Höga blodfetter ska behandlas med simvastatin

I tisdags enades ordföranden från landets samtliga läkemedelskommittéer att simvastatin ska rekommenderas som förstahandsval för farmakologisk behandling av höga blodfetter.

2 okt 2003, kl 17:36
0

Annons

Landets samtliga läkemedelskommittéordföranden, tillsammans med de flesta specialistföreträdare inom området hjärtkärlsjukdomar, samlades i tisdags på Arlanda för ett diskussionsmöte om vilka läkemedels om ska användas för att behandla höga blodfetter. Man enades unisont om att simvastatin är det preparat som ska användas

? Det var inga kontroverser i det beslutet. Vi är fullständigt eniga, säger Ola Ohlsson, ordförande i både Region Skånes Läkemedelsråd samt ordförande för samtliga läkemedelskommittéordförande.

Ola Ohlsson menar att en sån här rekommendation behövs när trycket blir allt starkare från Pfizer, Astrazeneca och MSD, som marknadsför Lipitor, Crestor och Ezetrol. Idag finns det inget som hindrar att samtliga patienter som behöver läkemedel ska ha simvastatin, om inte speciella skäl föreligger som gör att någon annan statin ska användas.

? Jag hade senast igår patienter som stod på andra statiner, som jag bytte över till simvastatin, säger Ola Ohlsson.

Nu ska samtliga kommittéer gå ut och informera sina läkare om denna rekommendation.

? Något mer kan vi inte göra. Vi vill att läkaren ska tänka efter

De församlade experterna enades om tre punkter:

1. Huvudprincipen för rekommendationerna är inte begränsade till val av läkemedel, utan skall i första hand inriktas på åtgärder för att minska den enskilde patientens totala riskbild, dvs rökstopp, ökad fysisk aktivitet samt förbättrade kostvanor.

2. Gruppen är enig om att endast läkemedel som i kliniska studier har visat minskat insjuknande i hjärt-kärlsjukdomar, har väldokumenterad säkerhet såväl som god kostnadseffektivitet skall användas.

3. Med denna bakgrund enades gruppen om att när läkemedelsbehandling med blodfettsänkande läkemedel skall ske är förstahandsvalet idag simvastatin. De nyare preparaten som finns på marknaden rekommenderas ej för närvarande då ovanstående krav ej uppfylls av dessa. Gruppen rekommenderar därigenom också ett byte till simvastatin hos de patienter som idag behandlas med någon av de övriga statinerna, i de fall inte speciella omständigheter talar mot detta.