Annons

Vad står det i FASS om de tio mest använda preparaten?

Tre av de tio mest använda läkemedlen för kvinnor i fertil ålder är de antidepressiva SSRI-preparaten. Den kliniska erfarenheten av dessa preparat från gravida kvinnor är dock begränsad. I djurförsök har preparaten visat sig vara teratogena, eller så har inte toxicitet kunnat uteslutas. Därför bör preparaten inte användas under graviditet. Om det absolut måste användas […]

14 jun 2002, kl 13:54
0

Tre av de tio mest använda läkemedlen för kvinnor i fertil ålder är de antidepressiva SSRI-preparaten. Den kliniska erfarenheten av dessa preparat från gravida kvinnor är dock begränsad. I djurförsök har preparaten visat sig vara teratogena, eller så har inte toxicitet kunnat uteslutas. Därför bör preparaten inte användas under graviditet. Om det absolut måste användas ska det enligt Fass vara ?efter särskilt övervägande?.

Levotyroxin, för behandling av hypotyreoidism, utgör ingen känd risk under vare sig graviditet eller amning.

I listan återfinns ett antal smärtpreparat; kodeinpreparat på fjärde plats, naproxen på sjätte plats och läkemedel innehållande paracetatmol på den tionde. Kodein och paracetatmol anses relativt riskfria, både avseende graviditet och amning, däremot inte naproxen. I Fass beskrivs att antiinflammatoriska läkemedel, såsom naproxen, ?kan hämma kontraktioner i livmodern och fördröja förlossningen. De kan även leda till pulmonalishypertension och neonatal andningsinsufficiens. Antiflogistika kan hämma trombocytfunktionen hos fostret.? Vidare står det i Fass att ?effekter på fostret antas bero på substansernas hämmande effekt på prostaglandinsyntesen. Under sista trimestern bör därför behandling med antiflogistika med hämmande effekt på prostaglandinsyntesen ges först efter särskilt övervägande. Under dagarna före beräknad förlossning skall dessa medel inte ges.?

Astmabehandling behöver inte avbrytas under graviditeten, Däremot, för budesonid, ska lägsta effektiva dos eftersträvas för att för att minska risk för missbildningar. Djurförsök har visat att glukokortikosteroider kan inducera missbildningar, men detta bedöms inte vara relevant för människa vid rekommenderad dosering.

För terbutalin finns inga kända risker i samband med vare sig graviditet eller amning.

Nyligen rapporterade medierna hur farliga allergimedicinerna är under graviditet. I Fass står det för loratadin att ?klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Hos råttor exponerade för mer än 10 gånger högre plasmakoncentrationer ? har observerats förlängt värkarbete och nedsatt livsduglighet hos fostren. Under graviditet bör därför ? loratadin ges först efter särskilt övervägande.?

Under amningen är andelen som passerar över till bröstmjölk mindre än under själva graviditeten. Kunskapen om risker vid amning är begränsad, antingen saknas uppgift om huruvida substansen passerar över i modersmjölk, eller så anges att substansen passerar över ?men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapevtiska doser.? Fluoxetin utgör dock ett undantag för preparaten på listan, ?Fluoxetin passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapevtiska doser.?