Annons
Hälften hade kvar symptom två år efter covid-19
Foto: Istock

Hälften hade kvar symptom två år efter covid-19

I en studie i Kina hade 55 procent av deltagarna kvar minst ett symptom två år efter genomgången infektion.

20 maj 2022, kl 07:43
0

Annons

Två år efter att patienterna hade skrivits ut från sjukhus, där de vårdats på grund av covid-19, hade över hälften av dem kvar minst ett symptom. Det visar en studie som har följt nära 1 200 personer i Kina som lades in på sjukhus under den första vågen av pandemin 2020. Studien om postcovid har publicerats i tidskriften The Lancet respiratory medicine.

200 symptom kan associeras till postcovid

Så kallad postcovid, som innebär att man har kvar symptom trots att den ursprungliga covid-19-infektionen har gått över, var något som uppdagades redan tidigt under pandemin. För de flesta avtar problemen gradvis men en del får långvariga och ibland allvarliga symptom. Besvären kan se mycket olika ut och alla kroppens system kan bli påverkade. Över 200 olika symptom har associerats med tillståndet.

Det finns en del forskning om postcovid men många studier är små, och av naturliga skäl har också uppföljningstiden hittills varit begränsad. I en studie, som Läkemedelsvärlden tidigare har skrivit om, sågs en hög förekomst av kvarvarande symptom ett halvår efter att patienterna hade haft covid-19.

Längsta uppföljningen hittills

Den nu aktuella studien är enligt forskarna den längsta uppföljningsstudien hittills. I studien ingick 1 192 personer som vårdades på sjukhus för covid-19 mellan den 7 januari och 29 maj 2020 i den kinesiska staden Wuhan. Deltagarna följdes upp sex månader, 12 månader och 24 månader efter utskrivning från sjukhuset.

Bedömningen bestod av ett sex minuter långt gångtest samt laboratorietester. Deltagarna fick även fylla i ett frågeformulär om symptom, psykisk hälsa, hälsorelaterad livskvalitet, återgång till arbetet samt om det hade några sjukhusbesök efter utskrivningen. De negativa effekterna fastställdes genom att jämföra deltagare med och utan långvariga symptom. Vid uppföljningen efter två år jämfördes deltagarna med en kontrollgrupp i den allmänna befolkningen som inte hade haft covid-19.

Resultatet visade att den fysiska och psykiska hälsan bland deltagarna förbättrades med tiden. Detta oavsett svårighetsgraden av den ursprungliga infektionen. Efter sex månader var det 68 procent som rapporterade minst ett symtom, medan motsvarande siffra efter två år var 55 procent. De vanligaste symptomen var trötthet och muskelsvaghet. Dessa minskade från 52 procent efter sex månader och till 30 procent efter två år. 89 procent av deltagarna som hade jobb uppgav vid uppföljningen efter två år att de hade återgått till arbetet.

Sämre hälsa än allmänheten

Men även om både den fysiska och psykiska hälsan förbättrades visade studien att personer som hade haft covid-19 generellt sett hade sämre hälsa än befolkningen i allmänhet. Bland de som hade haft covid-19 rapporterade 31 procent trötthet eller muskelsvaghet och 31 procent sömnsvårigheter. Bland personerna som inte hade haft covid-19 var motsvarande siffror 5 respektive 14 procent. Även andra symptom som ledvärk, hjärtklappning, yrsel och huvudvärk rapporterades i större utsträckning bland de personer som hade haft covid-19. Samma sak gällde för smärta, obehag, ångest och depression.

Enligt forskarna tyder resultatet på att det finns ett akut behov av att utforska uppkomsten av postcovid, samt att utveckla effektiva insatser för att minska risken för tillståndet.

En begränsning i studien är att det inte har funnits en kontrollgrupp med personer som överlevt sjukhusvistelse av någon annan anledning. Detta gör det svårt att avgöra om de observerade avvikelserna är specifika för covid-19, skriver forskarna.