Annons
“Hivläkemedel förhindrar effektivt smitta vid samlag”
Om den antivirala läkemedelsbehandlingen är välinställd smittar hiv varken vid anala eller vaginala samlag, konstaterar Folkhälsomyndigheten.

“Hivläkemedel förhindrar effektivt smitta vid samlag”

Med välinställd antiviral behandling smittar hiv inte vid samlag, enligt Folkhälsomyndighetens nya bedömning.

17 jun 2019, kl 13:35
0

Modern läkemedelsbehandling har i Sverige och andra rika länder förvandlat hiv, humant immunbristvirus, till en kronisk infektion som det går att leva besvärsfri med och som inte behöver förkorta livet.

Det finns för närvarande sex olika grupper av virushämmande hiv-läkemedelssubstanser som kombineras med varandra på olika sätt. Nya substanser och nya fasta kombinationer tas fortfarande fram. De två senast godkända läkemedlen är integrashämmaren bictegravir och doravirin som hör till gruppen icke-nukleosid RT-hämmare.

Läkemedlen botar inte hivinfektionen men kan effektivt förhindra att personen insjuknar och får symtom om behandlingen sätts in i tid. Trots att viruset inte försvinner blir mängden hivvirus i blodet kan bli så liten så att nivån inte längre är mätbar.

Från minimal till obefintlig risk
Detta påverkar även infektionens smittsamhet, en viktig faktor för både hivsmittade och alla som arbetar med hivbehandling och hivprevention. Redan 2014 konstaterade Folkhälsomyndigheten i ett kunskapsunderlag att det var ”minimal” risk för en hivsmittad med välinställd behandling att föra smittan vidare vid samlag.

Sedan dess har ytterligare forskning kommit som entydigt visar att viruset inte förs vidare vid sex om behandlingen är välinställd. Och i dag publicerar Folkhälsomyndigheten en förnyad bedömning. Den säger att det inte finns någon som helst risk att bli smittad genom sexuell kontakt med en hivsmittad person med välinställd antiretroviral behandling.

– Sedan vår förra bedömning har det kommit betydligt mer data och nu går vi ett steg till, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Bedömningen att smittrisken är obefintlig vid välinställd hivbehandling gäller alla former av sexuell kontakt – vaginala och anala samlag och oralsex.

Med välinställd behandling menas att virusnivån av hiv i blodplasma kontinuerligt är omätbar med standardmetoder och att personen bedöms ha hög följsamhet till behandlingen. Uppföljning av bland annat virusnivåer sker enligt svenska riktlinjer två-fyra gånger per år.

Ändrade föreskrifter
Omkring 7 000 personer i Sverige lever med hiv. Cirka 98 procent av dem får antiretroviral behandling och hos 96 procent är behandlingen välinställd. Den nya kunskapen om obefintlig smittrisk vid välinställd behandling gav i fjol genomslag i en dom i Högsta domstolen. En hivsmittad person friades från åtal för att ha haft oskyddat samlag utan att informera partnern om infektionen.

– Det här är ett viktigt genombrott för hivsmittad i Sverige som nu inte bara kan räkna med normal hälsa utan också ha ett normalt liv, säger Anders Tegnell.

– Den enda möjliga baksidan med den ökade kunskapen om läkemedlens skyddseffekt är om den minskar kondomanvändningen. Ökningen av andra sexuellt överförbara infektioner, gonorré och syfilis, skulle kunna ha en koppling till detta.

Folkhälsomyndighetens förnyade bedömning säger även att antiretroviral behandling gör att risken för virusöverföring från mor till barn vid graviditet och förlossning är mycket låg.

Vid kirurgiska ingrepp på en hivsmittad patient kan det, bedömer Folkhälsomyndigheten, eventuellt fortfarande finnas en smittrisk för vårdpersonalen trots välinställd behandling. Myndigheten understryker att patienten är skyldig att informera riskutsatta om sin infektion i sådana lägen.

När det gäller hivsmitta mellan personer som injicerar narkotika och delar sprutor saknas ännu studier som visar hur behandlingen påverkar smittrisken.