tid att lösa upp. Det skalet upplöser sig inte förrän i det andra skedet, när steroidernas inflammationsdämpande effekt verkligen behövs.
Astmamedlet har inte kommit lika långt i utvecklingen som cancermedlet, men Shiladitya Sengupta är förhoppningsfull. De totala kostnaderna för astmabehandlingen i världen ligger på omkring 11 miljarder dollar om året, och sjukdomen ökar kraftigt i bland annat Kina och övriga Asien. Billigare men lika effektiva läkemedel skulle därför kunna få en stor marknad.

Gemensam satsning på alternativ till djurförsök

Jordbruksverket har i uppgift att bidra till att alternativa metoder till djurförsök tas fram och används. Tillsammans med forskningsrådet Formas och Astrazeneca utlyser Jordbruksverket därför nu sammanlagt 8,9 miljoner kronor till ettåriga forskningsprojekt inom området. Senast den 5 juni ska ansökningarna ha kommit in och projekten väntas dra igång i november.

Tidigare har ekonomiskt stöd getts till bland annat projekt som studerar möjligheten att testa kemikalieras giftighet på celler istället för på djur.

För att ytterligare förstärka insatserna på försöksdjursområdet ska också ett försöksdjursråd bildas, enligt Jordbruksverket. Rådet kommer att bestå av två utskott ? ett för etik- och utbildningsfrågor och ett för forskningsfrågor.

Första upphandlingen: 9-2 till Apoteket

0

Konkurrensen var inte särskilt stor. Förutom Apoteket hade tre företag lämnat in anbud, varav ett slogs ut på grund av att det inte uppfyllde kraven. Av de elva tjänster som upphandlats hade Apoteket konkurrens på fyra. Nio av uppdragen gick till Apoteket.

Företaget Pharmatech lyckades ta hem uppdraget om källgranskning och Pharmademic hade lägst timpenning, 94 kronor, för att screena läkemedelslistor, Apoteket begärde 430 kronor per timme.
? Vi är glada att vi fick konkurrens på några områden, även om vi förstås hade hoppats att det skulle bli fler, sammanfattar Tomas Lundberg, landstingets upphandlare resultatet.
Avtalen som nu tecknats gäller i två år, med möjlighet att förlänga utan ny upphandling i ytterligare två år.
De tjänster som nu för första gången upphandlats är till exempel utbildning och information till vårdpersonal, analyser av förskrivningen, läkemedelsgenomgångar, kvalitetsgranskning, och statistikverktyg.

Tidigare har läkemedelsnära tjänster levererats av Apoteket, utan upphandling. Något man fått kritik för av Nämnden för offentlig förvaltning (NOU).
Tjänsterna har inte varit prissatta tidigare utan ingått i det ramavtal som landstinget upprättat med Apoteket och där den stora utgiften handlar om läkemedelsförsörjningen. Eftersom Apoteket tidigare inte redovisat något pris för till exempel läkemedelsgenomgångar vet man inte heller om företaget nu ?sänkt? priset jämfört med det man tagit ut under tidigare år. Men upphandlingsenheten beräknar att kostnaden för de tjänster som nu upphandlats varit 25 miljoner kronor de senaste åren. Vad notan landar på nu vet man inte eftersom landstinget inte lämnat uppgifter om hur stor volymen beräknas bli för tjänsterna, utan begärt ett tim- eller styckepris.
? Även om konkurrensen var liten den här gången har vi i alla fall fått en sådan på några områden och på sikt tror jag att det kommer att pressa priserna, säger Tomas Lundberg.

Samtidigt med upphandlingen i Stockholms läns landsting har till exempel Farsta stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun upphandlat läkemedelsgenomgångar. Ett företag konkurrerade med Apoteket, men låg 10 000 över i pris.
I Farsta begärde Apoteket
575 000 kronor för 505 läkemedelsgenomgångar samt nio utbildningsseminarier och en rapport. I Hedemora kommun har Apoteket också nyligen slutit avtal om läkemedelsgenomgångar. Här får företaget 376 950 kronor för att vid cirka 30 tillfällen ha läkemedelsgenomgångar angående 280 patienter, i summan ingår också utbildningsdagar samt uppföljning på vårdinrättningarna.  

