Annons

Flera positiva resultat från Asco

Många studier av läkemedel presenteras vid den pågående cancerkongressen
Asco i USA. Flera preparat har visat sig positiva för patienter med
blodcancer.

7 jun 2010, kl 11:34
0

Två av studierna som i helgen presenterades vid Asco visar att två nya läkemedel har bra effekt hos patienter som nyligen drabbats av kronisk lymfatisk leukemi, KML. Det gäller Sprycel (dasatinib) och Tasigna (nilotinib) som enligt nya data visat sig vara mer effektiva än Glivec (imatinib) som idag används som standardbehandling.

Enligt studierna var de båda nya preparaten mer effektivt än imatinib enligt alla studerade effektmåtten efter ett års behandling. Ett exempel var andelen patienter där tumörceller inte längre gick att uppmäta i blod eller benmärg. Där var summan omkring 65 procent hos de som behandlats med imatinib och cirka 80 procent hos de som fick dasatinib eller nilotinib.

Inget av de båda preparaten är idag godkända som initialbehandling vid KML, utan bara då tidigare behandling inte tolereras eller inte längre har  effekt. Studierna har också publicerats i New England Journal of Medicine och på ledarplats skriver Charles Sawyer vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York att ett års uppföljning kan verka som en för kort tid för att avgöra kvaliteten men att andelen patienter där tumörceller inte längre går att mäta är en mycket bra markör för överlevnad bland KML-patienter.

I en annan studie som presenteras visades att bisfosfonaten Zometa (zoledronsyra) har en antitumoral effekt på patienter med myelom. Zoledronsyra sänker hastigheten för omsättning av benceller och används idag för att förhindra eller senarelägga skelettkomplikationer och benbrott vid skelettmetastaser. I den aktuella fas III-studien av omkring 2000 patienter med nydiagnostiserad myelom. Dessa behandlades med antingen zoledronsyra eller klodronat i kombination med cellgift.

Utöver den skelettnedbrytande effekten visade resultaten att de som fick tillägg med zoledronsyra hade 16 procent bättre överlevnad än dem som behandlades med klodronat, i median 5,5 månader.

En ytterligare studie, ABCSG-12,som också den presenteras vid Asco visade sig zoledronsyra även ha en skyddande effekt mot återfall i hormonkänslig bröstcancer efter fem års uppföljning. Novartis som ligger bakom Zometa  har ansökt om godkännande för den indikationen.