Mer diabetes med äldre hypertoniläkemedel än med nyare

Äldre blodtrycksbehandling med hydroklortiazid i kombination med atenolol ger försämring av patienternas metabola situation jämfört med modernare blodtryckssänkande behandling i form av AII-antagonisten candesartan.

22 aug 2003, kl 16:13
0

Enligt nya resultat från den svenska Alpinestudien, som nyligen publicerades i Journal of Hypertension uppvisade 18 patienter i diuretikagruppen, jämfört med fem patienter i candesartangruppen, ett metabolt syndrom. Den blodtryckssänkande effekten var likvärdig mellan grupperna. Det framgår i ett pressmeddelande från Astrazeneca.

Fastenivåer av både blodsocker och insulin ökade i gruppen som fick behandling med diuretika, medan nivåerna i gruppen som fick candesartan inte påverkades. Diabetes typ 2 diagnostiserades hos totalt nio patienter, varav åtta diuretikagruppen (4,1 %) och en patient (0,5 %) i gruppen som fick candesartan.

Totalt ingick 392 patienter (medelålder 55 år, 48 procent män) i Alpinestudien som har pågått under ett år. 94 procent av patienterna hade aldrig tidigare fått blodtryckssänkande behandling.

Alpinestudien har undersökt effekterna på blodsocker, insulin, blodfetter, saltbalans samt upplevd livskvalitet vid behandling med hydroklortiazid, vid behov i kombination med atenolol. Denna behandling har jämförts med candesartan, vid behov i kombination med felodipin.

Professor Lars Hjalmar Lindholm, Umeå universitetssjukhus, har varit ansvarig prövare i Alpinestudien. Han framhåller att studien är unik genom att grupperna hållits strikt isär och att så gott som alla patienter tidigare är obehandlade för högt blodtryck. Studien bekräftar tidigare studier som klart visat förhöjd risk för diabetes när patienter med hypertoni får äldre läkemedel i form av diuretika i kombination med betablockerare.