Hpv-vaccinering koncentreras till årskurs 5

Hpv-vaccinering koncentreras till årskurs 5

När hpv-vaccinering av pojkar startar i höst koncentreras vaccineringen till årskurs 5 både för pojkar och flickor.

31 mar 2020, kl 11:00
0

Startskottet för könsneutral hpv-vaccinering går, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat, när kommande hösttermin börjar. Detta eftersom regeringen har avsatt pengar för att inkludera vaccination av pojkar mot humant papillomvirus, hpv, i det allmänna barnvaccinationsprogrammet från och med budgetåret 2020.

Nu har Folkhälsomyndigheten arbetat fram en plan för hur förändringen av vaccinationsprogrammet ska gå till. Myndigheten har också skickat ut ett förslag till nya föreskrifter om barnvaccinationer på remiss.

Mer enhetlig hpv-vaccinering

I dag erbjuder skolhälsovården endast flickor hpv-vaccinering och detta sker i årskurs 5 eller 6. Från och med i höst ska även pojkar få erbjudande om kostnadsfritt hpv-vaccin.

Folkhälsomyndigheten föreslår att erbjudandet riktas till pojkar födda 2009 och senare. Både dos 1 och dos 2 ska erbjudas i årskurs 5. Och detta ska fortsättningsvis gälla både pojkar och flickor.

Under en övergångstid fram till 31 juli 2022 ska hpv-vaccinering av flickor dock kunna ske även i årskurs 6, men sedan ska vaccineringen koncentreras till årskurs 5 för båda könen.

I en konsekvensutredning lyfter myndigheten fram flera argument för att ta bort möjligheten att vaccinera i årskurs 6. Ett argument är att studier visar att vaccinets skyddseffekt blir bättre när det ges tidigt genom att immunsvaret blir starkare.

Utredningen nämner också att det för att få en så god cancerskyddande effekt som möjligt är viktigt att vaccinera före den sexuella debuten.

Ett annat argument är att många elever byter skola mellan femman och sexan. Det har då visat sig finnas en risk att hpv-vaccineringen missas på grund av skolbytet. En risk som försvinner med den nya modellen.

Överhuvudtaget kommer modellen att bli mer enhetlig i hela landet än den nuvarande, vilket Folkhälsomyndigheten ser som en fördel.

Vill underlätta övergången

Förslaget om en övergångstid då hpv-vaccinering av flickor i årskurs 6 får fortsätta är tänkt att underlätta för skolhälsovården att genomföra förändringen. Övergångstiden kan, menar Folkhälsomyndigheten, minska den tillfälliga ökningen av arbetsbelastningen vid de skolor som idag erbjuder vaccinationen i årskurs 6. Dessa måste ju kommande läsår dels börja vaccinera i årskurs 5 och dels se till att flickorna i årskurs 6 blir vaccinerade.

Folkhälsomyndighetens förslag innehåller ingen så kallad catch-up-vaccinering för pojkar födda tidigare än 2009. Myndigheten har också tidigare sagt att det är upp till varje region att besluta om eventuella catch-up-program.

Förhindrar fler cancerfall

Infektion med humant papillomvirus ger vanligen övergående infektioner utan symtom gentalt, rektalt och i svalget. Om infektionen kvarstår kan den bidra till cellförändringar och olika former av cancer. Hos kvinnor orsakar hpv framför allt livmoderhalscancer.

År 2010 infördes hpv-vaccination i det allmänna barnvaccinationsprogrammet för flickor, vilket förebygger cirka 400 fall av livmoderhalscancer per år.

Folkhälsomyndighetens utredningar visar att hpv-vaccinering även av pojkar kommer att leda till ett ökat cancerskydd för både kvinnor och män. Enligt beräkningar kommer ytterligare 120 årliga hpv-relaterade cancerfall att förhindras.

Global vaccinbrist

Efterfrågan på hpv-vaccin är för närvarande högre än tillgången i världen. Världshälsoorganisationens, WHO:s expertgrupp för vaccinationer slog i höstas larm om att flickor i låg- och medelinkomstländer därför riskerar att bli utan cancerskyddande vaccin. Expertgruppen rekommenderade att vaccinationsprogram för hpv för tillfället i första hand bör riktas till unga flickor och inte till äldre flickor eller till pojkar.

Folkhälsomyndigheten anser dock att Sverige trots denna rekommendation som beslutat bör genomföra den könsneutrala hpv-vaccineringen redan i år. Enligt konsekvensutredningen finns inget globalt system för att omfördela vaccindoser mellan regioner och länder.

”Därför skulle inte de doser som reserverats för det svenska vaccinationsprogrammet per automatik nå flickor i fattigare länder om vi avstod från att vaccinera pojkar”, skriver myndigheten.

Folkhälsomyndighetens förslag till ändringar i vaccinationsprogrammet har skickats på remiss till regionerna, ett antal myndigheter, företrädare för skolhälsovården samt till ett urval av kommuner. De ska lämna sina synpunkter senast 13 april.