Månads arkivering maj 2010

KOL-patienter kan bli hjälpta av betablockerare

0

Det är ett forskarlag från Utrecht i Nederländerna som velat undersöka hur personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, påverkas av behandling med betablockerare. Dessa typer av läkemedel används med försiktighet bland KOL-patienter eftersom de kan göra att luftrören dras samman, något som är negativt för en KOL-patient.

De samlade in data från 2240 personer över 45 år med diagnostiserad KOL som behandlades inom primärvården. Patienterna följdes i omkring 7 år och under den tiden hade 31 procent av deltagarna avlidit och 47 procent hade haft minst en exacerbation vilket innebär en period då sjukdomen blir sämre.

Forskarna såg att bland de som behandlades med betablockerare var risken att avlida eller försämras i sjukdomen, lägre än för andra. Sambandet var störst för så kallade hjärtselektiva betablockerare. Den minskade risken gällde både bland de som hade hjärt- kärlsjukdom och de som inte hade det.

I artikeln, som publicerats i Archives of Internal Medicine, skriver författarna att det verkar vara positivt att behandla KOL-pateinter med betablockerare men att det finns brister med studien. Bland dessa nämner det att diagnosen vissa av studiedeltagarnas KOL i själva verket var hjärt-kärlproblem, tillstånd som betablockerare hjälper mot. De efterlyser fler randomiserade studier för att kartlägga sambandet.

I en kommenterande artikel skriver två kanadensiska forskare att fynden kan innebära nytt hopp för personer med KOL men att det kan ha varit så att friskare patienter i högre utsträckning förskrevs betablockerare, vilket kan ha påverkat utfallet.

Sweden Bio ger juridikhjälp

0

Branschorganisationen Sweden Bio har i maj inlett ett samarbete med advokatbyrån Mannheimer Swartling som innebär att medlemsföretag kan få hjälp i affärsjuridiska. Samarbetet är en del av Sweden Bio:s nystartade Business Solution Program som ska underlätta för medlemsbolagens affärsmöjligheter.

Tjänsten innebär att medlemsföretagen vid enskilda möten får vägledning i rättsliga frågor som licensieringsfrågor, kommande sammanslagningar och samarbeten, finansiering, patent och regulatoriska frågor. Samarbetet är planerat att fortgå under hela 2010.

EU anklagas missgynna generikaproducenter

0

I förra veckan hamnade världshälsoorganisationen WHO i blåsvädret då ett flertal länder med Indien och Brasilien i spetsen framförde klagomål på att leveranser med generika stoppas och beslagtas i EU utan grund. Bakgrunden är att leveranser som passerat europeiska länder från tillverkarländerna på väg till bland annat Afrika och Latinamerika fastnat.

Från EU:s håll säger man att detta är en del i kampen mot förfalskade läkemedel och att en stor del av de falska produkter som figurerar i världen härstammar från till exempel Indien. WHO har fört samma linje och menar att man stöttar EU i kampen mot olagliga läkemedel. Många gånger göms de falska produkterna i leveranser med lagliga läkemedel, uppger en talesman för WHO till Reuters.

Men enligt de klagomål som nu lämnats till WHO är organisationen och EU påverkad av de europeiska läkemedelsföretagen. Genom att stoppa läkemedelsleveranser hindrar de generisk konkurrens och gynnar den inhemska marknaden. WHO får också kritik för sitt samarbete med IMPACT, en internationell organisation som för kampen mot förfalskade läkemedel. IMPACT har enligt kritikerna fått WHO och EU att blanda ihop patentlagarna för förfalskade läkemedel med det om läkemedel med undermålig eller dålig kvalitet. WHO i sin tur hävdar, att de ser till folkhälsan och inte till patentlagstiftningar.

Efter fyra dagars debatt enades WHO på fredagen, rapporterar AFP, om en resolution som innebär att organisationen ska granska sina kopplingar till läkemedelsindustrin och till IMPACT.

Apoteksgruppen har fått 21 nya ägare

0

Totalt har nu 42 kontrakt skrivits på mellan Apoteksgruppen och blivande entreprenörer. Enligt Jens Sandström, vd på Apoteksgruppen, stiger siffran varje vecka.

