Annons
Bara fyra av tio vet att väl-behandlad hiv inte smittar
Foto: Ingrid Helander.

Bara fyra av tio vet att väl-behandlad hiv inte smittar

Med välinställd antiviral behandling smittar inte hiv vid sex. Men kunskapen om detta i befolkningen är låg.

5 dec 2022, kl 10:18
0

Vid välbehandlad hiv är virusnivåerna i blodet inte mätbara och smitta kan inte överföras till någon annan vid sexuell kontakt. Det slog Folkhälsomyndigheten fast i en bedömning 2019. Den nya kunskapen har dock ännu inte fått något stort genomslag i det allmänna medvetandet. Det visar en enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten gjort bland cirka 5 000 personer i åldrarna 16-97 år.

I enkätundersökningen var det endast 39 procent som visste att välbehandlad hiv inte överförs vid sex. Ännu färre (16 procent) kände till att den som har välbehandlad hiv kan få möjlighet att själv välja om man vill informera sin sexpartner om smittan eller ej.

– Resultaten visar att det är få som känner till en av de mest grundläggande förutsättningarna för personer med hiv idag, säger Klara Abrahamsson, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Välbehandlad hiv hos de flesta

Omkring 8 300 personer i Sverige (61 procent män och 39 procent kvinnor) har hiv, infektion med humant immunbristvirus. Hos cirka 95 procent är infektionen välbehandlad. De är symtomfria och har omätbara virusnivåer. Om de vill kan de komma överens med sin läkare om att de inte behöver informera sexpartners om att de har hiv.

Folkhälsomyndigheten gjorde den nu aktuella enkätstudien för att kartlägga allmänhetens kunskap om och attityder till hiv. I april 2022 skickade myndigheten ut en webbenkät som 4 931 personer besvarade.

Enkätresultaten visar att det skett en viss kunskapshöjning sedan den förra mätningen gjordes 2016. Men fortfarande har de flesta en på flera sätt felaktig bild av hur det är att leva med hiv i Sverige i dag. Samtidigt tycks hiv också vara en icke-fråga – ytterst få av de som svarade hade samtalat med någon om hiv, sökt information om ämnet eller hivtestat sig.

Informationsinsatser behövs

När det gäller kunskapen om att välbehandlad hiv inte smittar vid sex skilde resultaten sig åt mellan olika åldersgrupper. Kunskapsnivån var högst bland de yngre. I åldersgruppen 16-19 år kände 48 procent till detta faktum. Bland personer över 65 år var motsvarande siffra 31 procent, kvinnorna var här något mer välinformerade än männen.

Även om möjligheten att få undantag och slippa informera sexpartners om välbehandlad hiv var kunskapen störst bland yngre. 23 procent i den yngsta åldersgruppen svarade rätt, jämfört med 12 procent av dem i åldrarna 45-64 år.

Folkhälsomyndigheten anser det behovs ökad kunskap om hiv både i befolkningen i stort och i vården. Detta bland annat för att motverka stigmatisering av personer som lever med hiv.

– För att fler personer ska få grundläggande kännedom om hur det är att leva med hiv i Sverige idag behövs informationsinsatser på flera arenor, säger Klara Abrahamsson på Folkhälsomyndigheten.