Annons

Läkemedelsdoser sänks ofta av säkerhetsskäl efter lansering

Två nya studier visar att företagen i allt större utsträckning sänker doserna av nya läkemedel efter lansering för att undvika biverkningar.

21 okt 2002, kl 16:36
0

Annons

De rekommenderade doserna för upp till en femtedel av alla godkända läkemedel ändras efter lansering visar en amerikansk studie. I de allra flesta fall är förändringen en sänkning av den rekommenderade dosen. Forskarna drar slutsatsen att det görs för att undvika biverkningar.
I studien analyserades de dosförändringar som gjorts mellan 1980 och 1999 för läkemedel godkända av det amerikanska läkemedelsverket FDA. Den ursprungliga hypotesen var att framsteg i läkemedelsutveckling och hantering vid godkännandeprocessen skulle ha resulterat i ett minskat antal dosändringar efter lansering. Forskarna fann emellertid att ändringar i dos av nyligen godkända läkemedel i stället hade ökat under varje femårsperiod mellan 1980 och 1999 samt att ändringar gjordes på ett allt tidigare stadium efter godkännandet.
Forskarna menar att det tyder på att läkemedelsdoser före lansering inte är tillräckligt analyserade. Det har blivit vanligare inom läkemedelsindustrin att göra fas III-studier på läkemedlets effekt vid eller nära maximum av tolererad dos.
I studien hade dosen ändrats för 73 av 354 nyligen godkända läkemedel och av dessa ändringar var 79 procent motiverade av säkerhetsskäl. Av alla observerade dosändringar svarade läkemedel som var associerade till metabolism via cytokrom P450 3A4 för 12 procent. Observationerna visar hur viktigt det är att dokumentera ett nytt läkemedels metabolism, farmakokinetik och farmakodynamik i speciella populationer, menar forskarna.
I en annan studie använde tyska forskare WHO:s data för att utvärdera förändringar i godkända doser. De fann att mellan 1982 och 2000 hade det gjorts 115 dosändringar samt att dessa ändringar hade gjorts tidigt efter godkännandet.
Antibiotika, ACE-hämmare och antitromsmedel var de tre läkemedelsklasser där det oftast gjordes ändringar. Båda studierna publicerades i Pharmacoepidemiology and Drug Safety (2002;11)
Pharmaceutical Journal 2002;269:308