De senaste 21 tillskotten rör apotek i hela landet. Några av apoteken köps av fler personer och av de sammanlagt 28 köparna har 15 farmacevtisk utbildning. Annars är det en blandning av folk med erfarenhet från detaljhandel, kemi, ekonomi och logistik. Övertagandet av apoteken sker under juli och augusti i år.

Totalt ingår 150 apotek i den statliga småföretagarlösningen Apoteksgruppen.

Avtal med Boots närmar sig

1

Omkring 100 personer har anmält intresse för det egenföretagarkoncept som Farmacevtföretagarna och brittiska Boots arbetar på tillsammans. Samtidigt som en urvalsprocess pågår med intervjuer och ekonomiska kontroller av de blivande egenföretagarna jobbar Farmacevtföretagarnas ledning med att få till ett avtal med Boots.

Sedan i januari då de båda tecknade ett så kallat intentionsavtal har förhandlingar pågått och dessa börjar nu närma sig sitt slut enligt Sverker Littorin, styrelseordförande i Farmacevtföretagarna.
– Vi hade ett väldigt bra möte i slutet av förra veckan och all de stora stöttestenar vi hade är nu lösta. Nu jobbar våra jurister med att få till ett bra avtal men det är detaljer som återstår, säger han.

Sverker Littorin vill inte gå in på vilka de största problemen har varit men säger att det handlar om styrning och ägarförhållanden. Tanken är att Farmacevtföretagarna ska bli ett handlarkooperativ där småföretagarna blir delägare i apoteken tillsammans med Alliance Boots. Apoteken som ingår kommer att ha en gemensam inköpsorganisation och samarbeta om administration och it.
– Allt rullar på enligt planerna och förhoppningsvis tar det bara några veckor innan ett avtal kan vara påskrivet, säger Sverker Littorin.

Behandling med metformin kan ge B12-brist

0

Det är känt sedan tidigare att behandling med diabetesläkemedlet metformin kan leda till att vitamin B12 tas upp sämre i kroppen. Det kan i sin tur leda till brist på B12 och folat och ge förhöjda nivåer av homocystein. Forskarna bakom den aktuella studien ville undersöka om det fanns en koppling mellan behandling mellan långtidsbehandling med metformin och förändrade nivåer av dessa tre.

I studien ingick 390 nederländska patienter med typ 2-diabetes som alla behandlades med insulin. Av dessa fick 196 850 mg metformin och 196 placebo, tre gånger om dagen i över fyra år. Samtliga studiedeltagare genomgick regelbundna kontroller när nivåerna av B12, folat och homocystein mättes.

Studien visade att de som behandlades med metformin 19 procent lägre nivåer av B12 jämfört med de i placebogruppen. I placebogruppen syntes ingen förändring av B12-värdena. Dessutom såg forskarna att B12-nivåerna sjönk mer ju längre tid patienterna behandlades med metformin. Personerna i metformingruppen hade omkring 5 procent högre värden av homocystein än placebogruppen. Folatvärdena var däremot desamma i de båda grupperna efter att man korrigerat för BMI och rökning, två faktorer som påverkar nivåerna av folat i kroppen.

Brist på B12 är förknippat med en rad komplikationer som trötthet, anemi, nedstämdhet, försämrat minne och nedsatt känsel i händer och fötter. Enligt artikelförfattarna kan flera av dessa symptom felaktig antas bero på diabetes. Därför menar de, är det viktigt att kontrollera B12-nivåerna hos patienter som får metformin och vid behov sätta in behandling i form av tillskott.

Ica riskerar vite för olaglig reklam

0

I januari skickade Ica Maxi Öst ut ett reklamblad med annonser för ett flertal produkter. Bland dessa fanns en annons för nikotinläkemedlet Nicorette. Men ingenstans framgick av annonsen att det rörde sig om ett läkemedel. Enligt läkemedelslagen och föreskrifterna är detta ett krav för läkemedelsreklam som riktar sig till allmänheten. Det ska också finnas tydliga uppmaningar att ta del av bipacksedeln.

