Högdos atorvastatin minskar risk för stroke efter stroke

Resultaten från den i NEJM publicerade Sparcl-studien visar att 80 mg atorvastatin per dag minskar förekomsten av stroke och kardiovaskulära händelser hos patienter som redan haft en stroke eller TIA.

10 aug 2006, kl 13:27
0

Närmare 40 procent av dem som överlever sin första stroke, får ytterligare en inom fem år. Därför randomiserades 4 731 patienter till 80 mg atorvastatin (Lipitor) eller placebo. Patienterna skulle ha haft en stroke eller TIA inom 1-6 månader före studiestart, ett LDL-värde mellan 2,6 och 4,9 mmol/l och utan känd koronar hjärtsjukdom. Primär effektparameter var en första fatal eller icke-fatal stroke och uppföljningstiden var i genomsnitt 4,9 år.

Kolesterolnivåerna låg i genomsnitt på 1,9 mmol/l i atorvastatingruppen och på 3,3 mmol/l i placebogruppen. 265 patienter på atorvastatin och 311 patienter på placebo fick en stroke (2,2 procent absolut riskreduktion, p=0,05). 218 patienter på atorvastatin fick en ischemisk stroke och 55 fick en hemorragisk stroke, jämfört med 274 och 33 i placebogruppen – noterbart en höjning med 66 procent i antalet hemorragisk stroke för patienter på atorvastatin.

Absolut riskreduktionen för kardiovaskulära händelser var 3,5 procent för patienter på atorvastatin (p=0,002). Mortaliteten var likartad i grupperna, 216 dödsfall i atorvastatingruppen och 211 i placebogruppen. Likaså förekomsten av biverkningar. Förhöjda leverenzymer var vanligast i gruppen som fick atorvastatin.

– Att patienter som fick Lipitor uppvisade en signifikant minskning av stroke och allvarliga hjärthändelser är imponerande när man beaktar att majoriteten patienter i studien redan behandlades med läkemedel, som till exempel blodförtunnande och blodtryckssänkande läkemedel, vilka ofta ges för att minska risken för ny stroke, säger Christina Lindahl, medicinsk rådgivare vid Pfizer, i ett pressmeddelande.

Dock kvarstår kontroversen, enligt en kommentar i NEJM, om det är sänkningen av kolesterol eller statinen som gör att strokerisken minskar. Väl värt att notera är också att patienter med förmaksflimmer och andra kardiovaskulära källor till embolier exkluderas från studien, antagligen för att kardioembolisk stroke svarar sämre på statinbehandling.