Annons
Infusion med antikroppar effektiv vid covid-19
Foto: Istock

Infusion med antikroppar effektiv vid covid-19

En kombination av två antikroppar minskade sjukhus-inläggningar och död vid covid-19 i en ny studie.

30 sep 2021, kl 14:42
0

Annons

Behandling med en kombination av två monoklonala antikroppar mot covid-19-viruset sars-cov-2 minskade tydligt risken för allvarlig sjukdom i en ny randomiserad, placebokontrollerad fas III-studie. Patienterna i studien hade laboratorieverifierad, symtomgivande covid-19 i tidig fas. De randomiserades till en infusion med antingen den testade antikroppskombinationen eller placebo.

Resultatet visade att de som fått antikroppar hade en betydligt lägre risk för sjukhusinläggning på grund av covid-19 eller död. Studien är publicerad i New England journal of medicine.

Två monoklonala antikroppar mot covid-19

Monoklonala antikroppar kan beskrivas som massframställda kopior av kroppens egna antikroppar. Varje monoklonal antikropp binder till ett enda specifikt ställe på målproteinet. Den nu testade behandlingen var läkemedelsföretaget Regenerons experimentella antikroppskombination Regen-cov. Den består av två monoklonala antikroppar mot sars-cov-2. De två antikropparna – casirivimab och imdevimab – är riktade mot varsin del av spikeproteinet på viruset. Denna design syftar till att göra behandlingen effektiv mot så många olika varianter av sars-cov-2 som möjligt.

Regeneron har tidigare rapporterat lovande resultat av flera andra studier av den aktuella antikroppsbehandlingen. I USA har den fått nödgodkännande för behandling av covid-19. I EU har läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderat att den kan användas, i väntan på slutligt resultat av en löpande granskning inför ett eventuellt marknadsgodkännande.

För svensk del finns samma behandling, liksom en annan antikroppsterapi mot covid-19, tillgänglig genom en beredskapslicens. Den svenska användningen har hittills begränsad omfattning. En begränsande faktor som här brukar nämnas är att vårdens struktur gör det svårt att nå aktuella patienter tillräckligt tidigt i sjukdomsförloppet.

Randomiserades till antikroppar eller placebo

Patienterna i den nu aktuella studien var 18 år eller äldre, hade testat positivt för covid-19, hade symtom på infektionen men vårdades inte på sjukhus. Patienterna hade också minst en riskfaktor som ökar risken att drabbas av svår covid-19. Hela 58 procent av patienterna hade till exempel fetma, 52 procent var 50 år eller äldre och 36 procent hade en hjärt-kärlsjukdom. Endast tre procent hade nedsatt immunförsvar.

Inom 72 timmar efter det positiva testet randomiserades patienterna så att hälften fick den intravenösa antikroppsbehandlingen och hälften placebo. Under olika tidsskeden i studien användes olika doseringar av antikropparna. Det primära utfallsmåttet var andelen patienter som inom 29 dagar antingen lades in på sjukhus på grund av covid-19 eller dog av vilken orsak som helst.

Minskade sjukhusvård och död

Av 1 355 patienter som fått den högre antikroppsdosen var det 18 som måste läggas in på sjukhus för covid-19 eller dog. Det motsvarar 1,3 procent, medan andelen i den matchade placebogruppen var 4,6 procent (64 av 1 341 patienter).

Av 748 patienter som fått den lägre antikroppsdosen drabbades 7 av sjukhusinläggning eller död. Det motsvarar ungefär 1 procent medan andelen i placebogruppen denna gång var 3,2 procent (24 av 748 matchade placebopatienter).

Ett annat resultat var att de som fått antikroppskombinationen tillfrisknade snabbare. Tiden till att symtomen försvann var ungefär fyra dygn kortare. Mängden virus i blodet minskade också snabbare i behandlingsgruppen.

Pekar på minskad vårdbelastning

Ett fåtal biverkningar bedömdes av oberoende granskare som kopplade till behandlingen. Det handlade främst om reaktioner mot infusionen, som överkänslighet.

Forskarna bakom studien framhåller den visar att en dos av antikroppskombinationen både kan hjälpa patienter och minska belastningen på sjukvården under pandemin. De påpekar att effekten kvarstod även med den lägre dosen. Dessutom var effekten lika god hos patienter som från början hade kroppsegna antikroppar mot covid-19 som bland dem som inte hade det. Detta kan göra behandlingen enklare för vården att använda eftersom det krävs mindre testning i förväg.