Annons
Symtom hos drygt hälften ett halvår efter covid-19

Symtom hos drygt hälften ett halvår efter covid-19

I en ny studie av över 250 000 personer som överlevt covid-19 sågs en hög förekomst av kvarvarande symtom.

8 nov 2021, kl 09:27
0

Kvarvarande fysiska och kognitiva symtom efter covid-9 är så vanliga att de riskerar att överbelasta hälso- och sjukvården i låg- och medelinkomstländer. Den slutsatsen drar forskare i USA och Australien. De har genomfört den hittills största systematiska forskningsöversikten när det gäller långsiktiga effekter av infektion med sars-cov-2. Sammanlagt 57 studier med totalt 250 351 deltagare ingick i denna forskningssammanställning, som har publicerats av Jama network open.

Många rapporterar symtom efter covid-19

Redan tidigt i pandemin stod det klart att många som överlevt covid-19 drabbas av utdragna hälsoproblem. Ofta sammanfattas de med termen post-covid. Det finns redan en hel del forskningsstudier kring frågan, men de flesta är små. Uppföljningstiden är också än så länge av naturliga skäl ofta begränsad. Forskarna bakom den aktuella sammanställningen ville därför göra en första systematisk utvärdering av kunskapsläget.

Genom litteratursökningar hittade de totalt 2 100 studier om kvarvarande symtom efter covid-19. Närmare granskning visade att 57 av dessa stämde med forskarnas kriterier och kunde komma med i översikten. Det handlade om undersökningar av kvarvarande symtom hos vuxna och barn minst 30 dagar efter konstaterad akut covid-19.

Fyra femtedelar av studierna var gjorda i höginkomstländer. Medelåldern hos överlevarna var drygt 54 år och 56 procent av dem var män. Hela 79 procent hade också legat på sjukhus under den akuta fasen av infektionen. Detta innebär att resultaten av analysen framför allt speglar hur det går för personer med så pass allvarlig covid-19 att de behöver sjukhusvård.

Påverkade nästan hela kroppen

I denna patientgrupp hade 54 procent minst ett kvarvarande symtom en månad efter infektionen. Och andelen med kvarstående påverkan på hälsan gick inte ned under de första sex månaderna utan låg hela tiden kvar på samma nivå.

Restsymtomen påverkade en rad olika organsystem i kroppen. De vanligaste enskilda symtomen var förändringar på lungröntgenbilder, koncentrationssvårigheter, generaliserat ångestsyndrom, nedsatt fysisk funktionsförmåga, trötthet och muskelsvaghet. Andra symtom som många överlevare rapporterade var hjärtproblem, hudbesvär, problem med matsmältningsapparaten samt öron-, näs- eller halsbesvär (i denna kategori ingår de vanligt förekommande problemen med lukt- och smakbortfall).

Stor belastning på vården

Forskarna påpekar att deras sammanställning har flera begränsningar. En är att det än så länge saknas vetenskapliga standarddefinitioner av post-covid-symtom och hur de ska mätas. Detta gör det svårare att dra säkra slutsatser genom att lägga ihop många olika studier. En annan begränsning var att de 52 utvärderade studierna inte tillät att risken för kvarvarande symtom sattes i relation till svårighetsgraden av de akuta symtomen.

Trots detta menar forskarna att deras resultat ger viktig ny kunskap om storleksordningen av långdragna hälsoproblem efter covid-19. De framhåller att dessa utdragna symtom kraftigt kan öka sjukdomsbördan av coronaviruset och överbelasta vården, särskilt i länder med begränsade resurser. Forskarna pekar på behovet av fortsatt kunskapsutveckling för att få fram modeller som kan förutsäga en persons risk för post-covid. Detta för att kunna mildra eller förebygga långdragna besvär.