Annons

Arton kriterier utvärderar
gamlas behandling
med läkemedel

Socialstyrelsen har tagit fram förslag på indikatorer som ska göra det möjligt att utvärdera läkemedelsanvändningens kvalitet bland äldre.

15 maj 2002, kl 16:13
0

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla indikatorer som kan användas för att mäta och följa kvaliteten i läkemedelsanvändningen. Senast nästa år ska rapporten vara klar.

Att Socialstyrelsen börjat med att ta fram sådana för utvärdering av användningen hos äldre beror bland annat på att det är lättare att definiera vad som är god och dålig kvalitet när det gäller äldre, än bland yngre säger Johan Fastbom, docent vid Stockholms Äldrecentrum och utred-
ningens huvudexpert.

? Det finns till exempel grupper av läkemedel, bland andra neuroleptika och långverkande bensodiazepiner, som vi vet inte är lämpliga för äldre.

Ny uppmärksamhet

? Vi vet också att äldre är en mycket läkemedelsintensiv grupp och att de ofta får olämpliga läkemedel. Hittills har man inte ägnat det så mycket uppmärksamhet, förskrivningen har i mycket varit ganska slentrianmässig.

Meningen är att indikatorerna ska användas av till exempel läkemedelskommittéer, som instrument för uppföljning av förskrivningsmönster, och vid läkemedelsgenomgångar på sjukhem och andra boendeformer för äldre.

Arton indikatorer

Förslaget innehåller sex läkemedelsspecifika indikatorer som beskriver olämpliga preparat, olämplig behandlingsregim, olämplig dosering och tecken på polyfarmaci. När det gäller de indikatorerna ska andelen användare vara så låg som möjlig. Sömnmedel som används dagligen under mer än en månad utan omprövning indikerar till exempel olämplig användning, liksom tarmirriterande medel dagligen under mer än tre veckor.
Tolv av indikatorerna är diagnosspecifika där användningen av läkemedel bedömts utifrån ändamålsenlighet och risker. Diagnoserna är de vanliga hos äldre, som hypertoni, hjärtsvikt, urinvägsinfektion, demens och depression.

? Det är inte någon sensation när vi påtalar att ACE-hämmare är den rekommenderade behandlingen vid hjärtsvikt. Men vi har ändå tyckt att det är värt att lyfta fram eftersom vi vet att många äldre står på digitalis och diuretika som ju är en föråldrad behandling.

Använder man sig av arbetsgruppens kriterier vid läkemedelsgenomgångar kommer man troligen att upptäcka mönster i behandlingen som det kan vara vettigt att göra något åt, tror Johan Fastbom.

? Man kanske upptäcker att man inte i så hög grad tillämpar den behandling man trodde att man gjorde. Patienter står ofta kvar på gamla läkemedel som man av många olika skäl inte satt ut.

Indikatorerna ska inte i första hand ses som riktlinjer utan som ett mätinstrument för att följa upp hur behandlingen ser ut i praktiken, understryker Johan Fastbom.