Det innebär att läkemedelsgenomgångarna per patient är lägre i Farsta och Hedemora än det man begärt av Stockholms läns landsting, 1 680 kronor per patient.
? Vi tror också att tydliga volymutfästelser leder till lägre priser, säger Magnus Thyberg som också deltagit i upphandlingarna för Stockholms läns landstings räkning.
Martin Svensson på företaget Pharmademic som tog hem anbudet för att screena patienters läkemedelslistor, 94 kronor per patient jämfört med Apotekets pris, 430 per patient, menar att den här första upphandlingen visar att det går att få ned priserna.
? I förlängningen innebär det att landstingen får mer utförda tjänster för pengarna och att den här marknaden med läkemedelsnära tjänster kommer att öka. Den är väldigt eftersatt idag.

Dags att se möjligheter

Sverige går snart från ett planstyrt apotekssystem till ett marknadsstyrt. Omstruktureringen gäller lagar som reglerar marknaden. Professioner på läkemedelsområdet hade föredragit att en utredning om läkemedelsanvändningen kommit först. I apoteksutredningens huvudbetänkande föreslås dess bättre att frågan om läkemedelsanvändningen tas upp i en ny utredning. Det blir viktigt att bevaka den möjligheten. Delbetänkandet om sjukhusens läkemedelsförsörjning öppnar för en starkare ställning för klinisk farmaci. Denna förbättrar ordination och förskrivning samt säkrar läkemedelsanvändningen vid övergångar mellan öppen och sluten vård. Blir det rätt från början minskar lidandet och pengar sparas.

Tillgängligheten kommer att förbättras. Under mitt liv på stadsdelen Kungsholmen i Stockholm med
50 000 invånare, har sedan 60-talet fem öppenvårdsapotek försvunnit och de kvarvarande två varit lördagsstängda. Redan hotet om en avmonopolisering har lett till lördagsöppet. Kanske kan stadsdelen få tillbaka något apotek efter 2008? Ökad närhet till apoteket kan innebära att följsamheten till ordination ökar. Bertil Hagström har i sin avhandling nyligen fört fram den hypotesen efter att bland annat visat att uthämtningsgraden i åldern 50 ? 60 år var knappt 70 procent. Åstadkoms bättre följsamhet sparas stora pengar i sjukvården. Etableras tillräckligt många försäljningsställen kan också konsumenterna spara genom lägre priser på receptfria läkemedel.

Det sista betänkandet om humanläkemedel avser vissa receptfria läkemedel i allmän handel. En del av debatten har handlat om behovet av mindre förpackningsstorlekar. Dessa anses ha minskat förgiftningsfallen av paracetamol i England. Om förpackningarna rent fysiskt blir små minskar dock utrymmet för förpackningstexter, något som utgör den grundläggande informationen för handelsvaror. Anpassade bipacksedlar kan vi knappast räkna med, men läkemedelsföretagen kan tillhandahålla informativa broschyrer.

En miss i utredningsdirektivet var att inte tillåta egenvårdsapotek, det vill säga apotek som endast säljer receptfria läkemedel. Många entreprenörer skulle nog vilja starta på den nivån. Även hälsokostaffärerna skulle kunnat anställa farmacevter och blivit egenvårdsapotek ? låt vara att imagen med betoning på naturligt fått tonas ned. Egenvårdsapotek bör om inte förr övervägas i samband med den så kallade kontrollstationen 2011. Handeln kan dock redan med dagens förslag konkurrera med anställda farmacevter, som får ge råd
i samma utsträckning som på apoteken.

Omregleringen innebär en anpassning till förhållandena i övriga Europa. Däri ligger ett stort värde. Kommentarer i anslutning till de tre betänkandena har, som vid alla förändringar, haft inslag av misstro. Men nu måste alla som jobbar med läkemedel se möjligheter att förbättra läkemedelsanvändningen under de nya förutsättningarna, så att världen blir lite friskare.

Bäst byta klass vid SSRI-resistens

0

Man räknar med att bara en tredjedel av alla deprimerade patienter svarar på behandling med ett SSRI-läkemedel som Fluoxetin, Cipramil eller Seroxat. Det har länge diskuterats bland specialister vilken strategi som är bäst för dessa patienter, att byta till ett annat SSRI eller att annat antidepressivt läkemedel som Efexor.

