Annons
Remisskritik mot utredning om läkemedelsstatistiken
Många vill slopa sekretess även utanför förmånen

Många vill slopa sekretess även utanför förmånen

En rad remissinstanser anser att undantaget från statistiksekretessen bör gälla alla receptläkemedel.

14 aug 2023, kl 10:42
0

Annons

Lyft rådande statistiksekretess för alla receptläkemedel – inte bara de som ingår i läkemedelsförmånen. Det skriver många av de 35 myndigheter och organisationer som svarat på remissen av den statliga utredningen Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel.

Statistiksekretess efter dom

Den statliga utredaren Ulrika Sandén hade till uppgift att försöka återställa tidigare tillgänglighet till läkemedelsstatistik. Det skulle bli lika lätt att få ut statistikuppgifter som det var fram till för några år sedan.

Då kom en kammarrättsdom som ledde till nya juridiska ställningstaganden hos E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Myndigheterna slutade att lämna ut vissa uppgifter om läkemedelsförsäljningen då domen visat att de borde omfattas av sekretess. Detta eftersom uppgifterna kunde kopplas till en enskild persons personliga eller ekonomiska förhållanden.

De som brukade använda statistiken protesterade högljutt. Det gällde inte minst myndigheter som inte längre fick uppgifter av andra myndigheter. Många framhöll att sekretessen hindrade viktig uppföljning av läkemedelsanvändningen i Sverige.

Föreslog undantag från statistiksekretess

I sitt slutbetänkande i februari föreslog Ulrika Sandén att det ska införas ett undantag från statistiksekretess som gäller en enskild juridisk persons ekonomiska förhållanden.

Enskilda juridisk personer kan till exempel vara läkemedelsföretag och apoteksföretag. Läkemedelsstatistik som kan avslöja deras ekonomiska förhållanden ska trots det få lämnas ut. Däremot vill utredaren behålla sekretess som gäller enskilda fysiska personers förhållanden.

Men utredaren vill bara slopa statistiksekretess för läkemedel som har ett reglerat pris och är offentligt finansierade. Alltså förmånsläkemedel, kostnadsfria smittskyddsläkemedel och läkemedel som sålts till offentligt finansierad sjukvård eller tandvård.

För uppgifter om receptläkemedel som inte är subventionerade genom läkemedelsförmånen skulle sekretess däremot fortfarande gälla, enligt utredningsförslaget.

Många vill slopa sekretess rakt av

Men det tycker ett flertal remissvarande organisationer och myndigheter är en felaktig princip.

“Offentlighetsintresset väger tungt även för läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen”, skriver till exempel Apotekarsocieteten.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tycker likadant och skriver:

“Vårt argument så här långt är att även om en del läkemedel på recept inte omfattas av förmån så finns det fortfarande ett stort allmänintresse både för enskilda individer och utifrån ett folkhälsoperspektiv kring hur de införs i och används inom svensk vård.”

Medan Sveriges Läkarförbund formulerar sig så här:

“Statistiken riskerar att bli missvisande om inte all försäljning ingår. Grundprincipen bör vara att all läkemedelsförsäljning tillgängliggörs, så länge det inte riskerar att hota rikets säkerhet.”

Folkhälsomyndigheten på samma spår

Folkhälsomyndigheten fokuserar i sitt remissvar på den statistik som myndigheten behöver för att kunna sköta sitt arbete mot antibiotikaresistens. I det jobbet ingår bland annat att ge förskrivare möjlighet att jämföra sin antibiotikaförskrivning med kollegors och med nationella rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten ska även rapportera om den svenska antibiotikaförbrukningen till övervakningssystem inom EU och hos Världshälsoorganisationen, WHO.

Den statistiksekretess som infördes för några år sedan försvårar arbetet mot antibiotikaresistens, skriver myndigheten i sitt remissvar. Därför är det föreslagna undantaget välkommet. Men det är otillräckligt eftersom det även säljs antibiotika utanför förmånen i Sverige.

Folkhälsomyndigheten vill att även den försäljningen ska omfattas av sekretessundantag och framhåller att en sådan förändring är “önskvärd och ligger i allmänhetens intresse.”

Även annan kritik

Även i övrigt innehåller många av remissvaren olika typer av detaljkritik mot utredningens betänkande.

Sveriges apoteksförening menar att delar av förslaget kan ha en negativ inverkan på konkurrensen på apoteksmarknaden och tycker att den statistik som blir offentlig inte behöver vara fullt så detaljerad som utredaren föreslår.

Föreningen för generiska läkemedel, FGL, tycker i stället att öppenheten borde vara större än utredaren föreslår. FGL vill inkludera inte bara alla receptläkemedel – även de utanför förmånen – utan också receptfria läkemedel.

LIF: Tillgänglig statistik viktig för företag

Läkemedelsindustriförening LIF är mer positiv i sitt svar och understryker att läkemedelsföretag hör till dem som har stort behov av detaljerad försäljningsstatistik:

“Utan sådan information ökar risken för bristsituationer och försvåras hanteringen av uppkomna sådana”, skriver LIF.

Remissvaren ska nu tillsammans med slutbetänkandet beredas inom socialdepartementet.