Annons
?Förtroendet för vården riskerar att minska?
Anders Andersson tycker att apoteksmarknaden utvecklats i positiv riktning sedan omregleringen. Foto: Kristdemokraterna

?Förtroendet för vården riskerar att minska?

LmV tar pulsen på Kristdemokraterna. Anders Andersson anser att det vore en olycklig utveckling om fler läkemedel inte ingår i förmånerna och att en viktig fråga för kommande mandatperiod är att fortsätta förbättra tillgängligheten till läkemedel.

9 sep 2014, kl 08:08
0

Anders Andersson

Kristdemokraterna
Ledamot i Socialutskottet

Har Kristdemokraterna några planer för det statligt ägda Apoteket AB?
– Vi har inga planer på att privatisera Apoteket AB.

Bör apoteken få statlig ersättning för hälsorelaterade tjänster?
– Vi har inget sådant förslag, men vi är beredda att pröva olika handlingsvägar för att apoteken i ökad utsträckning ska kunna delta i det preventiva folkhälsoarbetet. 

Vad har blivit bättre i och med omregleringen, bortsett från fler apotek och ökade öppettider?
– Apoteksmarknaden har i stort utvecklats i positiv riktning sedan omregleringen. Förutom fler apotek och ökade öppettider har tillgången till vanliga receptfria läkemedel har ökat.

Vad har blivit sämre, om man tar bort att fler upplever att de inte får sina läkemedel vid besök på apotek?
– Det är svårt att peka på några tydliga försämringar. Men fortfarande gäller att tillgängligheten till läkemedel behöver förbättras, och på så sätt tillgodose en god läkemedelsförsörjning.

Hur viktig anser ni att läkemedelsforskning och utveckling är för Sverige? 
– Mycket viktig. Regeringen arbetar med en strategi för life science-sektorn. Nyligen har en nationell samordnare tillsatts som ska samordna insatser och identifiera utvecklingspotentialen för life science. Regeringen har också gjort omfattande satsningar i de två senaste forsknings- och innovationspropositionerna med en nivåhöjning på sammanlagt nio miljarder kronor. En omfattande del går till satsningar inom life scienceområdet, det vill säga bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling.

Är den fria marknaden den bästa modellen för att få fram nya läkemedel?
– Den fria marknaden är i de allra flesta fall väsentligt mer effektiv när det gäller att få fram nya läkemedel. Men i vissa fall, som till exempel när det gäller nya former av antibiotika, kan statliga och framförallt internationella insatser vara motiverade.

Bör staten reglera priserna på läkemedel som inte ingår i förmånen? 
– Regeringen har gett TLV i uppdrag att analysera situationen och komma med förslag. Jag vill därför vänta med att ge svar på om och i så fall hur eventuella åtgärder ska utformas tills uppdraget är slutfört. Men min bestämda utgångspunkt är att läkemedelsförmånerna även framöver ska skydda medborgarna mot höga kostnader för läkemedel. I det fall många läkemedel, av olika skäl, inte ingår i förmånerna riskerar medborgarnas förtroende för vården att minska, vilket vore en olycklig utveckling.

Bör myndigheter som Läkemedelsverket och EMA ta hänsyn till miljöaspekter för läkemedel när de beslutar om ett godkännande?
– Ja.

Vad tycker ni om dagens lösning för papperslösa och läkemedel? 
– Jag står helt bakom de lagändringar som trädde i kraft 1 juli 2013 och som i huvudsak innebär att landstingen är nu skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande.

Vilka frågor inom läkemedelsområdet är de viktigaste den kommande mandatperioden?
– Vårda apoteksreformen och fortsätta arbetet med att förbättra tillgänglighet och läkemedelsförsörjning.