Läkemedelsverket kontaktade Ica som meddelade att de skulle sluta med marknadsföringen. Men i slutet av april skickade Ica ut en till liknande annons där nikotinläkemedlet Nicotinelle Fruit fanns med bland ett antal andra varor som tvättmedel och fryspåsar. Inte heller denna gång framgick att det var ett läkemedel.

Med anledning av detta har Läkemedelsverket nu utfärdat ett föreläggande och ett förbud att fortsätta med marknadsföringen. Om förbudet inte följs riskerar Ica ett vite på en miljon kronor.  Sara Hjelm, pressekreterare på Ica, säger till Dagens Apotek att de beklagar det inträffade och att Ica arbetar för att ta redan på vad som gått fel.

Att det råder oklarheter vad gäller marknadsföringen för receptfria läkemedel har visat sig ett antal gånger den senaste tiden. Tidigare i maj fick Apotek Hjärtat en tillsägelse av Läkemedelsverket för sin marknadsföring av allergiläkemedel.

Statinbehandling bör följas noga enligt brittisk forskning

0

Ett nytt inlägg i debatten om riskerna kontra fördelarna med statiner kommer från brittiska forskare. Den här gången är en grupp från universitetet i Nottingham som i en kohortstudie har tittat på data från två miljoner britter. Deras slutsats som publicerats i en artikel i British Medical Journal, är att de som tar statiner i högre utsträckning drabbas av problem som nedsatt njurfunktion, leverproblem och muskelsvaghet, så kallad myopati och starr.

Forskarna samlade data om patienter mellan 30 till 84 år från 368 läkarmottagningar. Av de två miljoner som ingick hade 11 procent nyligen börjat statinbehandling.  Cirka 71 procent av dessa hade fått simvastatin förskrivet, 22 procent atorvastatin, och cirka 7 procent antingen pravastatin, rosuvastatin eller fluvastatin.

På den positiva sidan fann den att om 10 000 kvinnor med hög risk för hjärt-kärlsjukdom behandlades med en statin, drabbades 271 färre av hjärtsjukdom och 8 procent färre av cancer i matstrupen än de som inte behandlades. Men på den negativa sidan de att statinbehandling ledde till 74 extra fall av medsatt leverfunktion, 23 av akut njursvikt, 39 av myopati och 307 extra fall av starr. Alla förhöjda risker försvann 1 till 3 år efter avslutat behandling.

För män var siffrorna liknande men med en högre andel som drabbades av myopati. Forskarna skriver att de patienter som inlett statinbehandling i genomsnitt var äldre än de som inte gjort det och att de också av naturliga skäl hade en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Att de på grund av sin statinbehandling med stor sannolikhet gör fler läkarbesök och att deras besvär i till exempel njurar och lever därför uppmärksammas i högre grad. Biverkningarna var liknande för alla typer av statiner med undantag för leverproblem där risken var högre för fluvastatin.

Forskarna såg ingen koppling mellan statinerna och ökad risk för Parkinsons, reumatism, blodproppar, och flera cancerformer. Däremot tar den inte upp den ökade risken för diabetes som visats i tidigare studier.

Slutsatsen forskarna bakom studien skriver att statinbehandling många gånger är bra men att både förskrivare och patienter bör vara medvetna om riskerna och väga dessa mot varandra i varje enskilt fall. Det menar också att det är av stor vikt att patienter som står på statiner noga följs upp.

Multaq får begränsad subvention

0

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TILV, har beslutat att Multaq (dronedaron) ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 18 maj. Medlet används som behandling vid förmaksflimmer. Subventionen är begränsad och gäller enbart då Multaq används som tillägg till standardbehandling, ofta betablockerare och blodförtunnande medel, vid icke-permanent förmaksflimmer.

Patienter som berättigas till subvention ska också ha minst en av riskfaktorerna; tidigare stroke eller TIA, hypertoni, diabetes, hjärtsvikt (ej instabil eller klass II eller IV) eller är över 75 år gamla.

Koppling mellan potenshöjande medel och nedsatt hörsel

0

Amerikanska forskare har gjort en tvärsnittsstudie för att undersöka kopplingen mellan hörselnedsättningar och användandet av läkemedel med PDE5-hämmare, den läkemedelsklass där bland annat Viagra (sildenafil) ingår.

