Annons
Tydlig policy för vad Apoteket AB får sälja
Lena Hallengren vill styra Apoteket AB mer. Foto: Socialdemokraterna

Tydlig policy för vad Apoteket AB får sälja

LmV tar pulsen på Socialdemokraterna. Lena Hallengren tycker inte att något blivit bättre i och med apoteksomregleringen och vill att staten ska använda ägarskapet i Apoteket AB för att utveckla kvaliteten på apoteksmarknaden.

3 sep 2014, kl 09:17
0

Lena Hallengren

Socialdemokraterna
Vice ordförande i socialutskottet

 

Har Socialdemokraterna några planer för statligt ägda Apoteket AB?
– Vi vill att staten använder sitt ägarskap till att driva kvalitetsutvecklingen på apoteksmarknaden. Målet bör vara att samarbetet med hälso- och sjukvården ska intensifieras. Apoteket AB ska även få i uppdrag att arbeta med att förbättra människors hälsa genom tid för rådgivning och upplysning. Apoteket AB bör också ha en tydlig och öppen policy som reglerar vilken typ av produkter som inte ska säljas av trovärdighetsskäl, sortimentet ska höra ihop med uppdraget. 

Bör apoteken få statlig ersättning för hälsorelaterade tjänster?
– I första hand måste apoteken själva utveckla koncept som är attraktiva för kunderna, sjukvården eller kommunerna. Det är möjligt att staten kan spela en roll för att stimulera samarbeten på olika sätt men det är inget som vi har färdiga förslag kring.

Förutom ökad apotekstäthet och utökade öppettider, vad är bättre med dagens apoteksmarknad?
– Inget.

Vad har blivit sämre, om man tar bort att fler upplever att de inte får sina läkemedel vid besök på apotek?
– Att apoteksanställda upplever försämrade möjligheter till kompetensutveckling och att mer än hälften upplever att förutsättningarna för att göra korrekta receptexpedieringar har försämrats och att förutsättningarna för att ge information och rådgivning om läkemedel och egenvård har försämrats. Ett grundläggande problem är att apotekens verksamhet ses som vilken marknad som helst. 

Hur viktigt är det med läkemedelsforskning och utveckling i Sverige?
– Mycket viktigt. Mer forskning är bra, men det räcker inte. Socialdemokraterna vill inrätta ett nationellt innovationsråd direkt underställt statsministern. Ett tidigt uppdrag för innovationsrådet blir att identifiera ett antal övergripande områden där det behövs samverkansprogram, ett område som redan identifierats är life science. 

– Den svenska sjukvården måste också på ett helt annat sätt än i dag visa intresse för att delta i kliniska prövningar. Hälso- och sjukvårdslagen bör ändras för att förtydliga sjukvårdshuvudmännens ansvar för klinisk forskning och ansvar för att i alla avtal med annan utförare än sjukvårdshuvudmannen se till att forskning och utveckling finns med. 

Är den fria marknaden den bästa modellen för att få fram nya läkemedel?
– Staten ska inte styra forskningen men agera stödjande och se till att det finns ett fruktbart samarbete mellan näringsliv, akademi, stat och landsting/regioner.

Under våren har prisskillnader på läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet diskuterats. Bör staten reglera priserna på läkemedel som inte ingår i förmånen?
– Vi tycker att det är ett problem och vill att systemet ses över. Vi vill helst ha en lösning som vi är överens med branschen om.

Bör godkännande myndigheter som Läkemedelsverket och EMA ta hänsyn till miljöaspekter för läkemedel när de beslutar om ett godkännande?
– Ja, men det måste vara öppet och förutsägbart och inte ha som syfte att hindra konkurrens.

Vilka läkemedelsfrågor blir de viktigaste den kommande mandatperioden?
– Svensk läkemedelsindustris framtid och forskningssamverkan med svensk sjukvård, en bättre fungerande apoteksmarknad och bättre läkemedelsanvändning för äldre är tre viktiga frågor för nästa mandatperiod.