Annons

Postern uttrycker sig mer försiktigt än broschyren

Anmäld: Eli Lilly
Anmälare: Astrazeneca
Ärende: Zyprexa
Ärendenr: W672
Utgång: Fälld
Avgift: 80 000 kr

29 mar 2005, kl 18:29
0

Astrazeneca (AZ) anmälde Eli Lilly (EL) för deras marknadsföring av Zyprexa i en produktbroschyr. AZ menar att EL indirekt gör en generell jämförelse med AZ:s Seroquel, utan restriktioner och förbehåll, vilket ger en obalanserad jämförelse.
AZ menar också att diagram och texter är både svåra att läsa och att förstå. EL anser i tre påståenden att Zyprexa är bättre än Seroquel, men att detta görs generellt, utan förbehåll och restrik-
tioner, från en studie som EL själva gjort som bara är presenterad vid en kongress och inte publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Studiens slutsatser är också mer försiktiga än vad broschyrens författare har valt att formulera dem. AZ avslutar med att sammanfatta att broschyren strider mot reglerna 2, 11, 12 och 13.
EL förstår inte riktigt AZ:s kritik, men menar att det klart och tydligt framgår att broschyren är en sammanfattning av en studie som presenterats som en poster på en vetenskaplig kongress. EL bestrider också att formuleringarna och diagrammen skulle vara svåra att förstå. ?För en kliniskt verksam psykiater är de begrepp och den redovisningsteknik som används välkända?, skriver EL. Vidare hävdar företaget att broschyren aldrig delas ut utan att postern bifogas, vilket ger läsaren möjlighet att ta del av den totala informationen. Därmed anser EL inte att broschyren strider mot regelverket och bestrider AZ:s anmälan.
IGM anser att det ostridigt är så att postern inte uttrycker sig lika reservationslöst som broschyren gör, utan mer försiktigt. Dessutom, menar IGM, går det inte ur produktresumén, SPC, att utläsa de överlägsna egenskaper som Zyprexa skulle besitta, som så klart och tydligt framhålles i broschyren. Dessutom är resultaten i postern ur en post hoc-analys, som enligt IGM normalt bara tillskrivs ett begränsat, ofta hypotesgenererande, värde.
IGM:s slutliga och sammantagna bedömning är att broschyren är generaliserande och reservationslöst utformad, vilket strider mot artiklarna 2, 4, 11 och 12. Därför åläggs Eli Lilly en IGM-avgift om 80 000 kr.