Vitrakvi subventioneras för barn
Foto: istock

Vitrakvi subventioneras för barn

Cancerläkemedlet Vitrakvi ska ingå i högkostnadsskyddet för barn under 18 år enligt ett beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

23 okt 2020, kl 11:45
0

Ett drygt år efter EU-godkännandet kom i dag beskedet cancerläkemedlet Vitrakvi (larotrektinib) ska ingå i högkostnadsskyddet. Subventionen gäller dock endast barn under 18 år. Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som efter utredning och trepartsförhandlingar har beslutat om den begränsade subventionen.

Det här betyder att ett cancerläkemedel mot en specifik genetisk förändring, i stället för mot en viss cancerform, för första gången ingår i högkostnadsskyddet.

– Beslutet innebär ett nytt steg mot att utvärdera cancerbehandlingar utifrån tumörernas genetik i stället för att utgå från var i kroppen cancern finns. Studierna visar lovande behandlingsresultat, framför allt hos barn säger Jonathan Lind Martinsson, biträdande avdelningschef på TLV, i ett pressuttalande.

Vävnadsoberoende cancerterapi

I augusti i fjol blev Vitrakvi det första godkända cancerläkemedlet i EU vars godkännande inte gäller en viss cancerform. Indikationen är i stället behandling av solida tumörer med en särskild mutation, oavsett var i kroppen tumören sitter. Denna typ av terapier kallas vävnadsoberoende.

Den mutation det handlar om är en specifik förändring i genen för neurotrofiskt tropomysinreceptorkinas, NTRK.  Läkemedlet blockerar den onormala cellsignaleringen som förändringen orsakar och som får tumörer att växa.

Den aktuella förändringen i NTRK-genen förekommer vid många olika cancersjukdomar. Vitrakvi har också visats ge behandlingseffekt mot bland annat sköldkörtelcancer, lungcancer, mjukdelssarkom, fibrosarkom hos barn och cancer i spottkörtlarna med den specifika mutationen

Vitrakvi är en oral behandling och ges när andra tillfredsställande behandlingsalternativ saknas vid cancer som är lokalt avancerad eller metastaserad. För att säkert fastställa att en patient har en cancer med den aktuella markören krävs genetisk testning av tumörceller.

Ökar barncancervårdens möjligheter

Utvecklingen av cancerterapier riktade mot genetiska förändringar i stället för en viss tumörtyp välkomnas bland annat av barnonkologer. Förhoppningen är att det ska resultera i fler effektiva läkemedel för barn med cancer. Barn drabbas i många fall av andra cancersjukdomar än vuxna, men de genetiska förändringarna kan vara de samma som vid andra cancerformer hos vuxna.

Hittills har dock svårt cancersjuka barn i Sverige främst kunnat få Vitrakvi inom ramen för kliniska studier. NT-rådet, regionernas gemensamma organ för införande av nya terapier, rekommenderade för ett år sedan vården att avvakta med att införa läkemedlet i den ordinarie cancervården. Skälet var att TLV ännu inte gjort sin hälsoekonomiska utvärdering av det nya läkemedlet.

Vitrakvi är ett av de dyrare onkologiska läkemedlen. Det har tidigare talats om månadskostnader på 300 000 kronor för en vuxen patient och omkring 100 000 kronor för ett barn. Men vilket pris företaget Bayer som marknadsför Vitrakvi tar för läkemedlet i Sverige är sekretessbelagt.

För att få ned kostnaden har TLV och regionerna fört trepartsförhandlingar med företaget. Förhandlingarna ledde till en så kallad sidoöverenskommelse. Den innebär att företagen står för en hemlig del av läkemedelskostnaderna och att kostnaderna för användningen av läkemedlet blir lägre för staten och regionerna.

– Samarbetet tillsammans med regioner och företag har bidragit till att minska kostnaderna för behandlingen. Det har möjliggjort att vi kunnat ta in läkemedlet i högkostnadsskyddet för en begränsad patientgrupp, säger Jonathan Lind Martinsson.

Vitrakvi ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 1 november 2020. Begränsningen innebär att Vitrakvi endast subventioneras för patienter som påbörjar sin behandling före 18 års ålder.