Annons
Vill se snabbare digitalisering av vården

Vill se snabbare digitalisering av vården

Digitaliseringen inom sjukvården kunde gå snabbare. Det menar Joakim Söderberg från Health Solutions. På Läkemedelskongressen i förra veckan höll han ett seminarium om hur det går för svensk e-hälsa.

16 nov 2016, kl 11:36
9

Joakim Söderberg.

Kritiken var bitvis hård mot den svenska sjukvården från Health Solutions, ett företag som arbetar med att hjälpa sjukvårdens aktörer att ta till vara patientdata och se till att den kan utnyttjas i vården. Joakim Söderberg talade om ”paradoxen i svensk sjukvård”: Vi har avancerad teknik, som magnetröntgenkameror som kan ge oss enorma mängder data och kunskaper om en patient, samtidigt som all dokumentation av denna kunskap sker i system som av personalen upplevs som undermåliga, förklarade han.

– Vi har haft en digital revolution, men den syns inte i sjukvården, sade Joakim Söderberg.

Orsaken till att svensk sjukvård inte har kommit längre i den digitala utvecklingen menar Joakim Söderberg till stor del handlar om integritetsfrågan. Datainspektionen, som har till uppgift att se till att medborgarnas integritet skyddas, har ställt sig på bromsen vid åtskilliga tillfällen när det gäller bland annat ny patientdatalag, nationella läkemedelslistor och sammanhållna journaler.

– Datainspektionen gör absolut inte fel, sade Söderberg. Den gör sitt jobb. Men det är många andra aktörer som inte gör något alls. Det finns instanser och professioner som måste ropa högre om vad förlusten blir när integriteten får väga tyngst, man måste väga integritet mot patientnytta. Idag vinner alltid integriteten och jag tror inte att det speglar vad befolkningen vill.

Joakim Söderberg menar att det finns ett glapp mellan värnandet av integriteten och vår acceptans för att vår läkare ska ha tillgång till våra journaler.

– Vi slår knut på oss för att skydda integriteten, samtidigt som de allra flesta tar för givet att deras läkare har tillgång till all dokumentation om dem. ”Doktorn sitter ju vid en dator!”

Samtidigt som Joakim Söderberg ser många positiva satsningar och initiativ från regering och myndigheter, anser han att många år har gått förlorade i den digitala utvecklingen. Han är också kritisk till regeringens val att flytta e-hälsomyndigheten till Kalmar.

– Gabriel Wikström har en vision om att Sverige ska bli bäst på e-hälsa. Samtidigt flyttar man just e-hälsomyndigheten av regionalpolitiska skäl. Det blir en olycklig signal. Det finns ett stort frågetecken kring e-hälsomyndighetens och statens ambitioner.

Under rubriken ”revolution eller evolution” spådde Joakim Söderberg om framtiden. Hans prognos är att dagens it-system i sjukvården kommer stupa med buller och bång.

– Våra gamla system kommer inte dö långsamt. När de väl dör kommer de att dö brutalt och fort. När befolkningen förstår hur stort glappet är mellan hur de själva använder it i resten av samhället och vad vården har möjligheter till, så håller de nuvarande systemen inte längre, sade Joakim Söderberg.

9 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. Uttalandet att Idag vinner alltid integriteten och du inte tror att det speglar vad befolkningen vill är fel. Från befolkningens horisont är det skrämmande att tänka sig att alla ens journaler och uttag av läkemedel ska finnas tillgängligt för hela vården. Ett sammanhållet system är Storebror ser dig! Undertecknad hoppas på en försening i evighet, eller i vart fall tills vården har löst sina egna integritetsproblem. /50+ och vårdkonsument

 2. Söderbergs/Health Solutions inlägg speglar en skrämmande odemokratisk syn på våra patienters lagstadgade rätt till journalsekretess. Det är förståeligt att IT-leverantörer är ivriga att få sälja in sina system och därför uppfattar Datainpektionen och även JK´s kritik mot integritetsbrister i IT-vården som irriterande ?bromsklossar?.

  Söderberg förespråkar något som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle som vårt där vi säger oss värna om individens rättigheter.

  Såhär ska det istället vara: det är patienten som skall få avgöra vem som skall ha tillgång till vår allra mest intima personliga information i form av journal o/e läkemedelslista, inte IT-leverantörer, staten, SKL, läkare, fartblinda IT-vårdspolitiker, myndigheter eller andra intressenter!

  Den patient som väljer ?öppenhet? ska alltså få göra det, den som vill ?spärra? sina uppgifter ska få göra det! Det finns ingen som helst motsättning i detta och absolut ingen anledning att ?väga? dessa båda aspekter mot varandra!

 3. Söderbergs sanslösa inlägg visar verkligen tydligt hur fartblinda man kan vara är inom IT sektorn.
  Patientsäkerheten arbetar vi med på en stor mängd olika sätt ändå. Befolkningen/våra patienter prioriterar integriteten – vilket jag vet och inte bara tror
  Bengt Hanson Chefläkare Allmämedicin Landstinget i Värmland

 4. Om man tror att patientens integritet och att sekretess är en förhandlingsfråga mellan administatörer och IT.företagen så har man inte förstått.
  Sekretess i vården är en absolut och grundläggande förutsättning för att patienten skall vilja vända sig till vården överhuvudtaget.
  Skulle den uppfattningen rubbas kommer vi att hamna i en förtroendeklyfta som kommer att bli väldigt svår att reparera.
  Förtroende och tillit tar tid att skapa, men kan raseras väldigt fort.
  Vi har där jag jobbar bra och fungerande IT-stöd i vården. Det finnes inget behov av stora system där alla vårdanställda i landet kan söka information om alla. I de sällsynta fall det behövs information från andra huvudmän så går det att ordna, utan att sekretessen riskeras.
  Författaren har lösningar på problem som inte finns i vårdens vardag.
  Datainspektionen har föredömligt och i linje med sin uppgift, att upprätthålla lagar och regler, reagerat på stolligheter. Om man betraktar det som en bromskloss så har man en läxa att göra. Gör den läxan!!

 5. Kommentarerna på artikeln följer tyvärr ett vanligt mönster, jag förses med åsikter som jag inte har och sedan går debattörerna i klinch med de åsikterna., inte med något som jag sagt eller egentligen tycker. Vet inte vad det är värt men ska försöka klargöra var jag står:

  Hans Wingstrand insinuerar att mina åsikter i den här frågan kommer av att jag vill att mitt företag skall sälja mer. Den sanna bilden är tyvärr att det är tvärtom, det är i den splittrade informationsverkligheten som IT leverantörer kan göra stora pengar på att sälja i princip samma system gång på gång till olika landsting och kommuner och sedan konsulta på avtalen.

  Wingstrand betonar också att det är patienten som ska få avgöra och det håller jag med om till 100%, jag har aldrig gett uttryck för något annat. Frågan är väl dock vad Wingstrand gör om en patient kommer till honom och vill utnyttja den här rätten, säg att patienten ber Wingstrand ta del av all information om patienten som har genererats under patientens samlade år i vården? Vilken knapp i journalsystemet trycker han på då? I föreläsningen som artikeln grundar sig på diskuterades detta, att förutsättningarna för att ge vården en sammanhållen bild av patientens information inte finns och att detta dels beror på att Datainspektionen sagt nej till förslag och utredningar som exempelvis Patrik Sundströms ?Rätt information på rätt plats i rätt tid? men framförallt, vilket även Riksrevisionen påpekat, på att ingen annan myndighet tagit diskussionen och framhävt patientnyttan med Sundströms förslag. Datainspektionen har fått stå oemotsagd vilket inte är meningen, det är meningen att åsikter och behöv ska stötas mot varandra och i slutändan ge Riksdagen ett bra underlag för beslut. Den här mekanismen fungerar inte i integritetsfrågan vilket är vad jag påpekat.

  Bengt Hansson skriver att ?Befolkningen/våra patienter prioriterar integriteten – vilket jag vet och inte bara tror?. Jag tar gärna diskussionen vidare när jag fått läsa det underlaget, lägg gärna en länk som kommentar till detta inlägg.

  Bengt Hjelmqvist arbetar såvitt jag förstår i Kalmar och är nöjd med sitt IT-stöd. Bengt, för att fortsätta den diskussionen skulle jag vilja veta hur du hanterar inflyttade patienter, exempelvis från Stockholm, som vill att du ska ta del av den information som redan finns i vårdens system? Hur går du till väga och hur mycket tid lägger du på det?

  Bengt Hjelmqvist kallar även Patrik Sundströms utredning för stolligheter. Jag är beredd att diskutera detta vidare om Hjelmqvist kan precisera vad som är stolligt, eller åtminstone stolligast?

  Ett litet experiment här, om debatten följer sedvanliga mönster så har personerna ovan redan börjat skriva svar och läser inte hit. Jag vill därför påminna om Godwins lag (https://sv.wikipedia.org/wiki/Godwins_lag) :-).

 6. För den som är intresserad, ett par referenser som togs upp under föredraget som artikeln refererar till:

  Utredningen “Rätt information på rätt plats i rätt tid” som Datainspektionen sågade i sitt remissvar: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2014/04/sou-201423/

  “När vården blir IT”, rapport från Institutet för framtidsstudier, i min mening någott av det bästa som skrivits i ämnet: http://www.iffs.se/media/2258/nar-varden-blir-it_webb.pdf

 7. Vänligen notera: Efter kontakt med Joakim Söderberg har redaktionen bytt ut den tidigare citatrubriken till denna artikel, för att bättre återspegla innehållet i texten. Mvh, Sara Heyman, webbredaktör Läkemedelsvärlden.se

 8. Godwin i all ära men ömma tår! Att Joakim Söderberg/redaktionen nu byter ut den tidigare citatrubriken på denna artikel: “PATIENTENS INTEGRITET HAR FÅTT VÄGA FÖR TUNGT……..” mot en ny rubrik: VILL SE SNABBARE DIGITALISERING AV VÅRDEN är både intressant och unikt.
  ?Det finns instanser och professioner som måste ropa högre om vad förlusten blir när integriteten får väga tyngst, man måste väga integritet mot patientnytta? citeras Söderberg i 4:de stycket i artikeln. Är detta också ett felcitat? Om inte blir det konstigt eftersom Söderberg nu istället i sin replik skriver att ??det är patienten som ska få avgöra och det håller jag med om till 100%, jag har aldrig gett uttryck för något annat?. Söderberg vill alltså inte nu längre ?väga integritet mot patientnytta?? I så fall glädjer det mig.

 9. Hej Hans, tack för att du läste hela mailet. Nej, jag (och Riksrevisionen) vill fortfarande “väga integritet mot patientnytta”. Jag skulle också vilja att det utreds hur mycket patientskador som uppkommer i Sverige på grund av att vården inte har rätt information när det behövs. Det kan inte ses som en baslinje som är omöjlig att förändra.

  Jag hade några frågor till dig i mitt inlägg, du får gärna svara på dem.

  Angående den ändrade rubriken är det så att artikeln är ett referat av ett föredrag och jag sade helt enkelt inte så. Att då sätta en rubrik med citattecken var ett misstag av redaktionen.