Annons

Rekordartad förskrivning av Tamiflu på tveksam medicinsk grund

Efter massmedias uppmärksamhet kring fågelinfluensa nådde försäljningen av det antivirala läkemedlet Tamiflu rekordnivåer i oktober. Men det saknas fortfarande dokumentation för att det hos människa verkligen är effektivt mot H5N1, det virus som orsakar fågelinfluensa.

30 nov 2005, kl 22:43
0

Under perioden januari till och med oktober ökade försäljningen av det antivirala läkemedlet Tamiflu (oseltamivir) 32 gånger jämfört med år 2004. I hela landet såldes nästan 2,5 förpackningar Tamiflu per tusen invånare under årets första tio månader. Oktoberförsäljningen var 1,5 förpackning per tusen invånare. Under 2004 såldes 0,08 förpackningar per tusen invånare under samma period.


Stockholms läns landsting har uppmanat att inte hamstra Tamiflu för personligt bruk. Ett skäl är att det finns svagt vetenskapligt underlag för effekten. De data som finns på effekt mot H5N1-virus är framför allt från laboratorieförsök. Hos smittade möss har man sett en minskad dödlighet av oseltamivir. Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation finns opublicerade data där oseltamivir minskade dödligheten något hos patienter som behandlades inom fem dagar jämfört med senare än tio dagar efter insjuknandet.


Svag effekt


Ett annat alternativ vore amantadin, ett äldre läkemedel mot influensavirus och som nämnts i diskussionen om beredskap inför en eventuell pandemi, men H5N1 i den form som finns hos fåglar i Asien är tyvärr resistent. Amantadin ingår inte längre i något registrerat läkemedel utan enbart i extempore-beredningar.


? Allmänt har neuraminidashämmare som Tamiflu och Relenza (zanamivir) en svag effekt när personer smittats av vanlig influensa A eller B. Det är inte troligt att effekten mot H5N1 skulle vara bättre. Medlet dödar inte virus utan hindrar enbart vidare spridning, säger Urban Hellgren, infektionsläkare och ordförande i landstingets expertgrupp.


Läkemedlen förkortar den genomsnittliga tiden till symtomlindring vid influensa med en dag. När det tas förebyggande ger Tamiflu (Relenza är inte godkänt som profylax av EMEA) enligt tidigare studier ungefär samma skydd som vaccination.


? Men då ska man komma ihåg att man under lång tid måste ta en kapsel om dagen, vilket blir dyrt, säger Urban Hellgren.


Socialstyrelsen har beräknat att kostnaden för långtidsprofylax åt hela befolkningen skulle bli 7,6 miljarder kronor. Till det kommer lagerkostnad för orala suspensioner till barn.


Följer utvecklingen


Om den kraftiga försäljningsökningen är rimlig utifrån medicinska behov är en fråga för Socialstyrelsen.


? Huvudsyftet för att vi följer utvecklingen är att patienter som verkligen behöver Tamiflu ska få den mängd de behöver. Därför följer vi detta noga i samarbete med Apoteket och Läkemedelsverket, säger Anders Tegnell, medicinalråd på Socialstyrelsen och chef för smittskyddsenheten.


Eftersom indikationen för läkemedlet tillåter förskrivning i förebyggande syfte tror Anders Tegnell att det skulle vara mycket svårt att slå fast att någon läkare förskrivit Tamiflu i strid med gällande indikationer. Han framhåller att förskrivning för framtida bruk är komplicerat och ställer särskilda krav på läkare som förskriver medlen.


? Läkarna har stort ansvar att informera om när man ska använda ett läkemedel som Tamiflu.


Det är stora regionala skillnader i hur mycket Tamiflu som sålts i olika län. Högst försäljning räknat per tusen invånare ser man i Stockholms län, Uppsala län och Region Skåne. I Stockholm är försäljningen nästan fem gånger högre än i Jämtland. Denna skillnad är förmodligen inte rimlig utifrån medicinska behov tror Anders Tegnell.


? Ser man på åldersstrukturen och att äldre behöver mer skydd mot influensa borde försäljningen teoretiskt vara högre i Jämtland än i Stockholm, säger han.


?Förkastligt?


Jan Håkansson är distriktsläkare och ordförande i Jämtlands läns läkemedelskommitté, är kritisk till hur Tamiflu förskrivs.


? Jag tycker att varje förskrivning i förväg av Tamiflu är förkastlig ur etisk synpunkt. Någon indikation finns ännu inte och man kan befara dels att det kommer att användas på fel indikation och på felaktigt sätt, dels att de patienter som verkligen skulle behöva det om/när influensan kommer riskerar att bli utan. Argumentet att det är bra att det finns i stora mängder i människors hem vid ett större influensautbrott för då blir efterfrågan mindre håller inte. Det är enligt min mening betydligt svårare att veta när och hur Tamiflu ska användas på rätt sätt än det är med antibiotika vid bakteriella infektioner, säger han.


Trots den kraftiga ökningen av Tamifluförsäljningen tror Apoteket inte att det blir någon brist. Under oktober i år såldes 13 480 förpackningar jämfört med 78 i oktober 2004.


? Vår bedömning är att vi kommer att klara att expediera tillräckligt mycket för att klara en influensatopp senare i vinter, sade Thony Björk, kommunikationsdirektör på Apoteket, den 11 november.