Bakgrunden är att den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, redan 2007 införde krav på varningar om eventuell risk för hörselnedfall på Viagraförpackningar. Det kom efter ett antal fallrapporter om att män som använd läkemedlet drabbats av biverkning i form av plötsligt hörselbortfall. Nu har forskare gjort en studie av 11 525 män som är 40 år eller äldre.

Resultatet från studien, som publicerats i Archives of Otolaryngology ¬ Head & Neck Surgery visar att omkring dubbelt så många av männen som tagit sildenafil uppgav att de haft nedsatt hörsel jämfört med de som inte tagit läkemedlet. Även bland män som använt andra PDE5-hämmare Cialis (tadalafil) och Levitra (vardenafil) såg forskarna en viss ökning men konstaterar att det inte är statiskt signifikant.

Forskarna skriver att varningar om hörselbortfall tycks berättigade men att studien också har begränsningar och efterlyser mer forskning. En möjlig förklaring till hörselbiverkningarna skulle enligt forskarna kunna vara att PDE5-hämmare ökar blodtillförseln och att detta skulle kunna skada vävnader inne i örat.

Även i Sverige finns risken för plötslig nedsättning eller förlust av hörsel upptaget bland sällsynta biverkningar för Viagra.

Osäkert om HPV-vaccineringen börjar i höst

Som väntat ville Sanofi Pasteur få landstingens beslut att upphandla Glaxosmithklines HPV-vaccin överprövat. Den processen började redan i mitten av mars. Men om förvaltningsrätten hinner komma med ett avgörande före sommaren är oklart.
? Det går väldigt långsamt, vi är inne på den fjärde vändan i brevväxlingsproceduren nu, säger Thomas Lundberg upphandlare på Stockholms läns landsting som skött landstingens gemensamma upphandlingen.
Han hyser just nu inte någon större förhoppning om att det ska vara uppgjort före sommaren.

Enligt Bo Claesson
på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL håller man dock fast vid den ursprungliga planen att vaccinationen av flickor födda 1999 ska börja i höst.
? De signaler vi fått hittills är väl att det enda som kan hända är att vi får byta preparat eller att vi gör om upphandlingen och får ett ännu bättre pris.
? Så förr eller senare får vi loss vaccin till den här prisnivån, det är vi säkra på.
Från SKL:s sida är strategin, än så länge, att agera utifrån att man har ett vaccin upphandlat åtminstone i början av hösten. Att vaccinera en årskull flickor kommer att kosta cirka 31 miljoner kronor med Cervarix. Gardasil kostar cirka 47 miljoner kronor.

Men upphandlingen
handlar inte bara om vaccinationsprogrammet utan i det ingår också de volymer som förskrivs inom läkemedelsförmånen, vilket idag är cirka 130 miljoner om året, varav Sanofis Gardasil står för 98 procent av försäljningen.
Priset i anbudet är från båda bolagen bara en femtedel av det som idag förskrivs inom förmånen. När upphandlingen är klar skulle det för landstingen innebära stora besparingar om man då hade ett system för att rekvirera det upphandlade vaccinet ut till vårdcentraler och andra utförare man har kontrakt med.
? Om man, oavsett vilket vaccin det blir, snabbt som tusan, när avtalet klickar in switchar över och beställer det finns det stora besparingar att göra, säger Johan Thor på Glaxosmithkline.
Om upphandlingen går enligt plan bör förvaltningsrätten komma med ett beslut om en månad. Det beslutet kan i sin tur överprövas, men det vanligaste är att dessa avslås, vilket det brukar ta en månad att fatta beslut om.
Om prövningstillstånd skulle beviljas då kommer processen att dra ut ytterligare.Och så länge upphandlingen inte är klar fortsätter Sanofi att ha en stor del av marknaden.

