Annons

Profilbild

Bo Holmberg

Är apoteken en del av sjukvården?

Vid den nyligen genomförda läkemedelskongressen framfördes det vid flera tillfällen att apoteken är en del av sjukvården. Det var bland andra Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmacevtförbund, som i samband med diskussion om farmaceutrollen betonade att den byggde på apotekens samverkan med sjukvården. Samma uppfattning framförde Barbro Westerholm, Socialutskottet, då ersättning för farmaceutiska tjänster diskuterades, […]

Motstridiga bedömningar av omregleringen

Efter att omregleringsprocessen av apoteken inleddes med att läkemedelsförsörjningen till sjukhusen öppnades upp för nya aktörer för två år sedan, följt av utförsäljningen av apoteken och försäljning av vissa receptfria läkemedel utanför apotek, har ett antal bedömningar av förloppet presenterats. Den snabba etableringen av nya apoteksaktörer med nytillskott av många apotek beskrevs först positivt. Men […]

Förvånad över förvåningen över värktabletter

Den senaste tiden har försäljningen av receptfria läkemedel varit i stöpsleven, dels i Svenska Dagbladet (27, 28, 30, 31 december, 3, 4 januari), dels i TV, radio och andra massmedia. För oss som arbetat större delen av vår yrkesverksamhet i apoteksbranschen är det lite förvånande att reaktionerna blivit så starka på en utveckling som för […]

Nedmonteringen av den professionella farmacin i Apoteket AB

Häromveckan angavs det i en artikel i Svenska Dagbladet att den nya styrelsen i Telia väckt debatt. Att den nye ordföranden saknade erfarenhet och kompetens inom telekom hade kunnat accepteras om den funnits hos någon av de andra styrelseledamöterna, vilket inte är fallet.Parallellen med Apoteket AB´s nya styrelse är uppenbar. Jag var under 90-talet som […]

Låt inte entusiasmen skymma omdömet

Intresset för att bli småföretagare inom apoteksbranschen är mycket stort. Entusiasmen får dock inte skymma omdömet. Innan man lägger ett bud bör man göra en noggrann analys av det eller de apotek man är intresserad av och initialt göra en riskanalys för att värdera vad de förväntade 400 helt nya apoteken kommer att innebära i […]

Strulet med omregleringen av apoteken

Den pågående omregleringen och försäljningen av apoteken är komplicerad och det är inte oväntat att det skulle strula till sig. Fram till ?ICA-affären? ansåg representanter för berörda parter att förändringsprocessen förlöpte enligt plan. Politiker, Omstruktureringsbolaget, Apotekens Service AB med flera har uttryckt uppskattning för den insats Apoteket AB bistått med. Företagets mycket kompetenta medarbetare har […]

Det finns en stor vilja att driva på utvecklingen

För att åstadkomma uppsatta mål för patientrörligheten krävs ett utökat samarbete angående till exempel ömsesidigt erkännande av recept, upprättande av »referensnätverk« mellan högspecialiserade vårdgivare och samarbete i utvärdering av nya medicinska metoder. I Sverige har regeringen, vars generella inställning till förslaget är positiv, lagt en faktapromemoria på riksdagens bord. Promemorian finns att tillgå på regeringens […]

Det finns en stor vilja att driva på utvecklingen

För att åstadkomma uppsatta mål för patientrörligheten krävs ett utökat samarbete angående till exempel ömsesidigt erkännande av recept, upprättande av »referensnätverk« mellan högspecialiserade vårdgivare och samarbete i utvärdering av nya medicinska metoder. I Sverige har regeringen, vars generella inställning till förslaget är positiv, lagt en faktapromemoria på riksdagens bord. Promemorian finns att tillgå på regeringens […]

Nu är omregleringen verkligen på G

På sistone har två viktiga steg i omregleringen av apoteksmarknaden i Sverige genomförts. Det gäller riksdagsbehandlingen den 29 april och Omstruktureringsbolagets besked den 5 maj om vilka apotek, som skall säljas. Riksdagsdebatten om regeringens proposition 2008/09:145 var som väntat lam och relativt förutsägbar även om den nya debattformen i riksdagen är intressant. Beklämmande var dock […]

Sjukhusens nya förutsättningar kräver förberedelser

Sjukvårdshuvudmännen är nu intensivt engagerade i hur de skall ha det med sjukhusens läkemedelsförsörjning. Redan i remissvaren till Apoteksmarknadsutredningens delbetänkande om sjukhusen framförde såväl SKL som de enskilda landstingen en positiv, men försiktig, hållning till kommande förändringar. Den inställningen har sannolikt stärkts nu när Läkemedelsverkets föreskrifter om innehållet i anmälan presenterats. Av dessa framgår det […]

Ett inlägg som förbryllar

I DN-debatt den 15 mars framhåller Stefan Carlsson och Eva Fernvall att det är bra att apoteksmonopolet upphör. Som de själva säger kan det låta märkligt att det är de som påstår detta. Inlägget är föranlett av att regeringen i propositionen 2007/08:87 föreslår bildandet av ett omstruktureringsbolag, som tillika är moderbolag till Apoteket AB. Det […]

Svårt att övertyga mig om billigare läkemedel

Före årsskiftet läste jag igenom 55 remissvar till apoteksutredningens första delbetänkande, som tog upp sjukhusens läkemedelsförsörjning. Samtliga var positiva till att vårdgivarna föreslås få ökad frihet att organisera läkemedelsförsörjningen till den slutna vården. Likaså till förslaget att inrätta en chefsfarmacevtfunktion, vilket tillsammans med den ökade friheten kan ge ökade förutsättningar att integrera den farmacevtiska kompetensen […]

Läkemedelsområdet i stöpsleven

Läkemedelsområdet i allmänhet och apoteksverksamheten i synnerhet förväntas få utrymme i den kommande valrörelsen, åtminstone enligt synpunkter framförda vid olika aktiviteter under senare tid. Vid årsskiftet presenterade Näringsdepartementet rapporten Läkemedel, bioteknik och medicinteknik – en del av Innovativa Sverige, som bygger på så kallade branschsamtal med en bred representation från såväl offentligheten som näringslivet. I […]