För att ta reda på det genomförde forskare vid Harvard Medical School i Boston, USA, en analys av fyra kliniska studier som jämfört effekten av dessa två strategier .

Analysen inkluderade 1496 patienter som inte hade svarat på behandling med ett SSRI och som därför hade blivit ordinerade ett annat läkemedel.
Enligt studien, som nyligen publicerades i Biological Psychiatry, gav det något bättre resultat att byta till en annan typ av antidepressivt läkemedel än till ett annat SSRI. Men de andra läkemedlen tolererades sämre än SSRI.

Läkemedel mot fönstertittarsjuka subventioneras

Upp till en femtedel av alla över 65 år uppskattas lida av någon form av sjukdom som drabbar blodkärlen i benen. Bland dessa är ett fåtal drabbade av så kallad fönstertittarsjuka. Förträngningar i kärlen gör då att musklerna får för lite syre vilket leder till kramper och smärta vid fysisk aktivitet.

Läkemedlet Pletal vidgar blodkärlen. Den förbättrade blodcirkulationen gör att patienterna kan gå 45 till 100 meter längre utan smärta, enligt data från åtta kliniska studier. Och nu har LFN beslutat att Pletal ska ingå i läkemedelsförmånen.

Men Landstingens läkemedelsförmånsgrupp är kritisk till subventioneringen. Gruppen befarar att läkemedelsförmånen inte kommer att utnyttjas i den aktuella patientgruppen utan snarare i en större grupp av patienter med otillräcklig blodcirkulation, bland annat bensårspatienter.

Otsuka Pharma Scandinavia, som står bakom läkemedlet, bedömer å andra sidan att endast cirka 2 500 patienter som är drabbade av fönstertittarsjuka kan komma ifråga när det gäller behandling med Pletal enligt gällande indikation.

Brister i uppföljning av läkemedel

När det amerikanska läkemedelsverket, FDA, godkänner nya läkemedel kräver det ofta att det tillverkande företaget följer upp säkerhet och effekt efteråt. Vissa biverkningar upptäcks till exempel inte förrän ett läkemedel har fått stor spridning. Men enligt FDA hade drygt tusen, eller 62 procent, av de förväntade läkemedelsstudierna ännu inte påbörjats i slutet av september förra året, skriver nyhetsbyrån Bloomberg.

Vid samma tidpunkt 2006 var siffrorna ungefär desamma. Och även 2002, när FDA för första gången började se över problemet, var två tredjedelar av de totalt 1 339 utlovade prövningarna inte inledda, enligt en artikel i New York Times som tog upp dilemmat för ett par år sedan.

Flera orsaker tros ligga bakom avsaknaden av uppföljningsstudier. Dels kan prövningarna vara svåra att genomföra, dels är denna typ av studier kostsamma. Dessutom kommenterade en kritiker systemet för några år sedan med orden ?vilka skulle lämna in hemläxan om de inte var tvungna??.

Flera av studierna anses inte vara försenade eftersom en deadline saknas. Och även om ett företag har lovat att genomföra prövningarna har det tidigare inte hänt så mycket om det låtit bli. Men i september förra året fick FDA ökade befogenheter att kräva att vissa uppföljningsstudier genomförs. En talesman för FDA kommenterar att myndigheten nu ska arbeta för att försäkra sig om att de utlovade studierna fullföljs på lämpligt sätt.

Forskarutbildning i medicin kan bli bättre

I en utvärdering av Högskoleverket konstateras att forskarutbildningarna i medicin, vårdvetenskap och farmaci håller en god kvalitet men att de behöver profileras och få ett tydligare innehåll. Doktorandstudierna upplevs idag ha ett lågt meritvärde för många som kombinerar forskarstudierna med anställning inom hälso- och sjukvården.

En analys av behovet av forskarutbildade i medicin behöver genomföras av både regeringen och de utbildningsansvariga, menar Högskoleverket. Resultatet skulle kunna ge en uppfattning om hur många som bör antas till doktorandstudier.

Forskarutbildning inom områdena medicin, vårdvetenskap och farmaci finns vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Örebro samt vid Karolinska institutet och Malmö högskola.