För att höja
temperaturen ytterligare har Sanofi Pasteur nyligen publicerat en enkät där 83 procent av de 1000 tillfrågade säger sig anse att beslutsfattarna borde välja företagets dyrare Gardasil, trots den extra kostnaden på 16 miljoner om året jämfört med Cervarix.
? Processen i förvaltningsdomstolen är juridisk, vi anser att upphandlingen inte skett korrekt. Under tiden som den pågår vill vi skapa debatt om de hälsoekonomiska aspekterna som vi anser att man inte tagit hänsyn till, säger Thérese Lange kommunikationschef på Sanofi Pasteur.
? Vårt vaccin är dyrare men med det kondylomskydd som Gardasil har kommer sjukvården att spara enorma pengar på sikt.
? Det är vår utgångspunkt och som vi vill skapa opinion omkring.
 

Pfizer drar ned

Neddragningen är en del av de mer än 19 000 arbetstillfällen som Pfizer 2009 annonserade skulle bli en konsekvens av sammanslagningen med Wyeth.
Åtta fabriker ska nu stängas varav tre i Irland.
? Men fabriken i Strängnäs med drygt 200 anställda har man beslutat att den ska fortsätta som tidigare. Och det är vi förstås oerhört glada över, säger Christina Astrén, kommunikationschef på Pfizer i Sverige.

Skadestånd för könsdiskriminering

Det var en federal domstol på Manhattan som igår fällde domen över Novartis. Juryn fann att företaget diskriminerat kvinnor när det gäller löner och karriärmöjligheter på grund av graviditet. Domen gällde förhållanden mellan 2002 -2007 och är enligt Bloombergs det största skadeståndet hittills när det gäller diskriminering i arbetslivet.

När det gäller
skadestånd som läkemedelsföretag dömts att betala i år i USA, överträffas det här utslaget bara av ett skadeståndskrav mot Teva och Baxter som dömts att betala drygt 505 miljoner dollar för bristfällig förpackning av ett läkemedel.

Socialministern fick kritik för sämre tillgänglighet

I gårdagens interpellationsdebatt diskuterades bland annat tillgängligheten av läkemedel och att man i och med omregleringen inte har möjlighet att få veta om ett närliggande men konkurrerande apotek har ett förskrivet läkemedlet på lager.

Lennart Axelsson
från socialdemokraterna sade att man fått många reaktioner från såväl pensionärsorganisationen PRO som medlemmar i RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa om problemen som uppstått när man inte längre kan få uppgift om närmaste utlämningsställe.
Enligt Lennart Axelsson är det också en problematik som Apotekets kundtjänst stöter på.
Alf Eriksson, också socialdemokrat, menade att tillgängligheten i praktiken minskat på grund av affärshemligheten mellan konkurrenterna.

Socialminister
Göran Hägglund svarade att han har för avsikt att bjuda in apoteksbranschen för att lösa problemet.
? Jag tycker man borde uppnå en samarbetssituation där konkurrenter informerar om var man får tag i det läkemedel som för tillfället är slut i den egna hyllan, sade Göran Hägglund.

Astrazeneca och Teva överens om Entocort

Astrazeneca och Teva Pharmaceuticals har nått förlikning i patenttvisten om Tevas generiska version av Entocort EC (budesonid) kapslar. Enligt villkoren får Teva en licens för den amerikanska marknaden av oralt budesonid från 15 februari 2012.

Entocort som
används vid behandling av Crohns sjukdom är inte en av Astrazenecas storsäljare, men beräknas inbringa runt 100 miljoner dollar globalt till företaget om året, vilket motsvarar 0,3 procent av koncernens intäkter.

150 000 har ont i huvudet av för mycket värktabletter

Att en överkonsumtion av värktabletter kan orsaka kronisk huvudvärk är en känd biverkan, men att de skulle vara så många som 150 000 har inte tidigare redovisats.
? Det är första gången vi tittar på detta i en större svensk studie, säger Pernilla Jonsson apotekare och doktorand vid Göteborgs universitet.

I studien har forskarna genom sifo ställt frågor om huvudvärk och läkemedelskonsumtion till 45 000 svenskar. Det vanligaste är att användning av receptfria läkemedel lett till sjukdomen, mest använt är Alvedon.
De flesta frågorna i undersökningen ställdes förre reformen med OTC-försäljning i handeln trädde i kraft.
? Man vet inte vad den ökade tillgängligheten har för effekt, men man kan ana att överanvändningen ökar, säger Pernilla Jonsson till DN.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng