Långtidsöverlevnaden i bröstcancer förbättrad

För medelålders kvinnor med hormonkänslig bröstcancer halverar sex månaders behandling med antracyklin och fem år med tamoxifen långtidsrisken att dö i sjukdomen.
Det visar en ny metaanalys på 194 cancerstudier.

13 jun 2005, kl 11:54
0

Världens största analys av cancerstudier, som samordnas av The Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group, baseras på data från 194 randomiserade studier på totalt 145 000 kvinnor med tidiga stadier av bröstcancer.
Vart femte år har gruppen utvärderat effekterna av den behandling som gavs på 1980-talet och som bestod av antracyklin i sex månader och tamoxifen i fem år.

Resultaten av den senaste analysen, som nyligen publicerades i Lancet (2005;365:1687-1717), visar att behandlingen nästan halverat risken att dö i bröstcancer efter 15 år. Eftersom de ingående studierna startade före 1995 ingick inte nyare behandlingar som taxaner, trastuzumab eller aromatashämmare.
Enligt analysen minskade sex månaders behandling med antracyklinbaserad kemoterapi antalet dödsfall med cirka 38 procent varje år för kvinnor yngre än 50 år vid diagnosen och med omkring 20 procent för kvinnor i åldern 50 till 69 år när de diagnosticerades.
Resultaten visade också att antracyklin var signifikant effektivare än behandling med så kallad CMF-regim (kombination av cyklofosfamid, metotrexat och fluorouracil).
Hos kvinnor med hormonberoende bröstcancer reducerade tillägg av tamoxifen det årliga antalet dödsfall med 31 procent, oavsett om de fick kemoterapi och oberoende av ålder och hormonstatus.
Fem års behandling med tamoxifen var signifikant effektivare än en till två års behandling med avseende på risk för återfall och dödlighet i sjukdomen.