Annons

Att delta i kliniska studier ger varken för- eller nackdelar

En ny metaanalys visar att patienter får samma effekt av likvärdig behandling vare sig den ges inom eller utanför en klinisk studie.

13 jun 2005, kl 12:39
0

Det är en kontroversiell fråga huruvida det är en fördel för behandlingen att delta i en klinisk studie eller om det medför ökad risk att vara ?försökskanin?. Dessutom finns det en utbredd åsikt att resultaten i studierna inte direkt kan överföras till verkliga förhållanden.
I en studie som publicerades i BMJ (2005;330:1175) undersöktes om behandlingsresultatet för patienter i en klinisk studie skilde sig från jämförbara patienter som fick samma eller liknande behandling utanför en klinisk studie.
Forskarna identifierade 55 studier på sammanlagt 31 140 patienter inom kliniska studier och 20 380 patienter utanför studier. Trots att forskarna fann statistiskt signifikanta skillnader i en del studier var det en övervägande andel som fick likvärdig effekt vare sig man deltog i en studie eller inte. Av de ingående studierna var det tio som visade positiv effekt av att delta i klinisk studie och fyra som visade bättre resultat för patienter som inte ingick i en studie.
I en kommentar i samma nummer av BMJ betonas att analysen ger viktiga belägg för att effekten av samma behandling inom och utom en randomiserad kontrollerad studie är likvärdig.
Flera tidigare analyser har kommit fram till skilda resultat. En grupp analyserade 11 studier och kom fram till att i nio av dessa hade patienter i kliniska studier bättre resultat av behandlingen än andra patienter. Två andra analyser fann inga bevis för vare sig positiv eller negativ effekt av att delta i kliniska studier. Men i dessa analyser var inte patienterna inom och utom studier matchade med avseende på behandlingen. Det är därför som den aktuella analysen är så betydelsefull, hävdas i kommentaren.
Den rådande uppfattningen bland allmänheten kommenteras också. I en undersökning i USA nyligen uppgav hälften av de tillfrågade att de betraktade patienter i kliniska undersökningar som försökskaniner. Om man var villig att delta i en klinisk studie så var det inte för
att man räknade med att få personliga fördelar utan på grund av övergripande mål som att bidra till framsteg inom forskningen.