Ja till moderbolag

0

Propositionen som den borgerliga majoriteten i Socialutskottet idag sa ja till innebär att riksdagen ska ge regeringen rätt att bilda ett moderbolag till Apoteket AB som äger alla aktier. Detta moderbolag ska sedan kunna sälja delar av Apoteket till privata ägare. När väl omregleringen av apoteksmarknaden är genomförd ska moderbolaget läggas ned.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet opponerade sig mot beslutet och anser att det är fel att ge klartecken till en försäljning av Apoteket innan beslutet om en omreglering är fattat.

Riksdagen ska debattera och rösta om propositionen torsdagen den 8 maj.

Föroreningen i heparin analyserad

Det är troligt att heparinföroreningen, översulfaterat kondroitinsulfat, verkligen ligger bakom de allvarliga reaktioner som drabbat några av de patienter som behandlats med heparin på sistone. I USA rapporteras nu om minst 81 dödsfall.

Kopplingen mellan föroreningen och de aktuella symptomen presenteras i en vetenskaplig artikel i New England Journal of Medicine. Forskarna visar bland annat att översulfaterat kondroitinsulfat kan orsaka kraftig blodtryckssänkning hos grisar ? vilket kan kopplas till de anafylaktiska reaktioner som drabbat patienterna i fråga. Men trots höga doser påverkades inte alla djur, vilket också stämmer överens med observationen att majoriteten av de utsatta patienterna inte reagerade på föroreningen.

Forskarnas resultat tyder även på att en enkel analysmetod skulle kunna komplettera de metoder som redan tagits fram för att hitta föroreningen. I en artikel i Nature Biotechnology ger några andra forskare en detaljerad strukturanalys av översulfaterat kondroitinsulfat. Utifrån den informationen föreslår sedan även de screeningmetoder som skulle kunna användas för att försäkra sig om att heparinföroreningen inte finns närvarande.

Läkemedelsverket beslutade igår att dra in de förorenade tillverkningssatserna av heparinläkemedlet Klexane i Sverige. Trots att föroreningshalten är låg och riskerna bedöms som obefintliga vid injicering i underhudsfettet väljer myndigheten att agera på detta sätt av försiktighetsskäl.

Regeringen ska rusta upp missbruksvården

Olika förhållningssätt hos läkare bedöms vara förklaringen till de geografiska skillnader i förskrivning av lugnade medel och sömnmedel som finns i landet. För att förändra situationen vill regeringen att Socialstyrelsen tillsammans med specialistföreningar ska förbättra läkarnas kunskaper om beroendeproblematik och hantering av narkotikaklassade läkemedel.

Regeringen vill även föra över ansvaret för missbruks- och beroendevården från kommuner till landstingssjukvård ? för att minska den variation i vårdkvalitet som råder idag. Valfriheten bör också öka inom missbruks- och beroendevården och leda till att varje individ får större möjlighet att avgöra vad som är bäst för honom eller henne.

I strategin som regeringen beslutar om idag ingår en satsning på 40 miljoner kronor för att granska kommunernas sätt att hantera missbruksvården. Samtidigt avsätts 28 miljoner för att förbättra kunskapsutvecklingen. Planerna sträcker sig fram till och med 2010.

Oro över praktikplatser

0

Uppsala universitet föreslår i sitt remissvar på
Apoteksmarknadsutredningen att de som får tillstånd att driva apotek också blir
skyldig att tillhandahålla praktikplatser till apotekar- och
receptariestudenter. ?Det är angeläget att det samarbete, som redan nu finns
mellan universiteten och Apoteket AB, även kommer att finnas mellan
universiteten och framtida aktörer? skriver universitetet.

Göteborgs universitet är inne på samma linje. De skriver att
det är viktigt att man tydligt fördelar ansvaret för praktikplatserna på den
omreglerade marknaden. GU nämner Norge som exempel, där Apotekerforeningen
tagit på sig ansvaret för att föredela praktikplatser. I Norge har apoteken
också en lagstadgad skyldighet att ta emot praktikanter, vilket GU tycker är
att föredra även i Sverige.

Detta är den fjärde artikeln i vår
serie om remissvaren på Apoteksmarknadsutredningens huvudbetänkande. Se
andra artiklar i serien nedan.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng