Annons

Månads arkivering januari 2011

Två vill bli extemporeapotek

0

Företaget Unimedic som är kontraktstillverkare av flytande läkemedel har ansökt om att få bli ett extemporelapotek, meddelar företaget. Ytterligare ett företag har lämnat in ansökan till Läkemedelsverket som beslutar om tillstånden.

De två blir
, om de man får ja på sina ansökningar, de två första konkurrenterna till APL.
Besluten beräknas komma under första halvan av det här året.

Inga planer på avknoppning av Apoteket Farmaci

0

En bolagisering av ApoDos är komplicerad. Det är enligt Joakim Pettersson, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet skälet till att regeringen, som ägare av Apoteket AB och förvaltare av apoteksreformen, ännu inte tagit ställning till en bolagisering av företaget. Något Konkurrensverket kritiserar i sin rapport om konkurrensläget på apoteksmarknaden som nyligen presenterades.

Konkurrensverket menar att statens oklarhet i frågan gör att konkurrerande apoteksaktörer känner osäkerhet kring en för dem viktig verksamhet.
? Det är inte så enkelt som att bara knoppa av dosdispenseringsverksamheten från Apoteket AB. Det finns till exempel utländska aktörer som gärna vill etablera sig på den svenska dosmarknaden. Men de vill då kunna förpacka läkemedlen utomlands och skicka dem till Sverige.

Det gör det juridiskt komplicerat, enligt Joakim Pettersson.
? När det gäller import av läkemedel, ompackning och ansvarsfrågor, finns det ett omfattande regelverk som gör att det krävs ett utredningsarbete om hur det här ska gå till.
När det är klart och när regeringen kan komma till ett beslut, kan Joakim Pettersson inte säga något om idag.

Inte heller om framtiden för Apoteket Farmaci AB, som i dagsläget är helt dominerande när det gäller läkemedelsförsörjning och tjänster som slutenvården upphandlar, har regeringen uttalat något ställningstaganden. Vilket innebär att företaget förblir ett dotterbolag till Apoteket AB, i alla fall en tid till.
Enligt det tidigare ägardirektivet som formulerats av Omstruktureringsbolaget, OAB skulle Apoteket AB:s ägande utvärderas efter ett år. Någon sådan utvärdering har inte skett, vilket Konkurrensverket kritiserat.
? Vi följer utvecklingen på området, vi vill uppnå en god konkurrens och ser gärna innovativa lösningar på området, säger Joakim Pettersson.
Men inom närmaste tiden kommer inga nya beslut. Apoteket AB kommer fortsatt att vara ägare till Apoteket Farmaci AB.

Kandesartan tycks bättre vid svikt

0

Forskare vid Karolinska universitetssjukhuset har jämfört överlevnaden hos personer som behandlades med två olika angiotensinreceptorblockerare, ARB, som är vanliga vid behandling av hjärtsvikt. Preparaten som jämförts är kandesartan och losartan.

Jämförelsen har gjorts genom att forskarna analyserat uppgifterna i kvalitetsregistret Rikssvikt för drygt 5 000 patienter som behandlats med de två läkemedlen mellan 2000 och 2009.

Enligt resultaten
, som idag publiceras i den medicinska tidskriften Jama, var 90 procent av patienterna som behandlats med kandesartan i livet efter ett år, jämfört med 83 procent bland dem som fick losartan. Motsvarande siffror efter fem års behandling var 61 och 44 procent.
Men innan resultaten kan anses säkra behövs fler studier med samma resultat påpekar forskarna.

Förra året
behandlades 140 000 svenskar med kandesartan och 97 000 med losartan. Behandling med kandesartan är cirka tio gånger så dyr som behandling med losartan.

Italienska apotek avlastar vårdcentraler

2

Det är den italienska regeringen som sett ett behov av att göra någonting för att förbättra tillgången på vård i framförallt på landsbygden. Italienska läkarmottagningar behöver inte hålla öppet mer än 15 timmar per vecka vilket i många fall gör det svårt för folk att få den hjälp de behöver. Lösningen är att låta apoteken ta över en del av uppgifterna.

Redan för ett år sedan antog parlamentet ett förslag som ska göra detta möjligt men på grund av protester mot hur projektet ska finansieras har det inte blivit verklighet ännu. Men inom kort kommer apotekare att bli tillåtna att utföra en del av de medicinska undersökningar som normalt görs på läkarmottagningar, rapporterar Pharma Adhoc. Det handlar bland annat om att om att ta och analysera kolesterolvärden och urinprov. Berörda apotek kommer också att förses med utrustning för att mäta EKG.

För att leva upp till kraven som ställs kommer apoteken att bli tvungna att anställa sjuksköterskor, sjukgymnaster och i vissa fall socialarbetare. Tanken är att apoteken ska utvecklas till hälsocenter där flera kompetenser samlas under ett tak.

Men med finansieringen som stötestenen är det enligt bedömare troligt att den hamnar på respektive region och att systemet därför inte kommer att införas i hela landet.

Scheelepris för forskning om transportproteiner

Kathleen M Giacomini, professor vid University of California, har utsetts till 2011 års Scheelepristagare. Hon får utmärkelsen och en prissumma på 200 000 kronor för sin forskning om farmakogenetiken hos transportproteiner. Hon är specialiserad på så kallade membrantransportörer, proteiner som för bland annat läkemedel över olika membran i kroppen.

I sin forskning har hon bland annat visat att det finns genetiska skillnader i både uttryck och funktion av transportörerna ända ned på individnivå, en skillnad som lede till att upptag, distribution och effekt av läkemedel varierar mellan människor.

Scheelepriset delas ut vartannat år av Apotekarsocieteten till minnet av den svenska kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele. Utdelningen sker den 11 november i samband med Sheelesymposiet.

Framgång för Orexo

0

Smärtläkemedlet Abstral som utvecklats av svenska Orexo i samarbete med det skotska företaget Prostrakan är fått godkänt av det amerikanska läkemedelsverket FDA. Abstral innehåller det aktiva ämnet fentanyl och är en sönderfallande tablett som ges sublingualt. Tabletten ges som behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som inte blir hjälpta av opioider.

Abstral finns sedan 2009 på den europeiska marknaden och planen är att det ska lanseras i USA under första kvartalet i år.

Receptfritt ökar mest på mindre orter

0

Jämtland, Värmland, Västerbotten och Dalarna, det är några av landskapen där försäljningen av receptfria läkemedel har ökat mest de senaste fyra åren. I topp ligger Jämtland och Värmland där ökningen ligger på 23 procent mellan 2006 och 2010. Minst är ökningen i Jönköping och Kronoberg, men även där ligger den på 11 respektive 13 procent.

Siffrorna kommer från en rapport som tagits fram av den liberala tankesmedjan Timbro och bygger på statistik från Apotekens Service AB. Statistiken visar att försäljningsökningen inte enbart kan förklaras av att många receptfria medel nu säljs utanför apotek eftersom ökningen började redan innan omregleringen.

Lydiah Wålsten, ansvarig för miljö, tillväxt och konsumtion på Timbro och den som ligger bakom rapporten menar också att den befarade utarmningen av apotek på glesbygden är obefogad eftersom orter som tidigare inte haft apotek nu har fått det.

Vaccinbluffen avslöjad igen

0

Det är journalisten Brian Deer, som först slog larm om bluffen, som fortsatt undersöka skandalen. Han har intervjuat föräldrar till de tolv barn som ingick i studien och det framgår att Wakefield till exempel undanhållit att flera av barnen fått sin diagnos före vaccinet.

2004 avslöjades
att Wakefield som var huvudförfattare till studien, som lanserades i Lancet, tagit emot pengar för att vara juridisk rådgivare inför en process om MPR-vaccinet.Ett par år tidigare hade en dansk studie där över 400 000 barn ingick avvisat sambandet mellan vaccinet och autism.

Wakefields artikel
finns sedan början av förra året inte längre i Lancets vetenskapliga arkiv.

Lyssna på Läkemedelsvärldens chefredaktör Ingrid Stenberg i Studio Ett:s inslag om vaccinbluffen på Sveriges Radio.

Åhléns gav upp
lägger ned sina apotek

0

 
I mitten av den här månaden försvinner apoteken på Åhléns, förutom det i Stockholms City som apotekskedjan Hjärtat tar över.
? Vi såg efter det här första året att vi för att uppnå den kritiska massa som behövs för att driva apotek skulle behöva betydligt fler och valde då istället att stänga ned, förklarar Carina Kampe, vikarierande informationschef beslutet.

Så sent
som i oktober öppnade Åhléns apoteket i Örebro, det liksom Åhlénsapoteken i Norrköping, Göteborg, Malmö och vid Skanstull i Stockholms innerstad försvinner nu. Det betyder också att cirka 35 anställda sägs upp.

Redan före
sommaren 2010 lade Tamro ned sin apotekskedja Apotek1 som köptes upp av Apoteket Hjärtat. Kedjan är den största efter Apoteket AB med sina 23 procent av antalet apotek. Totalt finns det nu 1116 apotek i landet minus de fem som nu läggs ned. Vid avregleringen 1 juli 2009 fanns det 918 stycken.

Antidepressiva förbättrar prognos efter stroke

0

I den franska studien jämfördes en grupp patienter som fick tidig behandling med fluoxetin och sjukgymnastik med en grupp som fick placebo och sjukgymnastik. Patienterna som fick läkemedlet hade efter tre månader förbättrat sin motoriska förmåga betydligt jämfört med placebogruppen. Totalt ingick 118 patienter i åldern 18-85 år i studien. Andelen som kunde klara sig själva var 26 procent i gruppen som fått fluoxetin och nio procent i placebogruppen.

Forskarnas slutsats är att det behövs längre och större studier innan behandlingen blir klinisk praxis.