Annons

Hiv-läkemedel kan ge hjärtinfarkt

En ökad risk för hjärtinfarkt kopplad till användning av antivirala
hiv-läkemedel innehållande abakavir har observerats i en stor studie
som presenteras i The Lancet. Men EMEA, det europeiska
läkemedelsverket, tycker inte att resultatet är tillräckligt
övertygande för att motivera förändring av förskrivningen.

4 apr 2008, kl 11:47
0

Annons

Över 33 000 patienter i Europa, Australien och USA har ingått i den studie som inleddes för snart tio år sedan för att utreda om hiv-läkemedel ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. I februari kom slutsatsen att användning av abakavir kan vara associerat med ökad risk för hjärtinfarkt.

Av 517 patienter som drabbades av hjärtinfarkt i studien hade 192 behandlats med substansen under de senaste sex månaderna, vilket motsvarar en nästan fördubblad risk för abakavir-användarna. Utredarna bakom studien spekulerar i att underliggande biologiska mekanismer som leder till en kardiovaskulär inflammatorisk respons skulle kunna vara förklaringen.

EMEA:s rådgivande kommitté, CHMP, menar dock att den information som finns tillgänglig idag inte är tillräcklig för att dra en direkt parallell mellan användning av abakavir och ökad risk för hjärtinfarkt. Patienter rekommenderas att fortsätta med sin behandling och diskutera eventuell oro med sin läkare. Glaxosmithkline, GSK, som står bakom de abakavir-innehållande läkemedlen understyrker i ett pressmeddelande att den risk för hjärtinfarkt som antyds är låg i absoluta tal.

GSK har i egen utredning slagit samman resultat från 54 kliniska studier av totalt knappt 10 000 patienter, där abakavir har jämförts med andra hiv-läkemedel. Ingen koppling till hjärtinfakt kunde utläsas, men CHMP påpekar att dessa studier inte heller var designade för att specifikt upptäcka påverkan på hjärtat. Fler utredningar pågår och CHMP hoppas få resultat från dessa senare under året.

Abakavir säljs i Europa sedan 1999 som Ziagen. Substansen förekommer även i kombination med lamivudin under namnet Kivexa och i kombination med lamivudin och zidovudin som Trizivir.