Klinisk studie påbörjad för ny antidot

Klinisk studie påbörjad för ny antidot

Den första patienten är inkluderad i en studie som testar vad som kan bli en ny antidot vid paracetamolförgiftning, något som dödar 10-20 svenskar per år.

12 jun 2017, kl 07:00
0

Annons

Paracetamol, som behandlar smärta och feber, är ett av de vanligaste receptfria läkemedlen. Mätt i antal doser är det världens mest sålda läkemedel, och substansen finns också i en rad kombinationsläkemedel. Substansen säljs under ett flertal produktnamn, i Sverige till exempel Alvedon och Panodil.

Men det är också ett av de vanligaste läkemedlen som överdoseras. Paracetamol har toxisk effekt redan vid ett intag av drygt sju gram, vilket är mindre än vad som finns i ett vanligt paket. Bland ungdomar är överdosering med paracetamol en av de vanligaste metoderna vid självmordsförsök. Men även oavsiktliga överdoseringar förekommer, särskilt som substansen finns i flera olika läkemedel och under flera produktnamn.

Överdosering av paracetamol kan leda till ett livshotande tillstånd. Då levern bryter ner paracetamol bildas en toxisk metabolit, NAPQI. Den binder till antioxidanten glutation från levern och utsöndras sedan via njurarna. Vid höga doser paracetamol kan lagren med glutation utarmas. Metaboliterna binder då istället till levercellerna och levern utsätts för oxidativ stress, vilket kan leda till celldöd och akut leversvikt.

Den antidot, det vill säga motgift, som finns idag är acetylcystein, ett billigt och lättillgängligt läkemedel. Acetylcysteinet hjälper levern att återuppbygga glutationlagren. Om acetylcystein ges inom åtta timmar efter överdoseringen uppnås nästan alltid ett hundraprocentigt skydd mot leverskador. Men om glutationlagren hunnit tömmas helt, det vill säga om patienten får sjukhusvård efter nedbrytningsfasen av paracetamol i levern, är acetylcysteinet verkningslöst. För en patient som kommer in mer än femton timmar efter förgiftningstillfället finns idag ingen bra behandling.

Omkring 25 procent av de som söker vård för paracetamolförgiftning kommer in för sent. I Sverige dör tio till tjugo personer varje år av överdosering med paracetamol, och antalet förgiftningsfall har ökat de senaste åren. I Storbritannien beräknas paracetamolförgiftningar leda till omkring 50 000 sjukhusbesök och 200 dödsfall varje år. I USA är antalet dödsfall på grund av paracetamol omkring ettusen per år. De som överlever kan behöva levertransplantation.

Men nu finns en läkemedelskandidat som tros kunna ha en leverskyddande effekt under mycket längre tid än acetylcystein. Det svenska bolaget Pledpharma testar just nu kliniskt sin substans calmangafodipir vid en klinik i Edinburgh. Studier på möss har visat lovande resultat, i synnerhet i det tidsspann då den befintliga antidotens effekt avtar. Produkten som testas går under namnet Aladote. Den första patienten har precis inkluderats i studien som leds av läkaren James Dear, en av världens ledande experter inom paracetamolförgiftning.

– Studien ska omfatta 24 patienter, berättar Jacques Näsström, vd på Pledpharma.

Patienterna rekryteras allteftersom. Eftersom det handlar om akuta förgiftningsfall, i de allra flesta fall självmordsförsök, är rekryteringen av patienter inte någon helt vanlig process.

– Naturligtvis är det en utmaning med rekryteringen, säger Jacques Näsström. Överdoseringsfallen som kommer in måste ju uppfylla kriterierna och dessutom vilja vara med i studien. Men de som arbetar på kliniken är duktiga, och kliniken är världsledande.

Behandlingen för patienterna som inkluderas i studien ges utöver den sedvanliga behandlingen med acetylcystein. I omgångar av åtta patienter åt gången ska sex stycken få den aktiva substansen och två få placebo.

Det är en first in man-studie, förklarar Jacques Näsström. Den aktiva substansen utvecklas av företaget för en annan indikation, för att skydda mot nervskador vid behandling med cytostatika, där är man på väg in i en fas III-studie. Men det här är första gången substansen testas i patienter med paracetamolförgiftning.

Calmangafodipir fungerar genom att förstärka kroppens försvar mot oxidativ stress. I studier på möss har substansen visat sig sänka nivån av ALAT, ett leverenzym som stiger i blodet vid leverskada, särskilt i tidsspannet då effekten av acetylcystein avtar.

– Vår substans härmar kroppens eget skydd mot fria syreradikaler, förklarar Jacques Näsström.

Jacques Näsström vill inte ge några tidsprognoser för när den pågående studien i Edinburgh kan bli klar, eller när ett godkänt läkemedel kan finnas på marknaden.

– Vi har våra egna förhoppningar, säger han, och berättar att James Dear som leder studien är mycket positiv utifrån resultaten från de prekliniska studierna.

Om läkemedlet visar sig ha en liknande effekt som det har haft i djurstudier, är man på god väg mot att ha en ny, kompletterande antidot för paracetamolförgiftning. Det skulle i så fall i framtiden kunna rädda livet på både unga och gamla, och minska antalet patienter som behöver levertransplantationer.