Annons
Postcovid lika vanligt hos icke sjukhusvårdade

Postcovid lika vanligt hos icke sjukhusvårdade

Postcovid drabbar inte bara covid-19-patienter som är så sjuka att de hamnar på sjukhus, visar en aktuell studie.

6 dec 2022, kl 09:00
0

Annons

Enligt en studie från Spanien är postcovid lika vanligt bland covid-19-patienter som inte behövt sjukhusvård som bland dem som legat på sjukhus. Studien är publicerad av Jama network open.

Vilka har störst risk för postcovid?

Covid-19-pandemin har i många delar av världen gått in i en mer kontrollerad fas. Men samtidigt blir det allt tydligare att de kvarstående hälsoproblem som viruset lämnar efter sig hos vissa kan vara långvariga. Hälsoproblemen har fått samlingsnamnet postcovid och är i fokus för ett växande antal forskningsstudier.

En viktig forskningsfråga är om det går att förutsäga vilka covid-19-patienter som är i riskzonen för postcovid. Svaren skulle kunna bidra till bättre förebyggande insatser och behandling mot tillståndet.

En tidig hypotes var att det var de sjukaste patienterna som löpte störst risk för långtidssymtom. Men flera studier har sedan visat att det inte verkar finnas ett sådant samband. Dessa studier har dock främst handlat om sjukhuspatienter med covid-19 av varierande svårighetsgrad.

Forskarna bakom den aktuella Jamastudien har lagt en ny bit i kunskapspusslet genom att i stället jämföra förekomsten av postcovid hos sjukhusvårdade och icke sjukhusvårdade patienter.

Telefonintervjuer efter två år

Forskarna tog med hjälp av hälsoregister fram ett slumpmässigt urval av personer som hade haft bekräftad covid-19 under den första pandemivågen 2020. De utvalda hade bara haft infektionen denna enda gång. De fick erbjudande om att medverka i studien. 360 personer som hade vårdats på sjukhus för covid-19 tackade ja, liksom 308 som inte fått sjukhusvård.

Vid en strukturerad telefonintervju fick deltagarna svara på frågor om de akuta symtomen och om eventuella kvarvarande symtom två år efteråt.

Postcovid lika vanligt i båda grupperna

Resultatet visade att feber, andnöd, muskelvärk och hosta var de akuta symtom som deltagarna framför allt kom ihåg. Andnöd var ett vanligare akutsymtom hos dem som legat på sjukhus än bland övriga. Försämrat luktsinne hade å andra sidan förekommit oftare bland icke sjukhusvårdade.

När det gällde kvarvarande symtom två år efter den akuta infektionen svarade 59,7 procent av sjukhuspatienterna och 67,5 procent av dem som inte legat på sjukhus att de fortfarande hade minst ett sådant symtom.

I båda grupperna var de vanligaste postcovidsymtomen trötthet, värk och minnesproblem.

Bland icke sjukhusvårdade fanns ett samband mellan antalet symtom i akutfasen och att senare utveckla postcovid. Forskarna menar att detta stämmer med en teori som säger att en hög virusnivå kan skapa ett överdrivet immunsvar som i sin tur kan bidra till postcovid.

Forskarna framhåller att deras studie visar att postcovid måste uppmärksammas som en risk inte bara för sjukhuspatienter utan för andra med covid-19.