Annons

Samma regler ska gälla för metadon och buprenorfin

Samtidigt som reglerna för metadonbehandling av opiatmissbrukare förenklas stramas förskrivningen av buprenorfin upp. Det är kontentan av nya riktlinjer för läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende.

15 jun 2004, kl 13:50
0

Behovet av nya föreskrifter har diskuterats sedan buprenorfin (Subutex) godkändes 1999. Förskrivningen av medlet har inte, i likhet med metadon, omgärdats av några speciella föreskrifter, förutom en icke tvingande formulering om att preparatet bör förskrivas av läkare vid en narkomanvårdsenhet.

De nya föreskrifterna, som utarbetats av Socialstyrelsen tillsammans med Läkemedelsverket, kommer troligen att börja gälla från nästa år.

Tvingande vårdplan kritiseras

Läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende får enligt de nya reglerna ske på speciella vårdinrättningar och läkemedlen ska ordineras av läkare som arbetar där.

Enligt föreskrifterna ska behandlingen samordnas med socialtjänsten i en gemensam vårdplan. Den tvingande formuler-
ingen kritiseras av bland andra Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare, RFHL, som menar att ett sådant tvingande samarbete inte bör vara en förutsätt
ning för att få sjuk- och hälsovård.

Folkhälsoinstitutet liksom några behandlingsinrättningar uttrycker farhågor över att privata vårdinrättningar, enligt de nya föreskrifterna, också får rätt att förskriva medlen.
Privata vinstintressen innebär en större risk för läckage ut på den illegala marknaden, varnar man.

? Socialstyrelsen reglerar inte huvudmännens organisation, säger Ulf Malmström på Socialstyrelsen.

? Vårt mål har varit att revidera den tidigare detaljstyrningen som till exempel inneburit att metadon bara fått förskrivas på sex kliniker i landet.

När de nya riktlinjerna träder i kraft kan behandlingen ske var som helst i landet, förutsatt att det finns en vårdinrättning för beroendevård.